1 hour ago

27

މަޖިލީހާއި ކޯޓުތަކުގެ ބާރެއް ނުހިފެހެއްޓޭނެ: ނަޝީދު

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފައި އޮތަސް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބާރާއި އަދުލު އިންސާފުގެ ދާއިރާ އަށް ލިބޭ ބާރުތައް ހިފެހެއްޓިދާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށް...

2 hours ago
ދެކުނުގައި ޓޫރިޒަމަށް ހާއްސަ ޖަމިއްޔާއެއް އުފައްދައިފި
46 minutes ago
ކުއްލި ހާލަތުގެ ގަރާރު ފާސްވާނީ 43 ހަމަވެގެން:ނިހާން
4 hours ago
ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު 30 ދުވަހަށް އިތުރު ކުރަނީ