13 hours ago

13

"ގިނަ ކުށްވެރިންނަށް ލުއި ލިބޭނެކަމަށް އުއްމީދުކުރަން"

ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުން އަންނަ ގައިދީންނަށް ލުޔެއް ދިނުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންވެ، 300 ނުވަތަ 200 ކުށްވެރިންނަށް އެ ލުއި ލިބޭނެ ކަމަށް...

9 hours ago
ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޒަރީރަށް ހުކުމްކުރުން ފަސްކޮށްފި
11 hours ago
ޓާޓާ ފްލެޓަށް ލޯނު ހޯދަން 50 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން
9 hours ago
ރީނދޫ ހުމާ ގުޅިގެން ދަތުރުވެރިން ސަމާލުވާން އެދެފި