ފޮޓޯގެލަރީ / ދިވެހިން

އޭޓީއާރުގެ ފުރަތަމަ ދަތުރު އައްޑު އަށް

ފަޔާޒް މޫސާ

21 ޖެނުއަރީ 2023

ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް - ޖެނުއަރީ 21، 2023: ގައުމީ އެއާލައިން، މޯލްޑިވިއަން އިން އަލަށް ގެނައި އޭޓީއާރު މަރުކާގެ ފުރަތަމަ ބޯޓުގެ ފުރަތަމަ ދަތުރު އައްޑު އަށް އިއްޔެ ވަނީ ކޮށްފަ އެވެ. އޭޓީއާރު-72 ގެ މި ބޯޓު އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ޖެއްސީ އިއްޔެ 5:45ގަ އެވެ. ބޯޓު ޖެއްސުމާ އެކު މަރުހަބާ ކިޔުމުގެ ގޮތުން ވަނީ ވޯޓާ ސެލިއުޓެއް އަރުވައިފަ އެވެ. ހަތްދިހަ މީހުން އެއްފަހަރާ އުފުލޭ މި ބޯޓުތަކުގެ އިންޖީނަކީ އޭޓީއާރުގެ އެންމެ ފަހުގެ އިންޖީނުތަކެވެ. -- ފޮޓޯތައް: ފަޔާޒު މޫސާ | މިހާރު

މޯލްޑިއަންގެ އޭޓީއާރު ބޯޓުތައް އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި: މިއިން ކޮންމެ ބޯޓަކުން ވެސް 70 މީހުން އެއްފަހަރާ އުފުލޭނެ --ފޮޓޯ: ފަޔާޒް މޫސާ | މިހާރު

ގައުމީ އެއާލައިން، މޯލްޑިވިއަން އިން އަލަށް ގެނައި އޭޓީއާރު ބޯޓުގެ ފުރަތަމަ ދަތުރު އައްޑުއަށް ކުރުމަށްފަހު، ބޯޓުގެ ޕައިލެޓުން ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ރަންވޭގައި -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ | މިހާރު

ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ދަތުރު ފެށި އޭޓީއާރް ފްލައިޓުން ދަތުރުކުރި މީހުން ފައިބަނީ. --ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ | މިހާރު

އޭޓީއާރު ބޯޓުން އައްޑުއަށް ކުރި ފުރަތަމަ ދަތުރުގައި އައްޑުއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ޓޫރިސްޓުން ބޯޓުން ފައިބައިގެން ދަނީ -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ | މިހާރު

އައްޑުއަށް ކުރި އޭޓީއާރު ބޯޓުގެ ފުރަތަމަ ދަތުރުގައި ބައިވެރިވި މީހުންގެ ލަގެޖްތައް ބޯޓުން ބޭލުމުގެ މަސައްކަތް މޯލްޑިވިއަންގެ މުއައްޒަފުން ކުރަމުން ދަނީ -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ | މިހާރު

އޭޓީއާރު ބޯޓު ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި: މި ބޯޓުން އައްޑު އަށް ކުރި ފުރަތަމަ ދަތުރުގައި ދިވެހިންގެ އިތުރުން ޓޫރިސްޓުން ވެސް ވަނީ ދަތުރުކޮށްފައި -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ | މިހާރު

ގަން އިންޓަނޭޝަލް އެއާޕޯޓުން އޭޓީއާރު ބޯޓަށް "ވޯޓާ ސެލިއުޓު" އަރުވަނީ. -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ | މިހާރު

ގައުމީ އެއާލައިން، މޯލްޑިވިއަން އިން އަލަށް ގެނައި އޭޓީއާރުގެ ބޯޓްތަކުގެ ފުރަތަމަ ދަތުރު އައްޑުއަށް ކުރުމާ ގުޅިގެން ގަން އިންޓަނޭޝަލް އެއާޕޯޓުން އެ ބޯޓަށް "ވޯޓާ ސެލިއުޓު" އަރުވަނީ. -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ | މިހާރު

މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލީޓަށް އިތުރު ކުރުމަށް ގެނައި އޭޓީއާރުގެ ބޯޓު އިއްޔެ ގަން އެއާޕޯޓަށް ޖައްސަނީ: 70 މީހުންގެ ޖާގަ ހިމެނޭ މި ބޯޓުތަކުގެ ދަތުރުތައް އިއްޔެ ވަނީ ފަށައިފައި -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ | މިހާރު

މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލީޓަށް އިތުރު ކުރުމަށް ގެނައި އޭޓީއާރުގެ އެއް ބޯޓުގެ ވީއައިޕީ ބައި: އަލަށް ގެނައި ދެ ބޯޓުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ބޯޓެއްގައި ވެސް ފަހަރަކު 70 މީހުންނަށް ދަތުރު ކުރެވޭނެ -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ | މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2023 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy