ފޮޓޯގެލަރީ / ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް

ކްލަބް މޯޑްލިވްސް ކަޕްގެ އުސް އަލިތައް...

ފަޔާޒް މޫސާ

24 ނޮވެމްބަރ 2021

ހުޅުމާލެ- ނޮވެމްބަރު 23، 2021: ރާއްޖޭގައި ބާއްވަ އެންމެ ފޯރިގަދަ ފުޓްސަލް މުބާރާތް، ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕްގައި މިރޭ ވަނީ ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ދެ މެޗާއި އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ދެ މެޗު ކުޅެފައި. ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ގުރޫޕް ސީ ގައި އެންމެ ފަހުގެ ރަނަރަފް ވެމްކޯ 7-0 އިން ސްޓެލްކޯ ބަލިކުރިއިރު، ގުރޫޕް ބީ ގައި ޕޮލިސް ކްލަބާއި އެލައިޑް ބައްދަލު ކުރި މެޗު ޕޮލިސް ކްލަބު ކާމިޔާބުކުރީ 4-1 އިން. އަންހެން ޑިވިޝަންގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ މައްޗަށް ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާ އަކުން ސިފައިންގެ ކްލަބުން ކުރި ހޯދިއިރު، ފެނަކާ އާއި ވެމްކޯ ކުޅުނު މެޗު ނިމުނީ 1-1 އިން އެއްވަރު ވެގެން.--- ފޮޓޯތައް: ފަޔާޒު މޫސާ / މިހާރު

ނޮވެމްބަރު 23، 2021-- ކްލަބު މޯލްޑިވްސް ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ގުރޫޕް ސީ ގައި ވަރުގަދަ ޓީމަކާއެކު މުބާރާތަށް ނުކުތް ވެމްކޯ އާއި ސްޓެލްކޯ ބައްދަލުރި މެޗުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ / މިހާރު

ނޮވެމްބަރު 23، 2021-- ކްލަބު މޯލްޑިވްސް ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ގުރޫޕް ސީ ގައި އެންމެ ފަހުގެ ރަނަރަފް ވެމްކޯ އާއި ސްޓެލްކޯ ބައްދަލުރި މެޗު، ވަރުގަދަ ޓީމަކާއެކު މުބާރާތަށް ނުކުތް ވެމްކޯ އިން މެޗު ކާމިޔާބު ކުރީ 7-0 ލަނޑުން -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ / މިހާރު

ނޮވެމްބަރު 23، 2021-- ކްލަބު މޯލްޑިވްސް ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ގުރޫޕް ސީ ގައި އެންމެ ފަހުގެ ރަނަރަފް ވެމްކޯ އާއި ސްޓެލްކޯ ބައްދަލުރި މެޗުގެ ތެރެއިން، ވެމްކޯ އިން މެޗު ކާމިޔާބު ކުރީ 7-0 ލަންޑުން. -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ / މިހާރު

ނޮވެމްބަރު 23، 2021-- ކްލަބު މޯލްޑިވްސް ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ގުރޫޕް ސީ ގައި އެންމެ ފަހުގެ ރަނަރަފް ވެމްކޯ އާއި ސްޓެލްކޯ ބައްދަލުރި މެޗުގެ ތެރެއިން، ވެމްކޯ އިން މެޗު ކާމިޔާބު ކުރީ 7-0 ލަންޑުން. ވެމްކޯގެ ލަނޑުތައް ކާމިޔާބު ކުރީ އަލީ ހާފިޒް (ހައްޕެ) އާއި އިބްރާހިމް މުބީން (މުއްކި) ގެ އިތުރުން އަލީ އިމްރާ -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ / މިހާރު

ނޮވެމްބަރު 23، 2021-- ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ގުރޫޕް ބީ ގައި ޕޮލިސް ކްލަބާއި އެލައިޑް ބައްދަލު ކުރި މެޗު ޕޮލިސް ކްލަބު ކާމިޔާބުކުރީ 4-1 ލަނޑުން -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ / މިހާރު

ނޮވެމްބަރު 23، 2021-- ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ގުރޫޕް ބީ ގައި ޕޮލިސް ކްލަބާއި އެލައިޑް ބައްދަލު ކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ / މިހާރު

ނޮވެމްބަރު 23، 2021-- ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ގުރޫޕް ބީ ގައި ޕޮލިސް ކްލަބާއި އެލައިޑް ބައްދަލު ކުރި މެޗު ޕޮލިސް ކްލަބު ކާމިޔާބުކުރީ 4-1 ލަނޑުން -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ / މިހާރު

ނޮވެމްބަރު 23، 2021-- ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ގުރޫޕް ބީ ގައި ޕޮލިސް ކްލަބާއި އެލައިޑް ބައްދަލު ކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ / މިހާރު

ނޮވެމްބަރު 23، 2021-- ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ގުރޫޕް ދޭއްގައި ފެނަކާ އާއި ވެމްކޯ ބައްދަލުކުރި ފޯރިގަދަ މެޗުގައި ފެނަކައިގެ ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރި އެ ޓީމުގެ ފިލިޕީންސްގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ފޯވާޑް ރިޗޭލް ގޯލް ޖެހުމަށްފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ / މިހާރު

ނޮވެމްބަރު 23، 2021-- ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ގުރޫޕް ދޭއްގައި ފެނަކާ އާއި ވެމްކޯ ބައްދަލުކުރި ފޯރިގަދަ މެޗު ނިމުނީ 1-1 އިން ހަމަހަމަ ވެގެން. ވެމްކޯގެ ލަނޑު ކާމިޔާބު ކުރީ އެ ޓީމުގެ ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިޔާ ޑަންކާ އެވެ. ފެނަކައިގެ ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރީ އެ ޓީމުގެ ފިލިޕީންސްގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ފޯވާޑް ރިޗޭލް -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ / މިހާރު

ނޮވެމްބަރު 23، 2021-- ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ގުރޫޕް ދޭއްގައި ފެނަކާ އާއި ވެމްކޯ ބައްދަލުކުރި ފޯރިގަދަ މެޗުގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ / މިހާރު

ނޮވެމްބަރު 23، 2021-- ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ގުރޫޕް ދޭއްގައި ފެނަކާ އާއި ވެމްކޯ ބައްދަލުކުރި ފޯރިގަދަ މެޗު ނިމުނީ 1-1 އިން ހަމަހަމަ ވެގެން-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ / މިހާރު

ނޮވެމްބަރު 23، 2021-- ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ-- ފަޔާޒު މޫސާ / މިހާރު

ނޮވެމްބަރު 23، 2021-- ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން، 22-2 ކާމިޔާބު ކުރީ ސިފައިންގެ ކްލަބުން -- ފޮޓޯ-- ފަޔާޒު މޫސާ / މިހާރު

ނޮވެމްބަރު 23، 2021-- ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން، މި މެޗުގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ފޯވާޑް ސަބީނާ ހާތުން ވަނީ 10 ލަނޑު ޖަހައިފައި -- ފޮޓޯ-- ފަޔާޒު މޫސާ / މިހާރު

ނޮވެމްބަރު 23، 2021-- ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން، މި މެޗު ތަފާތު ބޮޑުކޮށް 22-2 ކާމިޔާބު ކުރީ ސިފައިންގެ ކްލަބުން -- ފޮޓޯ-- ފަޔާޒު މޫސާ / މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2022 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy