ފޮޓޯގެލަރީ / ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް

ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް: ޕޮލިސް ކްލަބް - އޮއްފު އެފްސީ

ނިޝާން އަލީ

14 ޖޫން 2022

މާލެ- ޖޫން 14، 2022: މިހާރު ކުރިއަށްދާ، ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގައި އޮފް އެފްސީ އާ ޕޮލިސް ކްލަބް ބައްދަލު ކުރި މެޗު: ފުރަތަމަ ސެޓް އޮއްފު އެފްސީން ގެންދިޔަނަމަވެސް ޕޮލިހުންވަނީ ފަހަތުން އަރައި 3-1 ސެޓުން މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައި--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ޕޮލިސް ކްލަބާއި އޮފް އެފްސީ މިރޭ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން ފޮލިސް ކްލަބުގެ ކުޅުންތެރިއަކު ބޯޅަފޮނުވާލަނީ، ފުރަތަމަ ސެޓް އޮއްފު އެފްސީން ގެންދިޔަނަމަވެސް ޕޮލިހުންވަނީ ފަހަތުން އަރައި 3-1 ސެޓުން މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައި --- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ | މިހާރު

ރޭގެ މެޗުގައި ޕޮލިސް ކްލަބުގެ ކޯޗު ފައްލޯ ޓީމަށް އިރުޝާދު ދެނީ--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ | މިހާރު

ޕޮލިސް ކްލަބާއި އޮފް އެފްސީ މިރޭ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން އޮއްފު އެފްސީގެ ކުޅުންތެރިއަކު ބޯޅަފޮނުވާލަނީ: ޕޮލިސް ވަނީ މޮޅުވުގެ ރޭހުގައި ހިފައްޓާފަ --- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ | މިހާރު

އޮއްފު އެފްސީގެ ޕޮއިންޓް ހޯދުމަށްފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ : ޕޮލިހުން މެޗު ކާމިޔާބު ކުރީ 3-1 ސެޓުން --- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ | މިހާރު

ޕޮލިސް ކްލަބާއި އޮފް އެފްސީ މިރޭ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން ފޮލިސް ކްލަބުގެ ކުޅުންތެރިއަކު ބޯޅަފޮނުވާލަނީ، ފުރަތަމަ ސެޓް އޮއްފު އެފްސީން ގެންދިޔަނަމަވެސް ޕޮލިހުންވަނީ ފަހަތުން އަރައި 3-1 ސެޓުން މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައި --- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ | މިހާރު

ޕޮލިސް ކްލަބާއި އޮފް އެފްސީ މިރޭ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން އޮއްފު އެފްސީގެ ކުޅުންތެރިއަކު ބޯޅަފޮނުވާލަނީ: ޕޮލިސް ވަނީ މޮޅުވުގެ ރޭހުގައި ހިފައްޓާފަ --- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ | މިހާރު

ޕޮލިސް ކްލަބްގެ ކުޅުންތެރިން ހުއްޓިލައިގެން : ޕޮލިހުން މެޗު ކާމިޔާބު ކުރީ 3-1 ސެޓުން --- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ | މިހާރު

ޕޮލިސް ކްލަބާއި އޮފް އެފްސީ މިރޭ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން ފޮލިސް ކްލަބުގެ ކުޅުންތެރިއަކު ބޯޅަފޮނުވާލަނީ، ފުރަތަމަ ސެޓް އޮއްފު އެފްސީން ގެންދިޔަނަމަވެސް ޕޮލިހުންވަނީ ފަހަތުން އަރައި 3-1 ސެޓުން މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައި --- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ | މިހާރު

ޕޮލިސް ކްލަބާއި އޮފް އެފްސީ މިރޭ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން އޮއްފު އެފްސީގެ ކުޅުންތެރިއަކު ބޯޅަފޮނުވާލަނީ: ޕޮލިސް ވަނީ މޮޅުވުގެ ރޭހުގައި ހިފައްޓާފަ --- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ | މިހާރު

ޕޮލިސް ކްލަބާއި އޮފް އެފްސީ މިރޭ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން އޮއްފު އެފްސީގެ ކުޅުންތެރިއަކު ބޯޅަފޮނުވާލަނީ: ޕޮލިސް ވަނީ މޮޅުވުގެ ރޭހުގައި ހިފައްޓާފަ --- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ | މިހާރު

ޕޮލިސް ކްލަބާއި އޮފް އެފްސީ މިރޭ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން ފޮލިސް ކްލަބުގެ ކުޅުންތެރިއަކު ބޯޅަފޮނުވާލަނީ، ފުރަތަމަ ސެޓް އޮއްފު އެފްސީން ގެންދިޔަނަމަވެސް ޕޮލިހުންވަނީ ފަހަތުން އަރައި 3-1 ސެޓުން މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައި --- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ | މިހާރު

ޕޮލިސް ކްލަބާއި އޮފް އެފްސީ މިރޭ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން ފޮލިސް ކްލަބުގެ ކުޅުންތެރިއަކު ބޯޅަފޮނުވާލަނީ، ފުރަތަމަ ސެޓް އޮއްފު އެފްސީން ގެންދިޔަނަމަވެސް ޕޮލިހުންވަނީ ފަހަތުން އަރައި 3-1 ސެޓުން މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައި --- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ | މިހާރު

ޕޮލިސް ކްލަބާއި އޮފް އެފްސީ މިރޭ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން އޮއްފު އެފްސީގެ ކުޅުންތެރިއަކު ބޯޅަފޮނުވާލަނީ: ޕޮލިސް ވަނީ މޮޅުވުގެ ރޭހުގައި ހިފައްޓާފަ --- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ | މިހާރު

ޕޮލިސް ކްލަބާއި އޮފް އެފްސީ މިރޭ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން ފޮލިސް ކްލަބުގެ ކުޅުންތެރިއަކު ބޯޅަފޮނުވާލަނީ، ފުރަތަމަ ސެޓް އޮއްފު އެފްސީން ގެންދިޔަނަމަވެސް ޕޮލިހުންވަނީ ފަހަތުން އަރައި 3-1 ސެޓުން މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައި --- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ | މިހާރު

ޕޮލިސް ކްލަބާއި އޮފް އެފްސީ މިރޭ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން އޮއްފު އެފްސީގެ ކުޅުންތެރިއަކު ބޯޅަފޮނުވާލަނީ: ޕޮލިސް ވަނީ މޮޅުވުގެ ރޭހުގައި ހިފައްޓާފަ --- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ | މިހާރު

ޕޮލިސް ކްލަބާއި އޮފް އެފްސީ މިރޭ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން އޮއްފު އެފްސީގެ ކުޅުންތެރިއަކު ބޯޅަފޮނުވާލަނީ: ޕޮލިސް ވަނީ މޮޅުވުގެ ރޭހުގައި ހިފައްޓާފަ --- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ | މިހާރު

ޕޮލިސް ކްލަބްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފަޅު ކުރަނީ: ޕޮލިހުން މެޗު ކާމިޔާބު ކުރީ 3-1 ސެޓުން --- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ | މިހާރު

ޕޮލިސް ކްލަބާއި އޮފް އެފްސީ މިރޭ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން ފޮލިސް ކްލަބުގެ ކުޅުންތެރިއަކު ބޯޅަފޮނުވާލަނީ، ފުރަތަމަ ސެޓް އޮއްފު އެފްސީން ގެންދިޔަނަމަވެސް ޕޮލިހުންވަނީ ފަހަތުން އަރައި 3-1 ސެޓުން މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައި --- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ | މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2022 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy