ފޮޓޯގެލަރީ / ކްލީކް ކޮލެޖް

އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް އޮން ޓުއަރިޒަމް އެންޑް ސޯޝަލް ރިސާޗް

ފަޔާޒް މޫސާ

4 އޯގަސްޓް 2022

އއ. އުކުޅަސް - އޮގަސްޓް 4، 2022: ޓުއަރިޒަމްގެ ދާއިރާ އާ ގުޅުން ހުރި އެކި ކަންކަން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ކްލިކު ކޮލެޖުން ބޭރުގެ ޔުނިވާސިޓީތަކަކާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ކޮންފަރެންސް. މި ކޮންފަރެންސް ފެށީ މި މަހުގެ ދެ ވަނަ ދުވަހު އއ އުކުޅަހުގައި. މި ފެށުނު ކޮންފަރެންސް އަކީ “އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް އޮން ޓުއަރިޒަމް އެންޑް ސޯޝަލް ރިސާޗު”ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ކޮންފަރެންސެއް. އަދި މި ކޮންފަރެންސްގެ މައިގަނޑު ތީމް ކަމަށްވާ "ރީތިންކިން ޓުއަރިޒަމް، ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް އިވެންޓްސް ފޯ އަ ބެޓާ ފިއުޗާ"ގެ ގުޅޭ ހޯދުންތަކާއި ރިސާޗު ޕޭޕަރުތަކާ ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ބަދަލުކުރުން ކުރިއަށް ދިޔަ. -- ފޮޓޯތައް: އޭވީއެންއެސްއެމްވީ

އުކުޅަހުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް އޮން ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސޯސަލް ރިސާޗްގައި ބައިވެރިވާ ބޭރުގެ ބައެއް ޕްރޮފެސަރުންނާ އެ ކޮންފަރެންސްގެ ބައައެއް ބައިވެރިން ގްރޫޕް ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިލައިގެން -- ފޮޓޯ: އޭވީއޭއެންއެސްއެމްވީ

ޓޫރިޒަމްގެ ދާއިރާ އާ ގުޅުން ހުރި އެކި ކަންކަން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ކްލިކު ކޮލެޖުން ބޭރުގެ ޔުނިވާސިޓީތަކަކާ ގުޅިގެން އުކުޅަހުގައި ކުރަށް ގެންދާ ކޮންފަރެންސްގައި ޑރ ނައުޝާދު މުހައްމަދު ވާހަކަ ދައްކަނީ -- ފޮޓޯ: އޭވީއޭއެންއެސްއެމްވީ

ޓޫރިޒަމްގެ ދާއިރާ އާ ގުޅުން ހުރި އެކި ކަންކަން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ކްލިކު ކޮލެޖުން ބޭރުގެ ޔުނިވާސިޓީ ތަކަކާ ގުޅިގެން އއ. އުކުޅަހުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިއަކު ވާހަކަ ދައްކަނީ -- ފޮޓޯ: އޭވީއޭއެންއެސްއެމްވީ

ޓޫރިޒަމްގެ ދާއިރާ އާ ގުޅުން ހުރި އެކި ކަންކަން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ކްލިކު ކޮލެޖުން ބޭރުގެ ޔުނިވާސިޓީތަކަކާ ގުޅިގެން އުކުޅަހުގައި ކުރިއަށް ގެނދާ ކޮންފަރެންސްގައި ބައެއް ޕްރޮފެސަރުން ބައިވެރިވަނީ -- ފޮޓޯ: އޭވީއޭއެންއެސްއެމްވީ

ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސޯޝަލް ރިސާޗް ކޮންފަރެންސްގެ ބައިވެރިއަކު ހުށެއެޅިފައިވާ ބައެއް ރިސާޗް ތަކާބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަނީ -- ފޮޓޯ: އޭވީއޭއެންއެސްއެމްވީ

އުކުޅަހުގައި ކުރިއަށް ދާ ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސޯޝަލް ރިސާޗް ކޮންފަރެންސްގައި ޕްރޮފެސާރ ކްރިޝްޓޮފް ބްފޮރް ވާހަކަ ދައްކަނީ -- ފޮޓޯ: އޭވީއޭއެންއެސްއެމްވީ

ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސޯޝަލް ރިސާޗް ކޮންފަރެންސްގެ ބައިވެރިން ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވަނީ -- ފޮޓޯ: އޭވީއޭއެންއެސްއެމްވީ

އުކުޅަހުގައި ކުރިއަށް ދާ ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސޯޝަލް ރިސާޗް ކޮންފަރެންސްގައި ޕްރޮފެސަރު ބަބަކް ތެހެރީ ވާހަކަ ދައްކަނީ -- ފޮޓޯ: އޭވީއޭއެންއެސްއެމްވީ

ޓުއަރިޒަމް އެންޑް ސޯޝަލް ރިސާޗް ކޮންފަރެންސްގެ ބައިވެރިން ޔުނިވަސިޓީތަކުން ހުށެއެޅި ރިސާޗް ކަރުދާސްތަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާލަނީ -- ފޮޓޯ: އޭވީއޭއެންއެސްއެމްވީ

ބޭރު ޔުނިވަސިޓީތަކުގެ ބައެއް ބޭފުޅުން ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސޯޝަލް ރިސާޗް ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވަނީ -- ފޮޓޯ: އޭވީއޭއެންއެސްއެމްވީ

ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސޯޝަލް ރިސާޗް ކޮންފަރެންސްގައި ޑރ ނައުޝާދު މުހައްމަދު ކޮންފަރެންސްގެ ބައެއް ބައިވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކާލަނީ -- ފޮޓޯ: ޢޭވީއެންއެސްއެމްވީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2022 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy