5 hours ago

159

ކޮންމެ ދިވެއްސަކު މުސްލިމަކަށްވުން ލާޒިމް ނުކުރޭ: އީޔޫ

ދިވެއްސަކު އިސްލާމް ދީން ދޫކޮށްލިޔަސް، އެ މީހެއްގެ ކިބައިން ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ނުގެއްލޭ ގޮތަށާއި އެފަދަ މީހުންނަށް ވެސް އިންތިހާބުތަކުގައި ވާދަ ކުރެވޭ އަދި ވޯޓު ވެސް ދެވޭ ގޮތަށް،...

5 hours ago
އެއާޕޯޓަކާއި ސިޓީހޮޓަލަކާއެކު ފައިނުގައި ބޮޑު މަޝްރޫއެއް
5 hours ago
މިނިވަން އިންތިހާބަކަށް އީޔޫ އިން ހުށަހެޅުންތަކެއް
4 hours ago
އީޔޫ އިން ބޭނުންވާ ކަންތައް ވިޔަކަ ނުދޭނަން: ނިހާން