3 months ago

13

ފޭދޫ އަތުން މާޒިޔާ އަށް އުނދަގޫ މޮޅެއް

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ގްރޫޕް ބީގެ ފުރަތަމަ މެޗުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަން މިރޭ ސ. ފޭދޫ އަތުން 2-1 އިން އުނދަގޫ މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

3 months ago
ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން މުހައްމަދު އާދަމް އިސްތިއުފާ ދީފި
3 months ago
ތިން ވަނަ ޑިވިޝަނުން ވޯޓް ދޭނީ ކުޑަހެންވޭރު
3 months ago
ނިއު ބަލިކޮށް އީގަލްސް ސެމީގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކޮށްފި