ފޮޓޯގެލަރީ / ލައިފްސްޓައިލް

ފަންނުވެރިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބޭއްވި "ކައްޓި ހިތްވަރު" ފެސްޓިވަލް

ހަފީޒާ އަހުމަދު

11 ޑިސެމްބަރ 2016

ދިވެހި ޔޫތުު މޫވްމެންޓުގެ ނަމުގައި އުފައްދާފައިވާ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއަކުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ފަންނުވެރިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބިލަބޮންގް ސްކޫލުގައި ބޭއްވި "ކައްޓި ހިތްވަރު" ފެސްޓިވަލް: ޑިސެމްބަރު މަހު 7-10 އަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ފެސްޓިވަލަށް 25 ރުފިޔާ ދީގެން، 2،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަދެ ގާތްގަނޑަކަށް 90 ޒުވާނުން ތައްޔާރުކުރި ކުރެހުންތަކާއި ފޮޓޯތަކާއި ޅެންތައް ގިނަ ބަޔަކު ގަތް.---ފޮޓޯތައް: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 10، 2016- ދިވެހި ޔޫތުު މޫވްމެންޓުގެ ނަމުގައި އުފައްދާފައިވާ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއަކުން ބޭއްވި "ކައްޓި ހިތްވަރު" ފެސްޓިވަލުގެ ސްޓޯލެއްގައި ދެ މީހަކު މަޑުކޮށްލައިގެން.--- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 10، 2016- ދިވެހި ޔޫތުު މޫވްމެންޓުގެ ނަމުގައި އުފައްދާފައިވާ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއަކުން ބޭއްވި "ކައްޓި ހިތްވަރު" ފެސްޓިވަލުގެ ސްޓޯލެއް.--- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 10، 2016- ދިވެހި ޔޫތުު މޫވްމެންޓުގެ ނަމުގައި އުފައްދާފައިވާ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއަކުން ބޭއްވި "ކައްޓި ހިތްވަރު" ފެސްޓިވަލުގެ ސްޓޯލެއް.--- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 10، 2016- ދިވެހި ޔޫތުު މޫވްމެންޓުގެ ނަމުގައި އުފައްދާފައިވާ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއަކުން ބޭއްވި "ކައްޓި ހިތްވަރު" ފެސްޓިވަލުގެ ސްޓޯލެއް.--- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 10، 2016- ދިވެހި ޔޫތުު މޫވްމެންޓުގެ ނަމުގައި އުފައްދާފައިވާ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއަކުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ބޭއްވި "ކައްޓި ހިތްވަރު" ފެސްޓިވަލުގެ ސްޓޯލެއްގައި މީހަކު އޭނާގެ އަތްތެރި މަސައްކަތްތައް ދައްކާލަނީ.--- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 10، 2016- ދިވެހި ޔޫތުު މޫވްމެންޓުގެ ނަމުގައި އުފައްދާފައިވާ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއަކުން ބޭއްވި "ކައްޓި ހިތްވަރު" ފެސްޓިވަލުގެ ސްޓޯލެއް.--- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 10، 2016- ދިވެހި ޔޫތުު މޫވްމެންޓުގެ ނަމުގައި އުފައްދާފައިވާ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއަކުން ބޭއްވި "ކައްޓި ހިތްވަރު" ފެސްޓިވަލު ސްޓޯލެއްގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ފޮޓޯތަކެއް ކުޑަކުދިންތަކެއް ބަލަނީ.--- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 10، 2016- ދިވެހި ޔޫތުު މޫވްމެންޓުގެ ނަމުގައި އުފައްދާފައިވާ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއަކުން ބޭއްވި "ކައްޓި ހިތްވަރު" ފެސްޓިވަލު ސްޓޯލެއްގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ފޮޓޯތަކެއް ކުޑަކުދިންތަކެއް ބަލަނީ.--- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 10، 2016- ދިވެހި ޔޫތުު މޫވްމެންޓުގެ ނަމުގައި އުފައްދާފައިވާ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއަކުން ބޭއްވި "ކައްޓި ހިތްވަރު" ފެސްޓިވަލު ސްޓޯލެއްގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ފޮޓޯތަކެއް ކުޑަކުދިންތަކެއް ބަލަނީ.--- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 10، 2016- ދިވެހި ޔޫތުު މޫވްމެންޓުގެ ނަމުގައި އުފައްދާފައިވާ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއަކުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ބޭއްވި "ކައްޓި ހިތްވަރު" ފެސްޓިވަލު ސްޓޯލެއްގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ފޮޓޯތަކެއްގެ ކައިރީގައި މީހަކު ފޮޓޯއެއް ނަގަނީ.--- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 10، 2016- ދިވެހި ޔޫތުު މޫވްމެންޓުގެ ނަމުގައި އުފައްދާފައިވާ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއަކުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ބޭއްވި "ކައްޓި ހިތްވަރު" ފެސްޓިވަލު ސްޓޯލެއްގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ވާހަކަތަކެއް.--- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 10، 2016- ދިވެހި ޔޫތުު މޫވްމެންޓުގެ ނަމުގައި އުފައްދާފައިވާ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއަކުން ބޭއްވި "ކައްޓި ހިތްވަރު" ފެސްޓިވަލު ސްޓޯލެއްގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ކާޑުތަކެއް.--- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 10، 2016- ދިވެހި ޔޫތުު މޫވްމެންޓުގެ ނަމުގައި އުފައްދާފައިވާ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއަކުން ބޭއްވި "ކައްޓި ހިތްވަރު" ފެސްޓިވަލު ސްޓޯލެއްގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ފޮޓޯތަކެއް.--- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 10، 2016- ދިވެހި ޔޫތުު މޫވްމެންޓުގެ ނަމުގައި އުފައްދާފައިވާ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއަކުން ބޭއްވި "ކައްޓި ހިތްވަރު" ފެސްޓިވަލު ސްޓޯލެއްގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ކުރެހުންތަކުން ދޭހަކޮށްދޭ ކަންކަން ކިޔައިދެނީ.--- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 10، 2016- ދިވެހި ޔޫތުު މޫވްމެންޓުގެ ނަމުގައި އުފައްދާފައިވާ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއަކުން ބޭއްވި "ކައްޓި ހިތްވަރު" ފެސްޓިވަލު ސްޓޯލެއްގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ކުރެހުންތަކުން ދޭހަކޮށްދޭ ކަންކަން ކިޔައިދެނީ.--- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 10، 2016- ދިވެހި ޔޫތުު މޫވްމެންޓުގެ ނަމުގައި އުފައްދާފައިވާ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއަކުން ބޭއްވި "ކައްޓި ހިތްވަރު" ފެސްޓިވަލު ސްޓޯލެއްގައި ހުރި ބައެއް ކުރެހުންތައް ކުދިންތަކެއް ބަލަނީ.--- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 10، 2016- ދިވެހި ޔޫތުު މޫވްމެންޓުގެ ނަމުގައި އުފައްދާފައިވާ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއަކުން ބޭއްވި "ކައްޓި ހިތްވަރު" ފެސްޓިވަލުގެ ސްޓޯލެއްގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ބައެއް ކުރެހުންތައް.--- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 10، 2016- ދިވެހި ޔޫތުު މޫވްމެންޓުގެ ނަމުގައި އުފައްދާފައިވާ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއަކުން ބޭއްވި "ކައްޓި ހިތްވަރު" ފެސްޓިވަލުގެ ސްޓޯލެއްގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ބައެއް ކުރެހުންތައް.--- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 10، 2016- ދިވެހި ޔޫތުު މޫވްމެންޓުގެ ނަމުގައި އުފައްދާފައިވާ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއަކުން ބޭއްވި "ކައްޓި ހިތްވަރު" ފެސްޓިވަލުގެ ސްޓޯލެއްގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ބައެއް ކުރެހުންތައް.--- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 10، 2016- ދިވެހި ޔޫތުު މޫވްމެންޓުގެ ނަމުގައި އުފައްދާފައިވާ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއަކުން ބޭއްވި "ކައްޓި ހިތްވަރު" ފެސްޓިވަލު ސްޓޯލެއްގައި ހުރި ބައެއް ކުރެހުންތަކެއް ބަޔަކު ބަލަނީ--- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 10، 2016- ދިވެހި ޔޫތުު މޫވްމެންޓުގެ ނަމުގައި އުފައްދާފައިވާ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއަކުން ބޭއްވި "ކައްޓި ހިތްވަރު" ފެސްޓިވަލުގެ ސްޓޯލެއްގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ބައެއް ކުރެހުންތައް.--- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 10، 2016- ދިވެހި ޔޫތުު މޫވްމެންޓުގެ ނަމުގައި އުފައްދާފައިވާ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއަކުން ބޭއްވި "ކައްޓި ހިތްވަރު" ފެސްޓިވަލު ސްޓޯލެއްގައި ހުރި ބައެއް ކުރެހުންތައް ބަޔަކު ބަލަނީ.--- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 10، 2016- ދިވެހި ޔޫތުު މޫވްމެންޓުގެ ނަމުގައި އުފައްދާފައިވާ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއަކުން ބޭއްވި "ކައްޓި ހިތްވަރު" ފެސްޓިވަލުގެ ސްޓޯލެއްގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ބައެއް ކުރެހުންތައް.--- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 10، 2016- ދިވެހި ޔޫތުު މޫވްމެންޓުގެ ނަމުގައި އުފައްދާފައިވާ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއަކުން ބޭއްވި "ކައްޓި ހިތްވަރު" ފެސްޓިވަލުގެ ސްޓޯލެއްގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ބައެއް ކުރެހުންތައް.--- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 10، 2016- ދިވެހި ޔޫތުު މޫވްމެންޓުގެ ނަމުގައި އުފައްދާފައިވާ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއަކުން ބޭއްވި "ކައްޓި ހިތްވަރު" ފެސްޓިވަލުގައި ޝާޑްސް އޭނާގެ ސްޓޯލްގައި: އޭނާ ޗާޕުކުރި ހުރިހާ ފޮތެއްހެން މި ފެސްޓިވަލްގައި ވިކުނު.--- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 10، 2016- ދިވެހި ޔޫތުު މޫވްމެންޓުގެ ނަމުގައި އުފައްދާފައިވާ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއަކުން ބޭއްވި "ކައްޓި ހިތްވަރު" ފެސްޓިވަލުގެ ސްޓޯލެއްގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ކުރެހުންތަކެއް ބަޔަކު ބަލަނީ.--- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 10، 2016- ދިވެހި ޔޫތުު މޫވްމެންޓުގެ ނަމުގައި އުފައްދާފައިވާ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއަކުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ބޭއްވި "ކައްޓި ހިތްވަރު" ފެސްޓިވަލުގައި ޝާޑްސް އޭނާގެ ސްޓޯލްގައި: އޭނާ ޗާޕުކުރި ހުރިހާ ފޮތެއްހެން މި ފެސްޓިވަލްގައި ވިކުނު.--- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy