7 months ago

14

ފޭދޫ އަތުން މާޒިޔާ އަށް އުނދަގޫ މޮޅެއް

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ގްރޫޕް ބީގެ ފުރަތަމަ މެޗުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަން މިރޭ ސ. ފޭދޫ އަތުން 2-1 އިން އުނދަގޫ މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

7 months ago
ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން މުހައްމަދު އާދަމް އިސްތިއުފާ ދީފި
7 months ago
ތިން ވަނަ ޑިވިޝަނުން ވޯޓް ދޭނީ ކުޑަހެންވޭރު
7 months ago
ނިއު ބަލިކޮށް އީގަލްސް ސެމީގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކޮށްފި