ފޮޓޯގެލަރީ / ޚަބަރު

މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް މީޑިއާ އަށް ދައްކާލުން

ހުސެއިން ވަހީދު

20 ފެބުރުއަރީ 2017

ފެބްރުއަރީ 20، 2017- މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތްތައް މީޑިއާ އަށް ދައްކާލުން: ބްރިޖުގެ މައި ހަތް ތަނބުގައި އިންނަ 35 ހޮޅި ކަނޑު އަޑި އަށް ފައްތައި، މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދަނީ ކޮންކްރީޓުގެ މަސައްކަތްތައް. ބްރިޖުގެ މަސައްކަތަށް މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާފައިވާ ޕްލެޓްފޯމް ވެސް މިހާރު ވަނީ ވަގުތީ ފާލަމަކުން ގުޅުވާލައި، މާލެ އިން ހިނގާފައި ހުޅުލެ އަށް ދެވޭ ގޮތަށް ހަދާފައި. އެހެންވެ މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން، ހުޅުލެ އަށް ފެރީގައި ދިއުމުގެ ބަދަލުގައި މިހާރު އަންނަނީ، ޕްލެޓް ފޯމު މަތިން ހިނގާލާފައި. ބްރިޖުގެ މަސައްކަތުގެ ސްޕީޑް ޝެޑިއުލަށް ވުރެ ބާރަށް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، ބްރިޖް ސައިޓް މިހާރު ފެންނަނީ ވަރަށް ހަލަބޮލިކޮށް.---ފޮޓޯތައް؛ ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ފެބުރުއަރީ 20، 2017- މާލެ-ހުޅުމާލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖްގެ ޕްލެޓްފޯމް މަތީގައި ހުންނައިރު، މާލެ ފެންނަ ގޮތް.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ފެބްރުއަރީ 20، 2017- ޗައިނާގެ ސީސީސީސީ ގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތުގައި: މިހާރު ކުރަނީ ތަނބުތަކަށް ކޮންކްރީޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ފެބްރުއަރީ 20، 2017- މާލޭގެ ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅު ސަރަހައްދުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ބްރިޖް ސައިޓްގައި ހުރި ސިމެންތި ޓޭންކްތަކެއް: މިހާރު ކުރަނީ ތަނބުތަކަށް ކޮންކްރީޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ފެބްރުއަރީ 20، 2017- ޗައިނާގެ ސީސީސީސީ ގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތުގައި: މިހާރު ކުރަނީ ތަނބުތަކަށް ކޮންކްރީޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ފެބްރުއަރީ 20، 2017- މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތަށް އަޅާފައިވާ ޕްލެޓްފޯމް: ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ޝެޑިއުލަށް ވުރެ ބާރަށް ކުރިއަށް ދާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނޭ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ފެބްރުއަރީ 20، 2017- މާލެ އިން ހުޅުލެ އަށް ހިނގާފައި ދެވޭ ގޮތަށް، ބްރިޖުގެ މަސައްކަތަށް އެޅި ޕްލެޓްފޯމް ގުޅުވާފައިވާއިރު އޭގެ މަތިން މީޑިއާގެ މީހުން މިއަދު ހިނގާފައި ދަނީ: މިއީ ވެސް މަސައްކަތް ހަލުވި ކުރުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅެއް.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ފެބްރުއަރީ 20، 2017- މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތަށް ގެނެސްފައިވާ ބައެއް އުޅަނދުތައް: މި އަހަރުގެ މެއި މަސް ނިމެންވާއިރަށް ބްރިޖުގެ ހުރިހާ ތަނބުތަކެއް ކޮންކްރީޓްކޮށް ނިމޭނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

ފެބްރުއަރީ 20، 2017- މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ހިންގުމަށް އަޅާފައިވާ ޕްލެޓްފޯމް މަތީގައި ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

ފެބްރުއަރީ 20، 2017- މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ހިންގުމަށް އަޅާފައިވާ ޕްލެޓްފޯމް މަތީގައި މީހަކު މަޑުކޮށްލައިގެން: މި އަހަރުގެ މެއި މަސް ނިމެންވާއިރަށް ބްރިޖުގެ ހުރިހާ ތަނބުތަކެއް ކޮންކްރީޓްކޮށް ނިމޭނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

ފެބްރުއަރީ 20، 2017- މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ވެލްޑިން ކުރަނީ: މި އަހަރުގެ މެއި މަސް ނިމެންވާއިރަށް ބްރިޖުގެ ހުރިހާ ތަނބުތަކެއް ކޮންކްރީޓްކޮށް ނިމޭނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

ފެބްރުއަރީ 20، 2017- މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ހިންގުމަށް އަޅާފައިވާ ޕްލެޓްފޯމް މަތީގައި މަސައްކަތު މީހަކު މަޑުކޮށްލައިގެން: މި އަހަރުގެ މެއި މަސް ނިމެންވާއިރަށް ބްރިޖުގެ ހުރިހާ ތަނބުތަކެއް ކޮންކްރީޓްކޮށް ނިމޭނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

ފެބްރުއަރީ 20، 2017- މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ހިންގުމަށް އަޅާފައިވާ ޕްލެޓްފޯމްމަތީގައި މީޑިއާގެ މީހުން މަޑުކޮށްލައިގެން: މި އަހަރުގެ މެއި މަސް ނިމެންވާއިރަށް ބްރިޖުގެ ހުރިހާ ތަނބުތަކެއް ކޮންކްރީޓްކޮށް ނިމޭނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

ފެބްރުއަރީ 20، 2017- މާލެ އިން ހުޅުލެ އަށް ހިނގާފައި ދެވޭ ގޮތަށް، ބްރިޖުގެ މަސައްކަތަށް އެޅި ޕްލެޓްފޯމް ގުޅުވާފައިވާއިރު އޭގެ މަތިން މީޑިއާގެ މީހުން މިއަދު ހިނގާފައި ދަނީ: މިއީ ވެސް މަސައްކަތް ހަލުވި ކުރުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅެއް.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ފެބްރުއަރީ 20، 2017- މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތުގައި ބަޔަކު މިއަދު ހަރަކާތްތެރިވަނީ: ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށް ދާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

ފެބްރުއަރީ 20، 2017- މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތުގެ ސައިޓުގައި ވެލްޑިން ކުރަނީ: މި އަހަރުގެ މެއި މަސް ނިމެންވާއިރަށް ބްރިޖުގެ ހުރިހާ ތަނބުތަކެއް ކޮންކްރީޓްކޮށް ނިމޭނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

ފެބްރުއަރީ 20، 2017- މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ހިންގުމަށް އަޅާފައިވާ ޕްލެޓްފޯމް: މި އަހަރުގެ މެއި މަސް ނިމެންވާއިރަށް ބްރިޖުގެ ހުރިހާ ތަނބުތަކެއް ކޮންކްރީޓްކޮށް ނިމޭނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

ފެބްރުއަރީ 20، 2017- މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތްކުރާ ޗައިނާގެ ސީސީސީސީގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް މަސައްކަތުގައި: ޝެޑިއުލަށް ވުރެން މާ ކުރިން ބްރިޖު ނިންމާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެ ކުންފުނިން ދޭ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy