1 year ago

14

ފޭދޫ އަތުން މާޒިޔާ އަށް އުނދަގޫ މޮޅެއް

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ގްރޫޕް ބީގެ ފުރަތަމަ މެޗުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަން މިރޭ ސ. ފޭދޫ އަތުން 2-1 އިން އުނދަގޫ މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

1 year ago
ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން މުހައްމަދު އާދަމް އިސްތިއުފާ ދީފި
1 year ago
ތިން ވަނަ ޑިވިޝަނުން ވޯޓް ދޭނީ ކުޑަހެންވޭރު
1 year ago
ނިއު ބަލިކޮށް އީގަލްސް ސެމީގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކޮށްފި