ފޮޓޯގެލަރީ / ރޯދަ މަސް

ރޯދަމަހުގެ މުނިފޫހިފިލުމުގެ ތެރެއިން މަޑިއެރުވުން

އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް

14 އެޕްރީލް 2021

މާލެ- އޭޕްރިލް 14، 2021- ރޯދަމަހުގެ ހަވީރު އަތަށް އަޅައިލުމުން މާލޭގައި ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް އެންމެ އާންމު އެއް ކަމަކީ މުނިފޫހިފިލުވުމަށް މަޑިއެރުވުމަށް ކުޑަކުދިން ގޮވައިގެން ދިއުން: މާލޭގެ އުސްފަސްގަނޑުން މި ރޯދަމަހު ވެސް މި ހިތްގައިމު މަންޒަރު ކޮންމެ ދުވަހަކު ފެނޭ. ކުޑަކުދިން ހިތް އުފާކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މި ކުޅިވަރަށް އިތުރުވާ މީހުން މި ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަންނަނީ އިތުރުވަމުން. ކޮވިޑް-19 ގެ ލޮކްޑައުންގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ ރޯދަމަހު ތިބެން ޖެހުނަސް މި ފަހަރު އެކަން ދޫކޮށްލުމުން ރޯދަކުރުކުރުމުގެ މިފަދަ ކަންތައް އަނެއްކާވެސް ވަނީ މާލެތެރެއިން ފެންނަން ފަށާފައި.---ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 14، 2021- އުސްފަސްގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް، އެ ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާ މަޑިއަރުވައިދެނީ: މިއީ ރޯދަކުރުކޮށްލުމަށްޓަކައި އަދި ކުޑަކުދިން ވެސް ވަރަށް ގަޔާވާ ކަމެއް.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 14، 2021- އުސްފަސްގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް، އެ ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާ މަޑިއަރުވައިދެނީ: މިއީ ރޯދަކުރުކޮށްލުމަށްޓަކައި އަދި ކުޑަކުދިން ވެސް ވަރަށް ގަޔާވާ ކަމެއް.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 14، 2021- އުސްފަސްގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ކުޑަކުއްޖަކު މަޑިއަރުވަނީ: މިއީ ރޯދަކުރުކޮށްލުމަށްޓަކައި އަދި ކުޑަކުދިން ވެސް ވަރަށް ގަޔާވާ ކަމެއް.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 14، 2021- އުސްފަސްގަނޑު ސަރަހައްދުގައި މަޑި އަރުވަނީ: މިއީ ކޮންމެ ރޯދަމަހަކު ކުޑަކުދިންނާއި ބޮޑެތި މީހުން ވެސް މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ގޮތުން ޒަމާނުންސުރެ ކުރަމުން އަންނަ ކަމެއް.-- ފޮޓޯ:އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 14، 2021- އުސްފަސްގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ކުޑަކުއްޖަކު މަޑިއަރުވަނީ: މިއީ ރޯދަކުރުކޮށްލުމަށްޓަކައި އަދި ކުޑަކުދިން ވެސް ވަރަށް ގަޔާވާ ކަމެއް.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 14، 2021- އުސްފަސްގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް، އެ ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާ މަޑިއަރުވައިދެނީ: މިއީ ރޯދަކުރުކޮށްލުމަށްޓަކައި އަދި ކުޑަކުދިން ވެސް ވަރަށް ގަޔާވާ ކަމެއް.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 14، 2021- އުސްފަސްގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް، އެ ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާ މަޑިއަރުވައިދެނީ: މިއީ ރޯދަކުރުކޮށްލުމަށްޓަކައި އަދި ކުޑަކުދިން ވެސް ވަރަށް ގަޔާވާ ކަމެއް.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 14، 2021- އުސްފަސްގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް، އެ ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާ މަޑިއަރުވައިދެނީ: މިއީ ރޯދަކުރުކޮށްލުމަށްޓަކައި އަދި ކުޑަކުދިން ވެސް ވަރަށް ގަޔާވާ ކަމެއް.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 14، 2021- އުސްފަސްގަނޑު ސަރަހައްދުގައި މަޑި އަރުވަނީ: މިއީ ކޮންމެ ރޯދަމަހަކު ކުޑަކުދިންނާއި ބޮޑެތި މީހުން ވެސް މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ގޮތުން ޒަމާނުންސުރެ ކުރަމުން އަންނަ ކަމެއް.-- ފޮޓޯ:އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 14، 2021- އުސްފަސްގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ކުޑަކުއްޖަކު މަޑިއަރުވަނީ: މިއީ ރޯދަކުރުކޮށްލުމަށްޓަކައި އަދި ކުޑަކުދިން ވެސް ވަރަށް ގަޔާވާ ކަމެއް.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 14، 2021- އުސްފަސްގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް، އެ ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާ މަޑިއަރުވައިދެނީ: މިއީ ރޯދަކުރުކޮށްލުމަށްޓަކައި އަދި ކުޑަކުދިން ވެސް ވަރަށް ގަޔާވާ ކަމެއް.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 14، 2021- އުސްފަސްގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް، އެ ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާ މަޑިއަރުވައިދެނީ: މިއީ ރޯދަކުރުކޮށްލުމަށްޓަކައި އަދި ކުޑަކުދިން ވެސް ވަރަށް ގަޔާވާ ކަމެއް.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 14، 2021- އުސްފަސްގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް، އެ ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާ މަޑިއަރުވައިދެނީ: މިއީ ރޯދަކުރުކޮށްލުމަށްޓަކައި އަދި ކުޑަކުދިން ވެސް ވަރަށް ގަޔާވާ ކަމެއް.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 14، 2021- އުސްފަސްގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ކުޑަކުއްޖަކު މަޑިއަރުވަނީ: މިއީ ރޯދަކުރުކޮށްލުމަށްޓަކައި އަދި ކުޑަކުދިން ވެސް ވަރަށް ގަޔާވާ ކަމެއް.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 14، 2021- އުސްފަސްގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް، އެ ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާ މަޑިއަރުވައިދެނީ: މިއީ ރޯދަކުރުކޮށްލުމަށްޓަކައި އަދި ކުޑަކުދިން ވެސް ވަރަށް ގަޔާވާ ކަމެއް.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 14، 2021- އުސްފަސްގަނޑު ސަރަހައްދުގައި މަޑިއަރުވައިދެނީ: މި ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން މި ސަރަހައްދުގައި މަޑިއަރުވާ މީހުން ވަނީ އިތުރު.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 14، 2021- އުސްފަސްގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ކުޑަކުއްޖަކު މަޑިއަރުވަނީ: މިއީ ރޯދަކުރުކޮށްލުމަށްޓަކައި އަދި ކުޑަކުދިން ވެސް ވަރަށް ގަޔާވާ ކަމެއް.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 14، 2021- އުސްފަސްގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް، އެ ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާ މަޑިއަރުވައިދެނީ: މިއީ ރޯދަކުރުކޮށްލުމަށްޓަކައި އަދި ކުޑަކުދިން ވެސް ވަރަށް ގަޔާވާ ކަމެއް.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy