ފޮޓޯގެލަރީ / ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު

ޔޫރޯ 2020: ނެދަލެންޑްސް - ޔޫކްރެއިން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

14 ޖޫން 2021

އެމްސްޓްރަޑަމް: ޖޫން 14، 2021: ޔޫރޯ 2020 ގެ ނެދަލެންޑްސް އަދި ޔޫކްރެއިން ބައްދަލުކުރި މެޗު: މި މެޗުގައި ނެދަލެންޑްސް ވަނީ 3-2 އިން ޔޫކްރެއިންގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދާފައި. މެޗުގައި ބެލްޖިއަމްގެ ފޯވާޑް ލުކާކޫ ވަނީ ދެ ލަނޑު ޖަހާފައި. މިއީ ހަތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި، ބައިނަލްއަގުވާމީ ބޮޑު މުބާރާތެއްގައި ނެދަލޭންޑްސް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު. ފޮޓޯތައް: އޭއެފްޕީ

އެމްސްޓްރަޑަމް: ޖޫން 14، 2021: ޔޫރޯ 2020 ގެ ނެދަލެންޑްސް އަދި ޔޫކްރެއިން ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ނެދަލެންޑުގެ މިޑްފީލްޑަރު މާޓިން ދި ރޫން އުފާފާޅުކުރަނީ : މި މެޗުގައި ނެދަލެންޑްސް ވަނީ 3-2 އިން ޔޫކްރެއިންގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އެމްސްޓްރަޑަމް: ޖޫން 14، 2021: ޔޫރޯ 2020 ގެ ނެދަލެންޑްސް އަދި ޔޫކްރެއިން ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ނެދަލެންޑުގެ ޑިފެންޑަރު ސްޓީފަން ދި ރިޖް އުފާފާޅުކުރަނީ: މި މެޗުގައި ނެދަލެންޑްސް ވަނީ 3-2 އިން ޔޫކްރެއިންގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އެމްސްޓްރަޑަމް: ޖޫން 14، 2021: ޔޫރޯ 2020 ގެ ނެދަލެންޑްސް އަދި ޔޫކްރެއިން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުގައި ނެދަލެންޑްސް ވަނީ 3-2 އިން ޔޫކްރެއިންގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އެމްސްޓްރަޑަމް: ޖޫން 14، 2021: ޔޫރޯ 2020 ގެ ނެދަލެންޑްސް އަދި ޔޫކްރެއިން ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ނެދަލެންޑުގެ ޑިފެންޑަރު ޖޮއެލް ވެލްޓަމް ގޯލު ޖެހުމަށްފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ : މި މެޗުގައި ނެދަލެންޑްސް ވަނީ 3-2 އިން ޔޫކްރެއިންގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އެމްސްޓްރަޑަމް: ޖޫން 14، 2021: ޔޫރޯ 2020 ގެ ނެދަލެންޑްސް އަދި ޔޫކްރެއިން ބައްދަލުކުރި މެޗު ނިންމާލުމަށްފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ: މި މެޗުގައި ނެދަލެންޑްސް ވަނީ 3-2 އިން ޔޫކްރެއިންގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އެމްސްޓްރަޑަމް: ޖޫން 14، 2021: ޔޫރޯ 2020 ގެ ނެދަލެންޑްސް އަދި ޔޫކްރެއިން ބައްދަލުކުރި މެޗު ނިންމާލުމަށްފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ: މި މެޗުގައި ނެދަލެންޑްސް ވަނީ 3-2 އިން ޔޫކްރެއިންގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އެމްސްޓްރަޑަމް: ޖޫން 14، 2021: ޔޫރޯ 2020 ގެ ނެދަލެންޑްސް އަދި ޔޫކްރެއިން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުގައި ނެދަލެންޑްސް ވަނީ 3-2 އިން ޔޫކްރެއިންގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އެމްސްޓްރަޑަމް: ޖޫން 14، 2021: ޔޫރޯ 2020 ގެ ނެދަލެންޑްސް އަދި ޔޫކްރެއިން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުގައި ނެދަލެންޑްސް ވަނީ 3-2 އިން ޔޫކްރެއިންގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އެމްސްޓްރަޑަމް: ޖޫން 14، 2021: ޔޫރޯ 2020 ގެ ނެދަލެންޑްސް އަދި ޔޫކްރެއިން ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ޔޫކްރެއިންގެ ފޯވާޑް އެންޑްރޫ ޔަމަލެންކޯ ގޯލް ޖެހުމަށްފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ: މި މެޗުގައި ނެދަލެންޑްސް ވަނީ 3-2 އިން ޔޫކްރެއިންގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އެމްސްޓްރަޑަމް: ޖޫން 14، 2021: ޔޫރޯ 2020 ގެ ނެދަލެންޑްސް އަދި ޔޫކްރެއިން ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ނެދަލެންޑުގެ ޑިފެންޑަރު ޑެންޒެލް ޑަމްފްރީ ގޯލު ޖެހުމަށްފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ: މި މެޗުގައި ނެދަލެންޑްސް ވަނީ 3-2 އިން ޔޫކްރެއިންގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އެމްސްޓްރަޑަމް: ޖޫން 14، 2021: ޔޫރޯ 2020 ގެ ނެދަލެންޑްސް އަދި ޔޫކްރެއިން ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ނެދަލުންޑުން ޖެހި ތިންވަނަ ގޯލަށްފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ: މި މެޗުގައި ނެދަލެންޑްސް ވަނީ 3-2 އިން ޔޫކްރެއިންގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އެމްސްޓްރަޑަމް: ޖޫން 14، 2021: ޔޫރޯ 2020 ގެ ނެދަލެންޑްސް އަދި ޔޫކްރެއިން ބައްދަލުކުރި މެޗު ނިންމާލުމަށްފަހު ނެދަލެންޑުގެ ކޯޗުން އުފާފާޅުކުރަނީ: މި މެޗުގައި ނެދަލެންޑްސް ވަނީ 3-2 އިން ޔޫކްރެއިންގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އެމްސްޓްރަޑަމް: ޖޫން 14، 2021: ޔޫރޯ 2020 ގެ ނެދަލެންޑްސް އަދި ޔޫކްރެއިން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުގައި ނެދަލެންޑްސް ވަނީ 3-2 އިން ޔޫކްރެއިންގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އެމްސްޓްރަޑަމް: ޖޫން 14، 2021: ޔޫރޯ 2020 ގެ ނެދަލެންޑްސް އަދި ޔޫކްރެއިން ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ޔޫކްރެއިންގެ ރޯމަން ބޮލުންޖެހި ބޯޅަ ގޯލަށް ވަންނަނީ: މި މެޗުގައި ނެދަލެންޑްސް ވަނީ 3-2 އިން ޔޫކްރެއިންގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އެމްސްޓްރަޑަމް: ޖޫން 14، 2021: ޔޫރޯ 2020 ގެ ނެދަލެންޑްސް އަދި ޔޫކްރެއިން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުގައި ނެދަލެންޑްސް ވަނީ 3-2 އިން ޔޫކްރެއިންގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އެމްސްޓްރަޑަމް: ޖޫން 14، 2021: ޔޫރޯ 2020 ގެ ނެދަލެންޑްސް އަދި ޔޫކްރެއިން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުގައި ނެދަލެންޑްސް ވަނީ 3-2 އިން ޔޫކްރެއިންގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އެމްސްޓްރަޑަމް: ޖޫން 14، 2021: ޔޫރޯ 2020 ގެ ނެދަލެންޑްސް އަދި ޔޫކްރެއިން ބައްދަލުކުރި މެޗު ނިންމާލުމަށްފަހު ނެދަލެންޑްސް ޓީމުން އުފާފާޅުކުރަނީ: މި މެޗުގައި ނެދަލެންޑްސް ވަނީ 3-2 އިން ޔޫކްރެއިންގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އެމްސްޓްރަޑަމް: ޖޫން 14، 2021: ޔޫރޯ 2020 ގެ ނެދަލެންޑްސް އަދި ޔޫކްރެއިން ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ޔޫކްރެއިންގެ ސްޕޯޓަރެއް އެގައުމުގެ ޓީމަށް ސަޕޯޓު ކުރަނީ: މި މެޗުގައި ނެދަލެންޑްސް ވަނީ 3-2 އިން ޔޫކްރެއިންގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy