ފޮޓޯގެލަރީ / މޫސުން ލަފާކުރާ ގޮތް

ރާއްޖެއަށް އާދަޔާ ހިލާފަށް މޫސުން ގޯސްވެ، ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް

ނިޝާން އަލީ

14 މެއި 2021

މޭ 14، 20210- ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި އާދަޔާ ޚިލާފަށް މޫސުން ގޯސްވެ، އުތުރާއި ދެކުނުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް އުދައަރައި، އެކިވަރުގެ ގެއްލުންތައް މިއަދު ލިިބުން.

މޭއި 14، 2021: ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓަށް ރާޅު އަރާފައި --.ފޮޓޯ: ސޯޝަލް މީޑިއާ

މޭއި 14، 2021: ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ވައިކަރަދޫއަށް އުދައަރަނީ --.ފޮޓޯ: ސޯޝަލް މީޑިއާ

މޭއި 14، 2021: ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ހއ. އުލިގަމަށް ގަދަވަޔާ އެކު ވިއްސާރަ ވެހެނީ--. ފޮޓޯ: ސޯޝަލް މީޑިއާ

ހއ.ދިއްދޫއަށް އުދައަރައި، ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ. ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް

މޭއި 14، 2021: ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓަށް ރާޅު އަރާފައި --.ފޮޓޯ: ސޯޝަލް މީޑިއާ

މޭއި 14، 2021: ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓަށް ރާޅު އަރާފައި --.ފޮޓޯ: ސޯޝަލް މީޑިއާ

މޭއި 14، 2021: ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ރ. ވާދޫ އާއްމުން ނިކުމެ ވެލި ބަސްތާ ޖަހަނީ --.ފޮޓޯ: ސޯޝަލް މީޑިއާ

މޭއި 14، 2021: ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ވައިކަރަދޫއަށް އުދައަރަނީ --.ފޮޓޯ: ސޯޝަލް މީޑިއާ

މޭއި 14، 2021: ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި އުލިގަމުގެ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ހަލާކުވެފައި --.ފޮޓޯ: ސޯޝަލް މީޑިއާ

މޭއި 14، 2021: ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ރ.ވާދޫއަށް އުދައަރަނީ --.ފޮޓޯ:ސޯޝަލް މީޑިއާ

މޭއި 14، 2021: ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ރ.ވާދޫއަށް އުދަ އަރަނީ --.ފޮޓޯ:ސޯޝަލް މީޑިއާ

މޭއި 14، 2021: ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ވައިކަރަދޫއަށް އުދައަރާފައި --.ފޮޓޯ:ސޯޝަލް މީޑިއާ

މޭއި 14، 2021: ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި އައްޑޫގެ ބައެއް ގެތަކަށް ފެންވަދެފައި --.ފޮޓޯ:ސޯޝަލް މީޑިއާ

މޭއި 14، 2021: ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ވައިކަރަދޫއަށް އުދައަރާފައި --.ފޮޓޯ:ސޯޝަލް މީޑިއާ

މޭއި 14، 2021: ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ވައިކަރަދޫއަށް އުދައަރަނީ --.ފޮޓޯ: ސޯޝަލް މީޑިއާ

މޭއި 14، 2021: ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ހޯރަފުށީ ހޯރަފުށީގެ މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައި --.ފޮޓޯ ސޯޝަލް މީޑިއާ

މޭއި 14، 2021: ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓްގެ ބިއްލޫރި ބިއްގަނޑު، ގަދަވަޔާއެކު ވެއްޓިފައި --.ފޮޓޯ ސޯޝަލް މީޑިއާ

މޭއި 14، 2021: ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ހޯރަފުއްޓަށް އުދައަރަނީ --.ފޮޓޯ: ސޯޝަލް މީޑިއާ

މޭއި 14، 2021: ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ރ. އުނގޫފާރުގެ ބައެއް ގެތަކުގެ ފުރާޅު ވަޔާ އެއްލާލާފައި --.ފޮޓޯ: ސޯޝަލް މީޑިއާ

މޭއި 14، 2021: ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ވައިކަރަދޫއަށް އުދައަރަނީ --.ފޮޓޯ: ސޯޝަލް މީޑިއާ

މޭއި 14، 2021: ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި އައްޑޫގެ ބައެއް އައްޑޫގެ ބައެއް މަގުތަކުގައި ފެން ބޮޑުވެފައި--.ފޮޓޯ:ސޯޝަލް މީޑިއާ

މޭއި 14، 2021: ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި އައްޑޫގެ ބައެއް އައްޑޫގެ ބައެއް މަގުތަކުގައި ފެން ބޮޑުވެފައި--.ފޮޓޯ:ސޯޝަލް މީޑިއާ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy