11 hours ago

44

ތިނަދޫގައި ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ސަޕޯޓަރުން ތަޅައިގެންފި

ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމްގެ އިސް ބޭފުޅުން މިއަދު ގދ. ތިނަދޫއަށް ވަޑައިގެން ވަގުތު، ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ މީހުންނާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ދެމެދު ހަމަނުޖެހުން ހިންގައި ބައެއް މީހުންނަށް...

15 hours ago
އަމީނިއްޔާގެ އާ އިމާރާތް އަންނަ މަހު ނިމޭނެ
16 hours ago
ހަސަންބެގެ ގާތިލުން ހައި ކޯޓުން ވެސް ސަލާމަތެއް ނުވި
19 hours ago
އިންޒާރުގެ ރަތް ބިލް ނުދީ ފެން ކަނޑާލަނީ