ފޮޓޯގެލަރީ / ކުޅިވަރު

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ޝެއިހް ކަމާލް ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

5 މާޗް 2017

މާޗް 4، 2017- ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ޝެއިހް ކަމާލް ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރުން: މީގެ 13 އަހަރު ކުރިން އުފައްދައި އަދި ދެ އަހަރު ކުރިން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ވާދަކުރަން ފެށި ޓީސީގެ ކާމިޔާބީގެ ސަބަބުން، އުއްމީދީ އެތަކެއް ކަމެއް މި މުބާރާތުގައި ވަނީ ފެނިފައި. ދެކުނު ކޮރެއާގެ ޕޮޗޮއެން ސިޓިޒެންގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ޝެއިހް ކަމާލް ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ވަނީ ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އަށް ދިރުމެއް ގެނެސްދީފައި.---ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 4، 2017: ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން "ޝެއިހް ކަމާލް ކަޕް" ކާމިޔާބު ކުރުމަށްފަހު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ކޯޗު ނިޒާމްބެ ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މާޗް 4، 2017: ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން "ޝެއިހް ކަމާލް ކަޕް" ކާމިޔާބު ކުރުމަށްފަހު ރާއްޖެ އައުމުން، އެމީހުނަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މާޗް 4، 2017: ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން "ޝެއިހް ކަމާލް ކަޕް" ކާމިޔާބު ކުރުމަށްފަހު ރާއްޖެ އައުމުން، އެމީހުނަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މާޗް 4، 2017: ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން "ޝެއިހް ކަމާލް ކަޕް" ކާމިޔާބު ކުރުމަށްފަހު ރާއްޖެ އައުމުން، އެމީހުނަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މާޗް 4، 2017: ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން "ޝެއިހް ކަމާލް ކަޕް" ކާމިޔާބު ކުރުމަށްފަހު ރާއްޖެ އައުމުން، އެމީހުނަށް މަރުހަބާ ކިޔުމުގެ ގޮތުން ސަޕޯޓަރުން އިއްޒުއްދީން ފާލަމުގައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މާޗް 4، 2017: ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން "ޝެއިހް ކަމާލް ކަޕް" ކާމިޔާބު ކުރުމަށްފަހު ރާއްޖެ އައުމުން، އެމީހުނަށް މަރުހަބާ ކިޔުމުގެ ގޮތުން ސަޕޯޓަރުން އިއްޒުއްދީން ފާލަމުގައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މާޗް 4، 2017: ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން "ޝެއިހް ކަމާލް ކަޕް" ކާމިޔާބު ކުރުމަށްފަހު ރާއްޖެ އައުމަށްފަހު، އިއްޒުއްދީން ފާލަމުގައި ތައްޓާއެކު.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މާޗް 4، 2017: ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން "ޝެއިހް ކަމާލް ކަޕް" ކާމިޔާބު ކުރުމަށްފަހު ތައްޓާއެކު އިއްޒުއްދީން ފާލަމުގައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މާޗް 4، 2017: ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން "ޝެއިހް ކަމާލް ކަޕް" ކާމިޔާބު ކުރުމަށްފަހު ރާއްޖެ އައުމުން، އެމީހުނަށް މަރުހަބާ ކިޔުމުގެ ގޮތުން ސަޕޯޓަރުން އިއްޒުއްދީން ފާލަމުގައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މާޗް 4، 2017: ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން "ޝެއިހް ކަމާލް ކަޕް" ކާމިޔާބު ކުރުމަށްފަހު ރާއްޖެ އައުމުން، އެމީހުނަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މާޗް 4، 2017: ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން "ޝެއިހް ކަމާލް ކަޕް" ކާމިޔާބު ކުރުމަށްފަހު ރާއްޖެ އައުމުން، އެމީހުނަށް މަރުހަބާ ކިޔުމުގެ ގޮތުން އެފްއޭއެމްގެ އިސްވެރިންނާއި ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސްވެރިން އިއްޒުއްދީން ފާލަމުގައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މާޗް 4، 2017: ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން "ޝެއިހް ކަމާލް ކަޕް" ކާމިޔާބު ކުރުމަށްފަހު ރާއްޖެ އައުމުން، އެމީހުނަށް މަރުހަބާ ކިޔުމުގެ ގޮތުން ސަޕޯޓަރުން އިއްޒުއްދީން ފާލަމުގައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މާޗް 4، 2017: ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން "ޝެއިހް ކަމާލް ކަޕް" ކާމިޔާބު ކުރުމަށްފަހު ރާއްޖެ އައުމުން، ޔޫތު މިނިސްޓަރު އިރުތިޝާމް އާދަމް (ކ-3)، ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޝައިނީ (މ)، ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރު އަހުމަދު ނަޝީދު (ވ-2) ގެ އިތުރުން ސަރުކ/ަރުގެ ބައެއް އިސްވެރިން ޓީމާއެކު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މާޗް 4، 2017: ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން "ޝެއިހް ކަމާލް ކަޕް" ކާމިޔާބު ކުރުމަށްފަހު ރާއްޖެ އައުމުން، އެމީހުނަށް މަރުހަބާ ކިޔުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސްވެރިން އިއްޒުއްދީން ފާލަމުގައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މާޗް 4، 2017: ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން "ޝެއިހް ކަމާލް ކަޕް" ކާމިޔާބު ކުރުމަށްފަހު ރާއްޖެ އައުމުން، އެމީހުނަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މާޗް 4، 2017: ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން "ޝެއިހް ކަމާލް ކަޕް" ކާމިޔާބު ކުރުމަށްފަހު ރާއްޖެ އައުމުން، އެމީހުނަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މާޗް 4، 2017: ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން "ޝެއިހް ކަމާލް ކަޕް" ކާމިޔާބު ކުރުމަށްފަހު ރާއްޖެ އައުމުން، އެމީހުނަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މާޗް 4، 2017: ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން "ޝެއިހް ކަމާލް ކަޕް" ކާމިޔާބު ކުރުމަށްފަހު ރާއްޖެ އައުމުން، އެމީހުނަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މާޗް 4، 2017: ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން "ޝެއިހް ކަމާލް ކަޕް" ކާމިޔާބު ކުރުމަށްފަހު ރާއްޖެ އައުމުން، އެމީހުނަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މާޗް 4، 2017: ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން "ޝެއިހް ކަމާލް ކަޕް" ކާމިޔާބު ކުރުމަށްފަހު ރާއްޖެ އައުމުން، އެމީހުނަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މާޗް 4، 2017: ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން "ޝެއިހް ކަމާލް ކަޕް" ކާމިޔާބު ކުރުމަށްފަހު ރާއްޖެ އައުމުން، އެމީހުނަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މާޗް 4، 2017: ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން "ޝެއިހް ކަމާލް ކަޕް" ކާމިޔާބު ކުރުމަށްފަހު ރާއްޖެ އައުމުން، އެމީހުނަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މާޗް 4، 2017: ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން "ޝެއިހް ކަމާލް ކަޕް" ކާމިޔާބު ކުރުމަށްފަހު ރާއްޖެ އައުމުން، އެމީހުނަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy