ފޮޓޯގެލަރީ / ކުޅިވަރު

ސާބާ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތް 2017

ނިޝާން އަލީ

22 މެއި 2017

ސައުތު އޭޝިއަން ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (ސާބާ) ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތް 2017 --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މެއި 2017 ، ސައުތު އޭޝިއަން ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (ސާބާ) ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތުގައި ނޭޕާލާއި ބަންގްލަދޭޝް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ، މިމެޗު 76-66 ޕޮއިންޓުން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ބަންގްލަދޭޝް --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މެއި 2017 ، ސައުތު އޭޝިއަން ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (ސާބާ) ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތުގައި ނޭޕާލާއި ބަންގްލަދޭޝް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ، މިމެޗު 76-66 ޕޮއިންޓުން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ބަންގްލަދޭޝް --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މެއި 2017 ، ސައުތު އޭޝިއަން ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (ސާބާ) ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތުގައި ނޭޕާލާއި ބަންގްލަދޭޝް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ، މިމެޗު 76-66 ޕޮއިންޓުން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ބަންގްލަދޭޝް --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މެއި 2017 ، ސައުތު އޭޝިއަން ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (ސާބާ) ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތުގައި ނޭޕާލާއި ބަންގްލަދޭޝް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ، މިމެޗު 76-66 ޕޮއިންޓުން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ބަންގްލަދޭޝް --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މެއި 2017 ، ސައުތު އޭޝިއަން ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (ސާބާ) ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތުގައި ނޭޕާލާއި ބަންގްލަދޭޝް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ، މިމެޗު 76-66 ޕޮއިންޓުން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ބަންގްލަދޭޝް --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މެއި 2017 ، ސައުތު އޭޝިއަން ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (ސާބާ) ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން އިންޑިއާގެ ކުޅުންތެރިއަކު ސްކޯކުރަނީ، މިމެޗު 84-42 ޕޮއިންޓުން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ އިންޑިއާ --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މެއި 2017 ، ސައުތު އޭޝިއަން ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (ސާބާ) ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ގައުމީ ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ގައުމީ ސަލާމުގައި ބައިވެރިވަނީ، މިމެޗު 84-42 ޕޮއިންޓުން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ އިންޑިއާ --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މެއި 2017 ، ސައުތު އޭޝިއަން ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (ސާބާ) ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ، މިމެޗު 84-42 ޕޮއިންޓުން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ އިންޑިއާ --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މެއި 2017 ، ސައުތު އޭޝިއަން ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (ސާބާ) ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ، މިމެޗު 84-42 ޕޮއިންޓުން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ އިންޑިއާ --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މެއި 2017 ، ސައުތު އޭޝިއަން ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (ސާބާ) ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ، މިމެޗު 84-42 ޕޮއިންޓުން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ އިންޑިއާ --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މެއި 2017 ، ސައުތު އޭޝިއަން ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (ސާބާ) ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ޒަބީރު (ކ) އަތުން ބޯޅަ ހޯދަން އިންޑިއާގެ ކުޅުންތެރިއަކު މަސައްކަތްކުރަނީ، މިމެޗު 84-42 ޕޮއިންޓުން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ އިންޑިއާ --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މެއި 2017 ، ސައުތު އޭޝިއަން ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (ސާބާ) ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ، މިމެޗު 84-42 ޕޮއިންޓުން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ އިންޑިއާ --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މެއި 2017 ، ސައުތު އޭޝިއަން ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (ސާބާ) ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ އާއި ނޭޕާލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ، މިމެޗު 61-59 ޕޮއިންޓުން ކާމިޔާބުކުރީ ނޭޕާލް --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މެއި 2017 ، ސައުތު އޭޝިއަން ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (ސާބާ) ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ އާއި ނޭޕާލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ، މިމެޗު 61-59 ޕޮއިންޓުން ކާމިޔާބުކުރީ ނޭޕާލް --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މެއި 2017 ، ސައުތު އޭޝިއަން ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (ސާބާ) ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ އާއި ނޭޕާލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ، މިމެޗު 61-59 ޕޮއިންޓުން ކާމިޔާބުކުރީ ނޭޕާލް --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މެއި 2017 ، ސައުތު އޭޝިއަން ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (ސާބާ) ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ އާއި ނޭޕާލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ޗިކު (ވ) ނޭޕާލް ކުޅުންތެރިއަކު ކައިރިން ބޯޅަ ހިފައިގެންދަނީ، މިމެޗު 61-59 ޕޮއިންޓުން ކާމިޔާބުކުރީ ނޭޕާލް --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ނޭޕާލާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން ޒިލާ ބޯޅަ ހިފައިގެން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މެއި 2017 ، ސައުތު އޭޝިއަން ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (ސާބާ) ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ އާއި ނޭޕާލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ، މިމެޗު 61-59 ޕޮއިންޓުން ކާމިޔާބުކުރީ ނޭޕާލް --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މެއި 2017 ، ސައުތު އޭޝިއަން ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (ސާބާ) ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ އާއި ނޭޕާލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ، މިމެޗު 61-59 ޕޮއިންޓުން ކާމިޔާބުކުރީ ނޭޕާލް --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މެއި 2017 ، ސައުތު އޭޝިއަން ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (ސާބާ) ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ އާއި ބަނގްލަދޭޝް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ބަންގްލަދޭޝްގެ ސޮޔާބް ޕޮޓަށް ބޯޅަ ވައްޓާލަނީ ، މިމެޗު 86-52 ޕޮއިންޓުން ކާމިޔާބުކުރީ ބަންގްލަދޭޝް --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މެއި 2017 ، ސައުތު އޭޝިއަން ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (ސާބާ) ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ އާއި ބަނގްލަދޭޝް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ، މިމެޗު 86-52 ޕޮއިންޓުން ކާމިޔާބުކުރީ ބަންގްލަދޭޝް --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މެއި 2017 ، ސައުތު އޭޝިއަން ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (ސާބާ) ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ އާއި ބަނގްލަދޭޝް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ، މިމެޗު 86-52 ޕޮއިންޓުން ކާމިޔާބުކުރީ ބަންގްލަދޭޝް --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy