ފޮޓޯގެލަރީ / ޔޫރޯ 2020

އެރިކްސަން ހޭނެތިގެން ވެއްޓި ފިންލެންޑް-ޑެންމާކް މެޗު ހުއްޓާލުން

ނިއުމަތުﷲ އިދުރީސް

12 ޖޫން 2021

ޔޫރޯގެ ގުރޫޕް ބީގައި މިރޭ ޑެންމާކާއި ފިންލެންޑް ކުޅެމުންދިޔަ މެޗުގައި ޑެންމާކްގެ މިޑްފީލްޑަރު ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސަން ދަނޑު މައްޗަށް ވެއްޓި، ހޭނެތުމާ ގުޅިގެން މެޗުގެ ކުޅުން ވަނީ މެދުކަނޑާލާގައި. އޭނާގެ ހާލު މިހާރު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ޔުއެފާ އިން ވަނީ ބުނެފައި. -- ފޮޓޯތައް: އޭއެފްޕީ

ކޯޕަންހޭގަން - (ޖޫން 12، 2021) ޔޫރޯ 2020 ގެ ގްރޫޕް ބީ ގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޑެންމާކް އާއި ފިންލެންޑް ކުޅުނު މެޗުގައި ޑެންމާކްގެ މިޑްފީްލޑަރު ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސަން ދަނޑު މައްޗަށް ވެއްޓި ހޭ ނެތުމުން އަވަސް ފަރުވާ އަށް ފަހު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދަނީ. -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ކޯޕަންހޭގަން - (ޖޫން 12، 2021) ޔޫރޯ 2020 ގެ ގްރޫޕް ބީ ގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޑެންމާކް އާއި ފިންލެންޑް ކުޅުނު މެޗުގައި ޑެންމާކްގެ މިޑްފީްލޑަރު ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސަން ދަނޑު މައްޗަށް ވެއްޓި ހޭ ނެތުމުން މެޗު ވަނީ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފަ

ކޯޕަންހޭގަން - (ޖޫން 12، 2021) ޔޫރޯ 2020 ގެ ގްރޫޕް ބީ ގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޑެންމާކް އާއި ފިންލެންޑް ކުޅުނު މެޗުގައި ޑެންމާކްގެ މިޑްފީްލޑަރު ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސަން ދަނޑު މައްޗަށް ވެއްޓި ހޭ ނެތުމުން މެޗު ވަނީ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފަ

ކޯޕަންހޭގަން - (ޖޫން 12، 2021) ޔޫރޯ 2020 ގެ ގްރޫޕް ބީ ގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޑެންމާކް އާއި ފިންލެންޑް ކުޅުނު މެޗުގައި ޑެންމާކްގެ މިޑްފީްލޑަރު ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސަން ދަނޑު މައްޗަށް ވެއްޓި ހޭ ނެތުމުން މެޗު ވަނީ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފަ

ކޯޕަންހޭގަން - (ޖޫން 12، 2021) ޔޫރޯ 2020 ގެ ގްރޫޕް ބީ ގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޑެންމާކް އާއި ފިންލެންޑް ކުޅުނު މެޗުގައި ޑެންމާކްގެ މިޑްފީްލޑަރު ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސަން ދަނޑު މައްޗަށް ވެއްޓި ހޭ ނެތުމުން މެޗު ވަނީ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފަ

ކޯޕަންހޭގަން - (ޖޫން 12، 2021) ޔޫރޯ 2020 ގެ ގްރޫޕް ބީ ގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޑެންމާކް އާއި ފިންލެންޑް ކުޅުނު މެޗުގައި ޑެންމާކްގެ މިޑްފީްލޑަރު ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސަން ދަނޑު މައްޗަށް ވެއްޓި ހޭ ނެތުމުން މެޗު ވަނީ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފަ

ކޯޕަންހޭގަން - (ޖޫން 12، 2021) ޔޫރޯ 2020 ގެ ގްރޫޕް ބީ ގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޑެންމާކް އާއި ފިންލެންޑް ކުޅުނު މެޗުގައި ޑެންމާކްގެ މިޑްފީްލޑަރު ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސަން ދަނޑު މައްޗަށް ވެއްޓި ހޭ ނެތުމުން މެޗު ވަނީ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފަ

ކޯޕަންހޭގަން - (ޖޫން 12، 2021) ޔޫރޯ 2020 ގެ ގްރޫޕް ބީ ގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޑެންމާކް އާއި ފިންލެންޑް ކުޅުނު މެޗުގައި ޑެންމާކްގެ މިޑްފީްލޑަރު ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސަން ދަނޑު މައްޗަށް ވެއްޓި ހޭ ނެތުމުން މެޗު ވަނީ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފަ

ކޯޕަންހޭގަން - (ޖޫން 12، 2021) ޔޫރޯ 2020 ގެ ގްރޫޕް ބީ ގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޑެންމާކް އާއި ފިންލެންޑް ކުޅުނު މެޗުގައި ޑެންމާކްގެ މިޑްފީްލޑަރު ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސަން ދަނޑު މައްޗަށް ވެއްޓި ހޭ ނެތުމުން މެޗު ވަނީ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފަ

ކޯޕަންހޭގަން - (ޖޫން 12، 2021) ޔޫރޯ 2020 ގެ ގްރޫޕް ބީ ގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޑެންމާކް އާއި ފިންލެންޑް ކުޅުނު މެޗުގައި ޑެންމާކްގެ މިޑްފީްލޑަރު ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސަން ދަނޑު މައްޗަށް ވެއްޓި ހޭ ނެތުމުން މެޗު ވަނީ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފަ

ކޯޕަންހޭގަން - (ޖޫން 12، 2021) ޔޫރޯ 2020 ގެ ގްރޫޕް ބީ ގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޑެންމާކް އާއި ފިންލެންޑް ކުޅުނު މެޗުގައި ޑެންމާކްގެ މިޑްފީްލޑަރު ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސަން ދަނޑު މައްޗަށް ވެއްޓި ހޭ ނެތުމުން މެޗު ވަނީ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފަ

ކޯޕަންހޭގަން - (ޖޫން 12، 2021) ޔޫރޯ 2020 ގެ ގްރޫޕް ބީ ގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޑެންމާކް އާއި ފިންލެންޑް ކުޅުނު މެޗުގައި ޑެންމާކްގެ މިޑްފީްލޑަރު ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސަން ދަނޑު މައްޗަށް ވެއްޓި ހޭ ނެތުމުން މެޗު ވަނީ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފަ

ކޯޕަންހޭގަން - (ޖޫން 12، 2021) ޔޫރޯ 2020 ގެ ގްރޫޕް ބީ ގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޑެންމާކް އާއި ފިންލެންޑް ކުޅުނު މެޗުގައި ޑެންމާކްގެ މިޑްފީްލޑަރު ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސަން ދަނޑު މައްޗަށް ވެއްޓި ހޭ ނެތުމުން އަވަސް ފަރުވާ އަށް ފަހު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދަނީ. -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ކޯޕަންހޭގަން - (ޖޫން 12، 2021) ޔޫރޯ 2020 ގެ ގްރޫޕް ބީ ގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޑެންމާކް އާއި ފިންލެންޑް ކުޅުނު މެޗުގައި ޑެންމާކްގެ މިޑްފީްލޑަރު ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސަން ދަނޑު މައްޗަށް ވެއްޓި ހޭ ނެތުމުން މެޗު ވަނީ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފަ

ކޯޕަންހޭގަން - (ޖޫން 12، 2021) ޔޫރޯ 2020 ގެ ގްރޫޕް ބީ ގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޑެންމާކް އާއި ފިންލެންޑް ކުޅުނު މެޗުގައި ޑެންމާކްގެ މިޑްފީްލޑަރު ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސަން ދަނޑު މައްޗަށް ވެއްޓި ހޭ ނެތުމުން މެޗު ވަނީ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފަ

ކޯޕަންހޭގަން - (ޖޫން 12، 2021) ޔޫރޯ 2020 ގެ ގްރޫޕް ބީ ގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޑެންމާކް އާއި ފިންލެންޑް ކުޅުނު މެޗުގައި ޑެންމާކްގެ މިޑްފީްލޑަރު ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސަން ދަނޑު މައްޗަށް ވެއްޓި ހޭ ނެތުމުން މެޗު ވަނީ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފަ

ކޯޕަންހޭގަން - (ޖޫން 12، 2021) ޔޫރޯ 2020 ގެ ގްރޫޕް ބީ ގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޑެންމާކް އާއި ފިންލެންޑް ކުޅުނު މެޗުގައި ޑެންމާކްގެ މިޑްފީްލޑަރު ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސަން ދަނޑު މައްޗަށް ވެއްޓި ހޭ ނެތުމުން މެޗު ވަނީ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފަ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy