12 minutes ago

ފާރިސް އަނެއްކާވެސް މާފުށީ ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން އަނެއްކާވެސް...

1 hour ago
ގާސިމްގެ ބަލިހާލަތާ ގުޅިގެން ޝަރީއަތް ކެންސަލް
1 hour ago
ޕާކިސްތާނާ އެކު ހަ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
1 hour ago
ނުބައިކޮށް އަމުރު ނެރެވުމާ ގުޅިގެން ސައުދު ދޫކޮށްލައިފި