ފޮޓޯގެލަރީ / ދުނިޔެ

ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުން

ނިއުމަތުﷲ އިދުރީސް

20 ޖެނުއަރީ 2017

ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އެމެރިކާގެ 45 ވަނަ ރައީސްގެ ގޮތުގައި މަގާމުގެ ހުވާކުރެއްވުން. އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޓްރަމްޕް ވަނީ އެމެރިކާގެ އާރާއި ބާރު ގަދަކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި.

ޖެނުއަރީ 20، 2017: ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު. -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ޖެނުއަރީ 20، 2017: ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ކެޕިޓޮލް ހިލް ތައްޔާރުކޮށް ސާފުކުރަނީ. -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ޖެނުއަރީ 20، 2017: ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު. -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ޖެނުއަރީ 20، 2017: ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް މީހުން ޖަމާވެފައި. -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ޖެނުއަރީ 20، 2017: ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް މީހުން ޖަމާވެފައި. -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އެމެރިކާގެ އާ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ގައުމާ މުޚާތަބުކުރައްވަނީ

ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އެމެރިކާގެ 45 ވަނަ ރައީސްގެ ގޮތުގައި މަގާމުގެ ހުވާކުރައްވަނީ

ޖެނުއަރީ 20، 2017: ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް (ވ) އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމުގެ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާއާ ސަލާންކުރައްވަނީ. -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ކެޕިޓޮލް ހިލް އަށް މީހުން ޖަމާވެފައި

ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ކެޕިޓޮލް ހިލް އަށް މީހުން ޖަމާވެފައި

ރައީސްކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމަށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނިކުމެވަޑައިގަންނަވަނީ

ޖެނުއަރީ 20، 2017: ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް (-2) އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން ވައިޓް ހައުސްގައި ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ (ކ) އާއި އޮބާމާގެ އަނބިކަނބަލުން މިޝޭލް (ވ) އަދި ޓްރަމްޕުގެ އަނބިކަނބަލުންނާ އެކު. -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ޖެނުއަރީ 20، 2017: ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް (މ) އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާގެ ދެކަނބަލުންނާ އެކު. -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ޖެނުއަރީ 20، 2017: ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް (ވ) އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާއާ އެކު. -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ޖެނުއަރީ 20، 2017: ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް މީޑިއާގެ ީމީހުން ކެޕިޓޮލް ހިލް ކައިރީ ތައްޔާރުވަނީ. -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ޖެނުއަރީ 20، 2017: ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތާ ދިމާކޮށް އޭނާގެ ސަޕޯޓަރުން މަގުމަތީގައި.. -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ޖެނުއަރީ 20، 2017: ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތާ ދިމާކޮށް އޭނާގެ ސަޕޯޓަރުން މަގުމަތީގައި.. -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ޖެނުއަރީ 20، 2017: ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމުގެ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޓްރަމްޕާ ވާދަކުރައްވައި ނާކާމިޔާބުވެ ވަޑައިގެންނެވި ހިލަރީ އަދި ފިރިކަލުން ކުރީގެ ރައީސް ކްލިންޓަން. -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ޖެނުއަރީ 20، 2017: ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު. -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ޖެނުއަރީ 20، 2017: ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު. -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ޖެނުއަރީ 20، 2017: ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ. -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ޖެނުއަރީ 20، 2017: ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ޓްރަމްޕުގެ ދަރިކަނބަލުން އިވަންކާ ވަޑައިގަންނަވަނީ -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ޖެނުއަރީ 20، 2017: ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމުގެ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޓްރަމްޕުގެ އަާއިލާގެ ބޭފުޅުން. -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ޖެނުއަރީ 20، 2017: ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމުގެ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތަށް އަނބިކަނބަލުން މެލާނިއާ (ވ) ވަޑައިގަންނަވަނީ. -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ޖެނުއަރީ 20، 2017: ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމުގެ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޓްރަމްޕާ ވާދަކުރައްވައި ނާކާމިޔާބުވެ ވަޑައިގެންނެވި ހިލަރީ ކްލިންޓަން. -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ޖެނުއަރީ 20، 2017: ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް މޮޓޮކޭޑްގައި ވަޑައިގަންނަވަނީ. -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ޖެނުއަރީ 20، 2017: ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އެމެރިކާގެ 45 ވަނަ ރައީސްގެ ހުވާކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ. -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ޖެނުއަރީ 20، 2017: ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ. -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ޖެނުއަރީ 20، 2017: ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އެމެރިކާގެ 45 ވަނަ ރައީސްގެ ގޮތުގައި މަގާމުގެ ހުވާކުރައްވަނީ -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ޖެނުއަރީ 20، 2017: ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އެމެރިކާގެ 45 ވަނަ ރައީސްގެ ގޮތުގައި މަގާމުގެ ހުވާކުރެއްވުމަށް ފަހު ޓްރަމްޕް އޭނާގެ އަނބިކަނބަލުން މެލާނިއާ (ވ) އާއި ދަރިކަނބަލުން އިވަންކާއާ ބައްދާލަނީ. -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ޖެނުއަރީ 20، 2017: ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އެމެރިކާގެ 45 ވަނަ ރައީސްގެ ގޮތުގައި މަގާމުގެ ހުވާކުރެއްވުމަށް ފަހު ގައުމާ މުޚާތަބުކުރައްވަނީ. -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ޖެނުއަރީ 20، 2017: ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އެމެރިކާގެ 45 ވަނަ ރައީސްގެ ގޮތުގައި މަގާމުގެ ހުވާކުރައްވާ ރަސްމިއްޔާތަށް ކެޕިޓޮލް ހިލް ތައްޔާރުކޮށްފައި. -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy