ފޮޓޯގެލަރީ /

ޔޫރޯ 2020: ސްޕެއިން - ސްވިޑަން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

15 ޖޫން 2021

ސެވިއްޔާ، ސްޕެއިން: ޖޫން 15، 2021 - ޔޫރޯ 2020ގެ ގުރޫޕް އީގައި ސްޕެއިން އާއި ސްވިޑަން ބައްދަލުކުރި މެޗު: މި މެޗު ނިމުނީ ދެ ޓީމު ވެސް އެއްވަރު ވެގެން.

ސެވިއްޔާ، ސްޕެއިން: ޖޫން 15، 2021 - ޔޫރޯ 2020ގެ ގުރޫޕް އީގައި ސްޕެއިން އާއި ސްވިޑަން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗު ނިމުނީ ދެ ޓީމު އެއްވަރު ވެގެން.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ސެވިއްޔާ، ސްޕެއިން: ޖޫން 15، 2021 - ޔޫރޯ 2020ގެ ގުރޫޕް އީގައި ސްޕެއިން އާއި ސްވިޑަން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗު ނިމުނީ ދެ ޓީމު އެއްވަރު ވެގެން.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ސެވިއްޔާ، ސްޕެއިން: ޖޫން 15، 2021 - ޔޫރޯ 2020ގެ ގުރޫޕް އީގައި ސްޕެއިން އާއި ސްވިޑަން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗު ނިމުނީ ދެ ޓީމު އެއްވަރު ވެގެން.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ސެވިއްޔާ، ސްޕެއިން: ޖޫން 15، 2021 - ޔޫރޯ 2020ގެ ގުރޫޕް އީގައި ސްޕެއިން އާއި ސްވިޑަން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗު ނިމުނީ ދެ ޓީމު އެއްވަރު ވެގެން.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ސެވިއްޔާ، ސްޕެއިން: ޖޫން 15، 2021 - ޔޫރޯ 2020ގެ ގުރޫޕް އީގައި ސްޕެއިން އާއި ސްވިޑަން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗު ނިމުނީ ދެ ޓީމު އެއްވަރު ވެގެން.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ސެވިއްޔާ، ސްޕެއިން: ޖޫން 15، 2021 - ޔޫރޯ 2020ގެ ގުރޫޕް އީގައި ސްޕެއިން އާއި ސްވިޑަން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗު ނިމުނީ ދެ ޓީމު އެއްވަރު ވެގެން.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ސެވިއްޔާ، ސްޕެއިން: ޖޫން 15، 2021 - ޔޫރޯ 2020ގެ ގުރޫޕް އީގައި ސްޕެއިން އާއި ސްވިޑަން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗު ނިމުނީ ދެ ޓީމު އެއްވަރު ވެގެން.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ސެވިއްޔާ، ސްޕެއިން: ޖޫން 15، 2021 - ޔޫރޯ 2020ގެ ގުރޫޕް އީގައި ސްޕެއިން އާއި ސްވިޑަން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗު ނިމުނީ ދެ ޓީމު އެއްވަރު ވެގެން.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ސެވިއްޔާ، ސްޕެއިން: ޖޫން 15، 2021 - ޔޫރޯ 2020ގެ ގުރޫޕް އީގައި ސްޕެއިން އާއި ސްވިޑަން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗު ނިމުނީ ދެ ޓީމު އެއްވަރު ވެގެން.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ސެވިއްޔާ، ސްޕެއިން: ޖޫން 15، 2021 - ޔޫރޯ 2020ގެ ގުރޫޕް އީގައި ސްޕެއިން އާއި ސްވިޑަން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗު ނިމުނީ ދެ ޓީމު އެއްވަރު ވެގެން.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ސެވިއްޔާ، ސްޕެއިން: ޖޫން 15، 2021 - ޔޫރޯ 2020ގެ ގުރޫޕް އީގައި ސްޕެއިން އާއި ސްވިޑަން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗު ނިމުނީ ދެ ޓީމު އެއްވަރު ވެގެން.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy