ފޮޓޯގެލަރީ / ޚަބަރު

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ އިތުރު 157 މީހަކަށް ވަޒީފާ ދިނުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

30 ޖެނުއަރީ 2017

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ އިތުރު 157 މީހަކަށް ވަޒީފާ ދިނުން: މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުންގެ އިތުރުން ބައެއް ވަޒީރު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިއުލާނު ކުރި ގޮތުގައި ތަފާތު އެކި ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު އެ މީހުންނަށް ލިބޭނެ. އެގޮތުން ވިޔަފާރި އާއި އިދާރީ މަސައްކަތާއި އޮޕަރޭޝަންސް އާއި އޭވިއޭޝަން ފަދަ ދާއިރާތަކުން އެ މީހުންނަށް ވަޒީފާ ވަނީ ހަމަޖައްސަދީފައި.---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖެނުއަރީ 30، 2017: ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ އިތުރު 157 މީހަކަށް 18 ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏަކުން ވަޒީފާ ދިންކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރަން ދަރުބާރު ގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ވަޒީފާ ލިބުނު މީހުންނާއެކު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިވަޑައިގެން.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖެނުއަރީ 30، 2017: ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ އިތުރު 157 މީހަކަށް 18 ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏަކުން ވަޒީފާ ދިންކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރަން ދަރުބާރު ގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ސަރުކާރުގެ އެކި މުއައްސަސާގެ ބައެއް އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖެނުއަރީ 30، 2017: ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ އިތުރު 157 މީހަކަށް 18 ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏަކުން ވަޒީފާ ދިންކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރަން ދަރުބާރު ގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ބައެއް ވަޒީރުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖެނުއަރީ 30، 2017: ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ އިތުރު 157 މީހަކަށް 18 ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏަކުން ވަޒީފާ ދިންކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރަން ދަރުބާރު ގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ސަރުކާރުގެ އެކި މުއައްސަސާގެ ބައެއް އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަބައިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖެނުއަރީ 30، 2017: ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ އިތުރު 157 މީހަކަށް 18 ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏަކުން ވަޒީފާ ދިންކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރަން ދަރުބާރު ގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ސަރުކާރުގެ އެކި މުއައްސަސާގެ އިސްވެރިންނާއި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖެނުއަރީ 30، 2017: ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ އިތުރު 157 މީހަކަށް 18 ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏަކުން ވަޒީފާ ދިންކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރަން ދަރުބާރު ގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ސަރުކާރުގެ އެކި މުއައްސަސާގެ އިސްވެރިންނާ، މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖެނުއަރީ 30، 2017: ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ އިތުރު 157 މީހަކަށް 18 ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏަކުން ވަޒީފާ ދިންކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރަން ދަރުބާރު ގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ސަރުކާރުގެ އެކި މުއައްސަސާގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖެނުއަރީ 30، 2017: ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ އިތުރު 157 މީހަކަށް 18 ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏަކުން ވަޒީފާ ދިންކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރަން ދަރުބާރު ގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ސަރުކާރުގެ އެކި މުއައްސަސާގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖެނުއަރީ 30، 2017: ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ އިތުރު 157 މީހަކަށް 18 ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏަކުން ވަޒީފާ ދިންކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރަން ދަރުބާރު ގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖެނުއަރީ 30، 2017: ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ އިތުރު 157 މީހަކަށް 18 ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏަކުން ވަޒީފާ ދިންކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރަން ދަރުބާރު ގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ދެމީހަކު ޕާފޯމް ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖެނުއަރީ 30، 2017: ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ އިތުރު 157 މީހަކަށް 18 ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏަކުން ވަޒީފާ ދިންކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރަން ދަރުބާރު ގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުންނާއި ބައެއް ވަޒީރުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖެނުއަރީ 30، 2017: ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ އިތުރު 157 މީހަކަށް 18 ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏަކުން ވަޒީފާ ދިންކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރަން ދަރުބާރު ގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ދެބޭފުޅަކު އިޝާރާތުން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy