ފޮޓޯގެލަރީ / ޔޫރޯ 2020

ޔޫރޯ 2020: އިޓަލީ އާއި ތުރުކީ ބައްދަލުކުރި މެޗު

ނިޝާން އަލީ

12 ޖޫން 2021

ރޯމް- ޖޫން 12، 2020: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޭ ތުރުކީ އާއި އިޓަލީ ބައްދަލު ކުރި މެޗު، ފުރަތަމަ މެޗުން އިޓަލީން ވަނީ ދެ ވަނަ ހާފްގެ ގޯލުތަކާ އެކު 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ތުރުކީ ބަލިކޮށްފައި، މިއީ ޔޫރޯގެ ތާރީހުގައި އެ ޓީމުން ތިން ގޯލް ޖެހި ފުރަތަމަ މެޗު-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ރޯމް- ޖޫން 12، 2020: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޭ ތުރުކީ އާއި އިޓަލީ ބައްދަލު ކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ގޯލް ޖެހުމަށް ފަހު އިޓަލީގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ރޯމް- ޖޫން 12، 2020: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޭ ތުރުކީ އާއި އިޓަލީ ބައްދަލު ކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން، ފުރަތަމަ މެޗުން އިޓަލީން ވަނީ ދެ ވަނަ ހާފްގެ ގޯލުތަކާ އެކު ތުރުކީ 3-0 ގެ ނަތީޖާ އަކުން ބަލިކޮށްފައި-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ރޯމް- ޖޫން 12، 2020: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޭ ތުރުކީ އާއި އިޓަލީ ބައްދަލު ކުރި މެޗު ބޮޑު ސްކީރިނުން ބަލަން ތިބި އިޓަލީގެ ސަޕޯޓަރުން އުފާފާޅުކުރަނީ-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ރޯމް- ޖޫން 12، 2020: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޭ ތުރުކީ އާއި އިޓަލީ ބައްދަލު ކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން، ފުރަތަމަ މެޗުން އިޓަލީން ވަނީ ދެ ވަނަ ހާފްގެ ގޯލުތަކާ އެކު ތުރުކީ 3-0 ގެ ނަތީޖާ އަކުން ބަލިކޮށްފައި-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ރޯމް- ޖޫން 12، 2020: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޭ ތުރުކީ އާއި އިޓަލީ ބައްދަލު ކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ގޯލް ޖެހުމަށް ފަހު އިޓަލީގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ރޯމް- ޖޫން 12، 2020: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޭ ތުރުކީ އާއި އިޓަލީ ބައްދަލު ކުރި މެޗު ބޮޑު ސްކީރިނުން ބަލަން ތިބި އިޓަލީގެ ސަޕޯޓަރުން އުފާފާޅުކުރަނީ-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ރޯމް- ޖޫން 12، 2020: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޭ ތުރުކީ އާއި އިޓަލީ ބައްދަލު ކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން، ފުރަތަމަ މެޗުން އިޓަލީން ވަނީ ދެ ވަނަ ހާފްގެ ގޯލުތަކާ އެކު ތުރުކީ 3-0 ގެ ނަތީޖާ އަކުން ބަލިކޮށްފައި-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ރޯމް- ޖޫން 12، 2020: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޭ ތުރުކީ އާއި އިޓަލީ ބައްދަލު ކުރި މެޗުގައި އިޓަލީގެ ލޮރެންޒޯ އިންސީނިއާ ގޯލުޖެހުމަށް ފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ރޯމް- ޖޫން 12، 2020: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޭ ތުރުކީ އާއި އިޓަލީ ބައްދަލު ކުރި މެޗު ބޮޑު ސްކީރިނުން ބަލަން ތިބި އިޓަލީގެ ސަޕޯޓަރުން އުފާފާޅުކުރަނީ-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ރޯމް- ޖޫން 12، 2020: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޭ ތުރުކީ އާއި އިޓަލީ ބައްދަލު ކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން، ފުރަތަމަ މެޗުން އިޓަލީން ވަނީ ދެ ވަނަ ހާފްގެ ގޯލުތަކާ އެކު ތުރުކީ 3-0 ގެ ނަތީޖާ އަކުން ބަލިކޮށްފައި-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ރޯމް- ޖޫން 12، 2020: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޭ ތުރުކީ އާއި އިޓަލީ ބައްދަލު ކުރި މެޗު ބޮޑު ސްކީރިނުން ބަލަން ތިބި އިޓަލީގެ ސަޕޯޓަރުން އުފާފާޅުކުރަނީ-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ރޯމް- ޖޫން 12، 2020: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޭ ތުރުކީ އާއި އިޓަލީ ބައްދަލު ކުރި މެޗު ބަލަން ދަނޑަށް ވަދެ ތިބި އިޓަލީގެ ސަޕޯޓަރުން އުފާފާޅުކުރަނީ-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ރޯމް- ޖޫން 12، 2020: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޭ ތުރުކީ އާއި އިޓަލީ ބައްދަލު ކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން، ފުރަތަމަ މެޗުން އިޓަލީން ވަނީ ދެ ވަނަ ހާފްގެ ގޯލުތަކާ އެކު ތުރުކީ 3-0 ގެ ނަތީޖާ އަކުން ބަލިކޮށްފައި-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ރޯމް- ޖޫން 12، 2020: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޭ ތުރުކީ އާއި އިޓަލީ ބައްދަލު ކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން، ފުރަތަމަ މެޗުން އިޓަލީން ވަނީ ދެ ވަނަ ހާފްގެ ގޯލުތަކާ އެކު ތުރުކީ 3-0 ގެ ނަތީޖާ އަކުން ބަލިކޮށްފައި-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ރޯމް- ޖޫން 12، 2020: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޭ ތުރުކީ އާއި އިޓަލީ ބައްދަލު ކުރި މެޗު ބޮޑު ސްކީރިނުން ބަލަން ތިބި އިޓަލީގެ ސަޕޯޓަރުން އުފާފާޅުކުރަނީ-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ރޯމް- ޖޫން 12، 2020: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޭ ތުރުކީ އާއި އިޓަލީ ބައްދަލު ކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން، ފުރަތަމަ މެޗުން އިޓަލީން ވަނީ ދެ ވަނަ ހާފްގެ ގޯލުތަކާ އެކު ތުރުކީ 3-0 ގެ ނަތީޖާ އަކުން ބަލިކޮށްފައި-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ރޯމް- ޖޫން 12، 2020: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޭ ތުރުކީ އާއި އިޓަލީ ބައްދަލު ކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން، ފުރަތަމަ މެޗުން އިޓަލީން ވަނީ ދެ ވަނަ ހާފްގެ ގޯލުތަކާ އެކު ތުރުކީ 3-0 ގެ ނަތީޖާ އަކުން ބަލިކޮށްފައި-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ރޯމް- ޖޫން 12، 2020: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޭ ތުރުކީ އާއި އިޓަލީ ބައްދަލު ކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން، ފުރަތަމަ މެޗުން އިޓަލީން ވަނީ ދެ ވަނަ ހާފްގެ ގޯލުތަކާ އެކު ތުރުކީ 3-0 ގެ ނަތީޖާ އަކުން ބަލިކޮށްފައި-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ރޯމް- ޖޫން 12، 2020: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޭ ތުރުކީ އާއި އިޓަލީ ބައްދަލު ކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން، ފުރަތަމަ މެޗުން އިޓަލީން ވަނީ ދެ ވަނަ ހާފްގެ ގޯލުތަކާ އެކު ތުރުކީ 3-0 ގެ ނަތީޖާ އަކުން ބަލިކޮށްފައި-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ރޯމް- ޖޫން 12، 2020: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޭ ތުރުކީ އާއި އިޓަލީ ބައްދަލު ކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން، ފުރަތަމަ މެޗުން އިޓަލީން ވަނީ ދެ ވަނަ ހާފްގެ ގޯލުތަކާ އެކު ތުރުކީ 3-0 ގެ ނަތީޖާ އަކުން ބަލިކޮށްފައި-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ރޯމް- ޖޫން 12، 2020: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޭ ތުރުކީ އާއި އިޓަލީ ބައްދަލު ކުރި މެޗުގައި އިޓަލީގެ ޗީރޯ އިމްމޯބިލޭ ގޯލުޖެހުމަށް ފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy