ފޮޓޯގެލަރީ / ވިޔަފާރި

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ސާޖިކަލް މާސްކު ފެކްޓަރީ

އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް

24 އެޕްރީލް 2021

މާލެ- އޭޕްރިލް 14، 2021- ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަަ ކުންފުންޏަކުން "މައި މާސްކް" ގެ ނަމުގައި މާލޭގައި ސާޖިކަލް މާސްކު ހަދާ ފެކްޓަރީއެއް މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާފައި: އެ މާސްކުތައް އުފައްދަނީ ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި ވެސް ބޭނުން ކުރެވޭނެ ފެންވަރުގައި، ޔޫރަޕިއަން ސްޓޭންޑަޑްގެ މޮޅު މެޓީރިއަލް ރާއްޖޭން ބޭރުން ގެނެސްގެން، ކުރިއަރާފައިވާ ގައުމުުތަކުގައި ވެސް އެ އުފައްދާ މިންގަނޑުތަކަށް.-- ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ މާސްކް ފެކްޓްރީގައި މާސްކު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ: ބެކްޓީރިއަލް ފިލްޓަރޭޝަން އެފިޝަންސީ" 99 ޕަސެންޓުގެ ފިލްޓަރެއް މި މާސްކްގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ވައިރަސް އާއި ޖަރާސީމުން ރައްކާތެރިކުރާ މިންވަރު ބޮޑު ވާނެ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ މާސްކް ފެކްޓްރީގައި މާސްކު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ: ބެކްޓީރިއަލް ފިލްޓަރޭޝަން އެފިޝަންސީ" 99 ޕަސެންޓުގެ ފިލްޓަރެއް މި މާސްކްގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ވައިރަސް އާއި ޖަރާސީމުން ރައްކާތެރިކުރާ މިންވަރު ބޮޑު ވާނެ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ މާސްކް ފެކްޓްރީގައި މާސްކު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ: ބެކްޓީރިއަލް ފިލްޓަރޭޝަން އެފިޝަންސީ" 99 ޕަސެންޓުގެ ފިލްޓަރެއް މި މާސްކްގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ވައިރަސް އާއި ޖަރާސީމުން ރައްކާތެރިކުރާ މިންވަރު ބޮޑު ވާނެ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ މާސްކް ފެކްޓްރީގައި މާސްކު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ: ބެކްޓީރިއަލް ފިލްޓަރޭޝަން އެފިޝަންސީ" 99 ޕަސެންޓުގެ ފިލްޓަރެއް މި މާސްކްގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ވައިރަސް އާއި ޖަރާސީމުން ރައްކާތެރިކުރާ މިންވަރު ބޮޑު ވާނެ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ މާސްކް ފެކްޓްރީގައި މާސްކު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ: ބެކްޓީރިއަލް ފިލްޓަރޭޝަން އެފިޝަންސީ" 99 ޕަސެންޓުގެ ފިލްޓަރެއް މި މާސްކްގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ވައިރަސް އާއި ޖަރާސީމުން ރައްކާތެރިކުރާ މިންވަރު ބޮޑު ވާނެ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ މާސްކް ފެކްޓްރީގައި މާސްކު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ: ބެކްޓީރިއަލް ފިލްޓަރޭޝަން އެފިޝަންސީ" 99 ޕަސެންޓުގެ ފިލްޓަރެއް މި މާސްކްގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ވައިރަސް އާއި ޖަރާސީމުން ރައްކާތެރިކުރާ މިންވަރު ބޮޑު ވާނެ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ މާސްކް ފެކްޓްރީގައި މާސްކު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ: ބެކްޓީރިއަލް ފިލްޓަރޭޝަން އެފިޝަންސީ" 99 ޕަސެންޓުގެ ފިލްޓަރެއް މި މާސްކްގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ވައިރަސް އާއި ޖަރާސީމުން ރައްކާތެރިކުރާ މިންވަރު ބޮޑު ވާނެ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ މާސްކް ފެކްޓްރީގައި މާސްކު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ: ބެކްޓީރިއަލް ފިލްޓަރޭޝަން އެފިޝަންސީ" 99 ޕަސެންޓުގެ ފިލްޓަރެއް މި މާސްކްގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ވައިރަސް އާއި ޖަރާސީމުން ރައްކާތެރިކުރާ މިންވަރު ބޮޑު ވާނެ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ މާސްކް ފެކްޓްރީގައި މާސްކު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ: ބެކްޓީރިއަލް ފިލްޓަރޭޝަން އެފިޝަންސީ" 99 ޕަސެންޓުގެ ފިލްޓަރެއް މި މާސްކްގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ވައިރަސް އާއި ޖަރާސީމުން ރައްކާތެރިކުރާ މިންވަރު ބޮޑު ވާނެ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ މާސްކް ފެކްޓްރީގައި މާސްކު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ: ބެކްޓީރިއަލް ފިލްޓަރޭޝަން އެފިޝަންސީ" 99 ޕަސެންޓުގެ ފިލްޓަރެއް މި މާސްކްގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ވައިރަސް އާއި ޖަރާސީމުން ރައްކާތެރިކުރާ މިންވަރު ބޮޑު ވާނެ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ މާސްކް ފެކްޓްރީގައި މާސްކު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ: ބެކްޓީރިއަލް ފިލްޓަރޭޝަން އެފިޝަންސީ" 99 ޕަސެންޓުގެ ފިލްޓަރެއް މި މާސްކްގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ވައިރަސް އާއި ޖަރާސީމުން ރައްކާތެރިކުރާ މިންވަރު ބޮޑު ވާނެ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ މާސްކް ފެކްޓްރީގައި މާސްކު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ: ބެކްޓީރިއަލް ފިލްޓަރޭޝަން އެފިޝަންސީ" 99 ޕަސެންޓުގެ ފިލްޓަރެއް މި މާސްކްގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ވައިރަސް އާއި ޖަރާސީމުން ރައްކާތެރިކުރާ މިންވަރު ބޮޑު ވާނެ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ މާސްކް ފެކްޓްރީގައި މާސްކު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ: ބެކްޓީރިއަލް ފިލްޓަރޭޝަން އެފިޝަންސީ" 99 ޕަސެންޓުގެ ފިލްޓަރެއް މި މާސްކްގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ވައިރަސް އާއި ޖަރާސީމުން ރައްކާތެރިކުރާ މިންވަރު ބޮޑު ވާނެ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ މާސްކް ފެކްޓްރީގައި މާސްކު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ: ބެކްޓީރިއަލް ފިލްޓަރޭޝަން އެފިޝަންސީ" 99 ޕަސެންޓުގެ ފިލްޓަރެއް މި މާސްކްގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ވައިރަސް އާއި ޖަރާސީމުން ރައްކާތެރިކުރާ މިންވަރު ބޮޑު ވާނެ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ މާސްކް ފެކްޓްރީގައި މާސްކު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ: ބެކްޓީރިއަލް ފިލްޓަރޭޝަން އެފިޝަންސީ" 99 ޕަސެންޓުގެ ފިލްޓަރެއް މި މާސްކްގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ވައިރަސް އާއި ޖަރާސީމުން ރައްކާތެރިކުރާ މިންވަރު ބޮޑު ވާނެ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ މާސްކް ފެކްޓްރީގައި މާސްކު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ: ބެކްޓީރިއަލް ފިލްޓަރޭޝަން އެފިޝަންސީ" 99 ޕަސެންޓުގެ ފިލްޓަރެއް މި މާސްކްގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ވައިރަސް އާއި ޖަރާސީމުން ރައްކާތެރިކުރާ މިންވަރު ބޮޑު ވާނެ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ މާސްކް ފެކްޓްރީގައި މާސްކު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ: ބެކްޓީރިއަލް ފިލްޓަރޭޝަން އެފިޝަންސީ" 99 ޕަސެންޓުގެ ފިލްޓަރެއް މި މާސްކްގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ވައިރަސް އާއި ޖަރާސީމުން ރައްކާތެރިކުރާ މިންވަރު ބޮޑު ވާނެ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ މާސްކް ފެކްޓްރީގައި މާސްކު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ: ބެކްޓީރިއަލް ފިލްޓަރޭޝަން އެފިޝަންސީ" 99 ޕަސެންޓުގެ ފިލްޓަރެއް މި މާސްކްގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ވައިރަސް އާއި ޖަރާސީމުން ރައްކާތެރިކުރާ މިންވަރު ބޮޑު ވާނެ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ މާސްކް ފެކްޓްރީގައި މާސްކު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ: ބެކްޓީރިއަލް ފިލްޓަރޭޝަން އެފިޝަންސީ" 99 ޕަސެންޓުގެ ފިލްޓަރެއް މި މާސްކްގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ވައިރަސް އާއި ޖަރާސީމުން ރައްކާތެރިކުރާ މިންވަރު ބޮޑު ވާނެ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy