ފޮޓޯގެލަރީ / ނަޝީދަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ

ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރުކުރުން

ނިޝާން އަލީ

8 މެއި 2021

މާލެ- މޭއި 8، 2021:މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އަލިކިލެނގެފާނު މަގުގައި ހުންނަ ގ. ގަދަފެހިގެ ގޯޅި ތެރޭގައި ހުރި ގެޔަކުން ތެރެއިން މީހަކު ހައްޔަރުކުރުން--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މޭއި 8، 2021:މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ޕޮލިހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި އަލިކިލެނގެފާނު މަގުގައި ހުންނަ ގ. ގަދަފެހިގެ ގޯޅި ތެރޭގައި ހުރި ގެޔަކުން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްގެން ދަނީ--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މޭއި 8، 2021:މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން މިއަދު ޕޮލިހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަން--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މޭއި 8، 2021:މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން މިއަދު ޕޮލިހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަން--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މޭއި 8، 2021:މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން މިއަދު ޕޮލިހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަން--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މޭއި 8، 2021:މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން މިއަދު ޕޮލިހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަން--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މޭއި 8، 2021:މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން މިއަދު ޕޮލިހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަން--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މޭއި 8، 2021:މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން މިއަދު ޕޮލިހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަން--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މޭއި 8، 2021:މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން މިއަދު ޕޮލިހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަން--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މޭއި 8، 2021:މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ޕޮލިހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަން--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މޭއި 8، 2021:މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން މިއަދު ޕޮލިހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަން--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މޭއި 8، 2021:މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން މިއަދު ޕޮލިހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަން--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މޭއި 8، 2021:މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ޕޮލިހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި އަލިކިލެނގެފާނު މަގުގައި ޕާކުކޮށްފައި ހުރި ސައިކަލެއް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށައް ގެންދަނީ --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މޭއި 8، 2021:މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އަލިކިލެނގެފާނު މަގުގައި ހުންނަ ގ. ގަދަފެހިގެ ގޯޅި ތެރޭގައި ހުރި ގެޔަކުން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްގެން ދަނީ--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މޭއި 8، 2021:މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން މިއަދު ޕޮލިހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަން--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މޭއި 8، 2021:މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން މިއަދު ޕޮލިހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަން--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy