ފޮޓޯގެލަރީ / ކުޅިވަރު

ރަންނަމާރި ޗެލެންޖް: ޖޫނިއާ އިވެންޓުގެ ތެރެއިން

ފަޔާޒް މޫސާ

25 ނޮވެމްބަރ 2021

މާލެ- ނޮވެމްބަރު 25، 2021: މާލޭގެ ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދުގައި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ސީ ސްޕޯޓްސް ރަންނަމާރި ޗެލެންޖް ނުވަތަ ގައުމީ ރާޅާ އެޅުމުގެ މުބާރާތުގެ ޖޫނިއާ އިވެންޓުގެ ތެރެއިން، މި މުބާރަތް ނިމުމުން ރާއްޖޭގައި މުޅިން އަލަށް ޖޫނިއާ ސާފިން ގައުމީ ޓީމެއް އެކުލަވައިލާނެ. މި މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ މި މަހުގެ ނިޔަލަށް.--- ފޮޓޯތައް: ފަޔާޒު މޫސާ / މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 25، 2021-- ސީ ސްޕޯޓްސް ރަންނަމާރި ޗެލެންޖްގެ ޖޫނިއާ އިވެންޓުގެ މެޗުގައި ބައިވެރިއަކު ރާޅާ އަޅަނީ، މި މުބާރާތައްފަހު ރާއްޖޭގައި އަލަށް ޖޫނިއާ ގައުމީ ޓީމެއް އެކުލަވާލާނެ-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ / މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 25، 2021-- ސީ ސްޕޯޓްސް ރަންނަމާރި ޗެލެންޖްގެ ޖޫނިއާ އިވެންޓުގެ މެޗުގައި ބައިވެރިއަކު ރާޅާ އަޅަނީ-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ / މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 25، 2021-- ސީ ސްޕޯޓްސް ރަންނަމާރި ޗެލެންޖް ނުވަތަ ގައުމީ ރާޅާ އެޅުމުގެ މުބާރާތުގެ ޖޫނިއާ އިވެންޓުގެ މެޗުގައި ބައިވެރިއަކު ރާޅާ އަޅަނީ، މި މުބާރުގައި އުމުރުން 11 އަހަރުގެ ހުނަރުވެރި ކުދިން ދަނީ އެ ކުދިންގެ ހުނަރު ދައްކަމުން-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ / މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 25، 2021-- ސީ ސްޕޯޓްސް ރަންނަމާރި ޗެލެންޖް ނުވަތަ ގައުމީ ރާޅާ އެޅުމުގެ މުބާރާތުގެ ޖޫނިއާ އިވެންޓުގެ މެޗުގައި ބައިވެރިއަކު ރާޅާ އަޅަނީ-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ / މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 25، 2021-- ސީ ސްޕޯޓްސް ރަންނަމާރި ޗެލެންޖް ނުވަތަ ގައުމީ ރާޅާ އެޅުމުގެ މުބާރާތުގެ ޖޫނިއާ އިވެންޓުގެ މެޗުގައި ބައިވެރިއަކު ރާޅާ އަޅަނީ، މި މުބާރާތް ބޭއްވިފައިވަނީ ދެ އަހަރުގެ މެދު ކެނޑުމަކަށްފަހު -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ / މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 25، 2021-- ސީ ސްޕޯޓްސް ރަންނަމާރި ޗެލެންޖް ނުވަތަ ގައުމީ ރާޅާ އެޅުމުގެ މުބާރާތުގެ ޖޫނިއާ އިވެންޓުގެ މެޗުގައި ބައިވެރިއަކު ރާޅާ އަޅަނީ، މި މުބާރާތައްފަހު ރާއްޖޭގައި އަލަށް ޖޫނިއާ ގައުމީ ޓީމެއް އެކުލަވާލާނެ-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ / މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 25، 2021-- ސީ ސްޕޯޓްސް ރަންނަމާރި ޗެލެންޖް ގައި ބައިވެރިވާ ޖޫނިއާ ބައެއް ސާފަރުން ކޯޗާއިއެކު މަޑުކޮއްލައިގެން -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ / މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 25، 2021-- ސީ ސްޕޯޓްސް ރަންނަމާރި ޗެލެންޖްގައި ޖޫނިއާ އިވެންޓުގެ މެޗުގައި ބައިވެރިއަކު ރާޅާ އަޅަނީ-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ / މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 25، 2021-- ސީ ސްޕޯޓްސް ރަންނަމާރި ޗެލެންޖް ނުވަތަ ގައުމީ ރާޅާ އެޅުމުގެ މުބާރާތުގެ ޖޫނިއާ އިވެންޓުގެ މެޗުގައި ބައިވެރިއަކު ރާޅާ އަޅަނީ-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ / މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 25، 2021-- ސީ ސްޕޯޓްސް ރަންނަމާރި ޗެލެންޖް ނުވަތަ ގައުމީ ރާޅާ އެޅުމުގެ މުބާރާތުގެ ޖޫނިއާ އިވެންޓުގެ މެޗުގައި ބައިވެރިއަކު ރާޅާ އަޅަމުން ދާއިރު، މި މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުން ކުޅުންތެރިން ވަނީ ބައިވެރިވެފަ -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ / މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 25، 2021-- ސީ ސްޕޯޓްސް ރަންނަމާރި ޗެލެންޖް ނުވަތަ ގައުމީ ރާޅާ އެޅުމުގެ މުބާރާތުގެ ޖޫނިއާ އިވެންޓުގެ މެޗުގައި ބައިވެރިއަކު ރާޅާ އަޅަނީ، މީ ޖޫނިއާ ލެވެލްގެ ކުދިންނަށް ގައުމީ ފެންވަރުގައި ބޭއްވޭ ފުރަތަމަ މުބާރާތް -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ / މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 25، 2021-- ސީ ސްޕޯޓްސް ރަންނަމާރި ޗެލެންޖް ނުވަތަ ގައުމީ ރާޅާ އެޅުމުގެ މުބާރާތުގެ ޖޫނިއާ އިވެންޓުގެ މެޗުގައި ބައިވެރިއަކު ރާޅާ އަޅަނީ-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ / މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 25، 2021-- ސީ ސްޕޯޓްސް ރަންނަމާރި ޗެލެންޖް ނުވަތަ ގައުމީ ރާޅާ އެޅުމުގެ މުބާރާތުގެ ޖޫނިއާ އިވެންޓުގެ މެޗުގައި ބައިވެރިއަކު ރާޅާއެޅުމަށް ތައްޔާރުވާއިރު ކޯޗު އިރުޝާދު ދެމުންދަނީ - ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ / މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 25، 2021-- ސީ ސްޕޯޓްސް ރަންނަމާރި ޗެލެންޖް ނުވަތަ ގައުމީ ރާޅާ އެޅުމުގެ މުބާރާތުގެ ޖޫނިއާ އިވެންޓުގެ މެޗުގައި ބައިވެރިއަކު ރާޅާ އަޅަނީ، މި މުބާރާތައްފަހު ރާއްޖޭގައި އަލަށް ޖޫނިއާ ގައުމީ ޓީމެއް އެކުލަވާލާނެ-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ / މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 25، 2021-- މިިހާރު މާލޭގެ ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ފެށިގެން ކުރިއަށް ދާ ސީ ސްޕޯޓްސް ރަންނަމާރި ޗެލެންޖް ނުވަތަ ގައުމީ ރާޅާ އެޅުމުގެ މުބާރާތުގެ ޖޫނިއާ އިވެންޓުގެ މެޗަށް ދެ ކުޅުންތެރިއަކު މޫދަށް ފައިބަނީ-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ / މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy