ފޮޓޯގެލަރީ / ކުޅިވަރު

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގައި ވެލެންސިޔާ އާއި ތިމްޕޫ އެފްސީ ބައްދަލު ކުރި މެޗު

ނިޝާން އަލީ

7 ފެބުރުއަރީ 2017

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގައި މިއަދު މާލޭގައި ވެލެންސިއާ އާއި ތިމްޕޫ އެފްސީ ބައްދަލުކުރި މެޗު

މާލެ: 07 ފެބުރުއަރީ 2017، އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގައި މިއަދު މާލޭގައި ވެލެންސިއާ އާއި ތިމްޕޫ އެފްސީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން .-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: 07 ފެބުރުއަރީ 2017، އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގައި މިއަދު މާލޭގައި ވެލެންސިއާ އާއި ތިމްޕޫ އެފްސީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ވެލެންސިއާގެ އަހުމަދު ރިލްވާން ބޯޅަ ހިފައިގެންދަނީ .-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: 07 ފެބުރުއަރީ 2017، އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގައި މިއަދު މާލޭގައި ވެލެންސިއާ އާއި ތިމްޕޫ އެފްސީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން .-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: 07 ފެބުރުއަރީ 2017، އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގައި މިއަދު މާލޭގައި ވެލެންސިއާ އާއި ތިމްޕޫ އެފްސީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ވެލެންސިއާގެ ވެސްޓް (ކ) ތިމްޕޫގެ ޖިގްމޭ ކައިރިން ބޯޅަ ހިފައިގެންދަނީ .-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: 07 ފެބުރުއަރީ 2017، އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގައި މިއަދު މާލޭގައި ވެލެންސިއާ އާއި ތިމްޕޫ އެފްސީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން، މިމެޗު 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ ކްލަބް ވެލެންސިއާ .-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: 07 ފެބުރުއަރީ 2017، އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގައި މިއަދު މާލޭގައި ވެލެންސިއާ އާއި ތިމްޕޫ އެފްސީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން، މިމެޗު 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ ކްލަބް ވެލެންސިއާ .-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: 07 ފެބުރުއަރީ 2017، އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގައި މިއަދު މާލޭގައި ވެލެންސިއާ އާއި ތިމްޕޫ އެފްސީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން، މިމެޗު 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ ކްލަބް ވެލެންސިއާ .-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: 07 ފެބުރުއަރީ 2017، އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގައި މިއަދު މާލޭގައި ވެލެންސިއާ އާއި ތިމްޕޫ އެފްސީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ތިމްޕޫ ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު ވެލެންސިއާގެ ހަމްދާން އުފާފާޅުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: 07 ފެބުރުއަރީ 2017، އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގައި މިއަދު މާލޭގައި ވެލެންސިއާ އާއި ތިމްޕޫ އެފްސީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ތިމްޕޫ ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު ވެލެންސިއާގެ ހަމްދާން އުފާފާޅުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: 07 ފެބުރުއަރީ 2017، އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގައި މިއަދު މާލޭގައި ވެލެންސިއާ އާއި ތިމްޕޫ އެފްސީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ތިމްޕޫ ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު ވެލެންސިއާގެ ހަމްދާން އުފާފާޅުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: 07 ފެބުރުއަރީ 2017، އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގައި މިއަދު މާލޭގައި ވެލެންސިއާ އާއި ތިމްޕޫ އެފްސީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ވެެލެންސިއާގެ ރިލޭ (ވ) ތިމްޕޫގެ ކުޅުންތެރިއެއްގެ އަތުން ބޯޅަ ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: 07 ފެބުރުއަރީ 2017، އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގައި މިއަދު މާލޭގައި ވެލެންސިއާ އާއި ތިމްޕޫ އެފްސީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ވެެލެންސިއާގެ ރިލޭ (ވ) ތިމްޕޫގެ ގޯލަށް ބޯޅަ ފޮނުވާލަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy