ފޮޓޯގެލަރީ /

ފަޅުތެރެއިން ބިދޭސީންގެ "އަވަށެއް"

ނިޝާން އަލީ

21 އެޕްރީލް 2021

މާލެ- އޭޕްރިލް 21، 2021: މަސްމާރުކޭޓު ކުރިމަތީގައި އަޅާފައިވާ ދޯނިތަކުން ދިވެހިން ގެއްލި މިހާރު ސިފަވަނީ ބިދޭސީންގެ އަވަށެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. މަހަށް ދާ ބިދޭސީންނާއި ދޯނީގައި މަސް ފިނިކޮށްގެން ވިއްކާ ބިދޭސީން ފިޔަވައި ދިވެއްސަކު މިހާރު އެ ދޯނިތަކުން ފެންނަނީ މަދުފަހަރަކު. ރާއްޖެ އެތެރެވުމަށް ފަހު، ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅެމުންދާ ބިދޭސީން ވެސް ނިދަން އަރާ ހާއްޔަކަށް މި ފަޅު މިހާރު ވަނީ ވެފައި. ނަމަވެސް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ދާދި ފަހުން ނިންމާފައިވާ ގޮތުން މަސް ދޯނިތަކުގައި ބިދޭސީން މަސްވެރިކަން ކުރުމަކީ މަނާކަމެއް.---ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ ފަޅު ތެރޭގައި ބިދޭސީއަކު ޑިންގީއެއްގައި ދަނީ، ގިނަ ބިދޭސީން ދިރިއުޅެނީ ވެސް މި ދޯނިތަކުގައި، އޭގެ ތެރޭ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ މީހުން ވެސް އުޅޭ --.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ ފަޅު ތެރޭގައި އޮތް ދޯންޏެއްގެ ކުޑަ ދޮރުން ބިދޭސީއަކު ބަލަހައްޓައިގެން، ގިނަ ބިދޭސީން ދިރިއުޅެނީ ވެސް މި ދޯނިތަކުގައި، --.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ ފަޅު ތެރޭގައި އޮތް ދޯންޏެއްގައި ބިދޭސީއަކު ފެންވަރަނީ، ގިނަ ބިދޭސީން ދިރިއުޅެނީ ވެސް މި ދޯނިތަކުގައި، އޭގެ ތެރޭ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ މީހުން ވެސް އުޅޭ --.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ގޮޑުވެފައި އޮތް ފަޅު ތެރޭގައި އޮތް ދޯންޏެއްގައި ބިދޭސީއަކު ރީތިވަނީ، ގިނަ ބިދޭސީން ދިރިއުޅެނީ ވެސް މި ދޯނިތަކުގައި --.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ ފަޅު ތެރޭ އޮތް ދޯންޏެއްގައި ބިދޭސީއަކު އަރާމުކޮށްލަނީ، ދޯނިތަކުގައި ދިވެހިންނަށް ވުރެ ބިދޭސީންގެ އަދަދު ގިނަ--.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ ފަޅު ތެރޭ އޮތް ދޯންޏެއްގައި ބިދޭސީއަކު ހެދުން ހިއްކަން އަޅުވަނީ، ގިނަ ބިދޭސީން ދިރިއުޅެނީ ވެސް މި ދޯނިތަކުގައި --.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ ފަޅު ތެރޭ އޮތް ދޯންޏެއްގައި ބިދޭސީންތަކެއް ރޯދަ ވީއްލަން ކެއުން ތައްޔާރު ކުރަނީ، ގިނަ ބިދޭސީން ދިރިއުޅެނީ ވެސް މި ދޯނިތަކުގައި، އޭގެ ތެރޭ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ މީހުން ވެސް އުޅޭ --.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ ފަޅު ތެރޭ އޮތް ދޯންޏެއްގައި ބިދޭސީއަކު އަރާމުކޮށްލަނީ، ދޯނިތަކުގައި ދިވެހިންނަށް ވުރެ ބިދޭސީންގެ އަދަދު ގިނަ--.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ގޮޑުވެފައި އޮތް ފަޅު ތެރޭގައި އޮތް ދޯންޏެއްގައި ބިދޭސީއަކު ރީތިވަނީ، ގިނަ ބިދޭސީން ދިރިއުޅެނީ ވެސް މި ދޯނިތަކުގައި --.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ ފަޅު ތެރޭގައި ބިދޭސީންތަކެއް ހަރަކާތްރެރިވަނީ، ގިނަ ބިދޭސީން ދިރިއުޅެނީ ވެސް މި ދޯނިތަކުގައި، އޭގެ ތެރޭ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ މީހުން ވެސް އުޅޭ --.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ ފަޅު ތެރޭގައި އޮތް ދޯންޏެއްގައި ބިދޭސީއަކު ފެންވަރަނީ، ގިނަ ބިދޭސީން ދިރިއުޅެނީ ވެސް މި ދޯނިތަކުގައި، އޭގެ ތެރޭ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ މީހުން ވެސް އުޅޭ --.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ ފަޅު ތެރޭ އަޅާފައި ހުރި ދޯނިތަކެއް، ގިނަ ދޯނިތަކަކީ އައިސް ބޮކްސް ބަހައްޓައިގެން އެހެން ދޯނިތަކުން މަސްގަނެގެން ފިނިކުރި މަސް މާރުކޭޓުގައި ވިއްކާ ބައެއް--. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ ފަޅު ތެރޭ އޮތް ދޯންޏެއްގައި ބިދޭސީންތަކެއް އަރާމުކޮށްލަނީ، ދޯނިތަކުގައި ދިވެހިންނަށް ވުރެ ބިދޭސީންގެ އަދަދު ގިނަ--.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ ފަޅު ތެރޭ އޮތް ދޯންޏެއްގައި ބިދޭސީއަކު ހެދުން ރޯނުގައި އަޅުވަނީ، ގިނަ ބިދޭސީން ދިރިއުޅެނީ ވެސް މި ދޯނިތަކުގައި --.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ ފަޅު ތެރޭ އޮތް ދޯންޏަކުން ބިދޭސީއަކު ފިނި ކުރި މަސްނަގަނީ، ފަޅުގައި އަޅާފައި ހުންނަ ގިނަ ދޯނިތަކުން މިގޮތައް ފިނިކުރި މަސް ވިއްކާ --.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ ފަޅު ތެރޭ އޮތް ދޯންޏެއްގައި ބިދޭސީއަކު ފެން ޕަމްޕް މަރާމާތު ކުރަނީ، ގިނަ ބިދޭސީން ދިރިއުޅެނީ ވެސް މި ދޯނިތަކުގައި --.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ ފަޅު ތެރޭ އޮތް ދޯންޏެއްގައި ބިދޭސީއަކު ހެދުން ރޯނުގައި އަޅުވަނި، ގިނަ ބިދޭސީން ދިރިއުޅެނީ ވެސް މި ދޯނިތަކުގައި --.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ ފަޅު ތެރޭ އޮތް ދޯންޏެއްގައި ބިދޭސީންތަކެއް ރޯދަ ވީއްލަން ކެއުން ތައްޔާރު ކުރަނީ، ގިނަ ބިދޭސީން ދިރިއުޅެނީ ވެސް މި ދޯނިތަކުގައި، އޭގެ ތެރޭ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ މީހުން ވެސް އުޅޭ --.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ގޮޑުވެފައި އޮތް ފަޅު ތެރޭގައި އޮތް ދޯންޏެއްގައި ބިދޭސީއަކު ފެންވަރަނީ، ގިނަ ބިދޭސީން ދިރިއުޅެނީ ވެސް މި ދޯނިތަކުގައި، އޭގެ ތެރޭ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ މީހުން ވެސް އުޅޭ --.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ ފަޅު ތެރޭ އޮތް ދޯންޏެއްގައި ބިދޭސީންތަކެއް އަރާމުކޮށްލަނީ، ދޯނިތަކުގައި ދިވެހިންނަށް ވުރެ ބިދޭސީންގެ އަދަދު ގިނަ--.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ ފަޅު ތެރޭ އޮތް ދޯންޏެއްގައި ބިދޭސީއަކު އަރާމުކޮށްލަނީ، ދޯނިތަކުގައި ދިވެހިންނަށް ވުރެ ބިދޭސީންގެ އަދަދު ގިނަ--.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ ފަޅު ތެރޭ އޮތް ދޯންޏެއްގައި ބިދޭސީއަކު އަރާމުކޮށްލަނީ، ދޯނިތަކުގައި ދިވެހިންނަށް ވުރެ ބިދޭސީންގެ އަދަދު ގިނަ--.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 21، 2021 :ދެ ބިދޭސީއަކު ދޯންޏެއްގެ ބުރަފަތި ހިފައިގެން ދަނީ، ގިނަ ބިދޭސީން ދިރިއުޅެނީ ވެސް މި ދޯނިތަކުގައި، އޭގެ ތެރޭ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ މީހުން ވެސް އުޅޭ --.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 21، 2021 :ދެ ބިދޭސީއަކު ދޯންޏެއްގެ ބުރަފަތި ހިފައިގެން ދަނީ، ގިނަ ބިދޭސީން ދިރިއުޅެނީ ވެސް މި ދޯނިތަކުގައި، އޭގެ ތެރޭ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ މީހުން ވެސް އުޅޭ--.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy