ފޮޓޯގެލަރީ /

ކޮޅުވެއްޓީގައި ތިބި މީހުން މާލެ ގެނައުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

23 މެއި 2017

މާލެ: މޭ 23، 2017: ކ. ތުލުސްދޫން ފުރައިގެން ލ. ގަމަށް ދަތުރުކުރަނިކޮށް ބެހުނު ކޮޅުވެއްޓި މާލެ ގެނައުން: އޭގައި ތިބި ހަ މީހުން މާލެ ގެނައީ އިންޑިއާގެ މަނަވަރެއްގައި. މި ކޮޅުވެއްޓި ބެހެން ދިމާވީ އޭގެ ރޭމްޕް ހަލާކުވެގެން އެ މައްޗަށް ނެގޭނެ ގޮތެއް ނެތި ޖެހުނު މައްސަލައެއްގައި. އޭގައި ތިބި ދެމަފިރިންނަކީ ކޮޅުވެއްޓީގެ ކެޕްޓަން އާދަމް ނައީމާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ޒުލޭހާ އުސްމާ.

މާލެ: މޭ 23، 2017: ކޮޅުވެއްޓީގައި ތިބި މީހުން މާލެ އައުމުން އާއިލާގެ މީހުން އެ މީހުންނާ ބައްދަލުކުރަނީ-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: މޭ 23، 2017: ކޮޅުވެއްޓީގެ ކެޕްޓަން އާދަމް ނައީމާއި، އަންހެނުން ޒުލޭހާ އުސްމާން-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: މޭ 23، 2017: ކޮޅުވެއްޓީގެ ކެޕްޓަން އާދަމް ނައީމް، ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަނީ-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: މޭ 23، 2017: ކޮޅުވެއްޓީގެ ކެޕްޓަން އާދަމް ނައީމާއި އަންހެނުން ޒުލޭހާ އުސްމާން-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: މޭ 23، 2017: ކޮޅުވެއްޓީގައި ތިބި މީހުން މާލެ އައުމުން އާއިލާގެ މީހުން އެ މީހުންނާ ބައްދަލުކުރަނީ-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: މޭ 23، 2017: ކޮޅުވެއްޓީގައި ތިބި މީހުން މާލެ އައުމުން އާއިލާގެ މީހުން އެ މީހުންނާ ބައްދަލުކުރަނީ-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: މޭ 23، 2017- ރާއްޖޭގެ ކޯސްޓްގާޑުގެ ކޮމާންޑަރު ކާނަލް މުހައްމަދު އިބްރާހިމް އިންޑިއާގެ މަނަވަރުގައި މަޑުކޮށްލައްވައިގެން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 23، 2017: ކޮޅުވެއްޓީގައި ހުރި މީހަކު ވާހަކަ ދައްކަނީ-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: މޭ 23، 2017: ކޮޅުވެއްޓީގައި ތިބި މީހުން މާލެ އައުމުން އާއިލާގެ މީހުން އެ މީހުންނާ ބައްދަލުކުރަނީ-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: މޭ 23، 2017: ކޮޅުވެއްޓީގެ ކެޕްޓަން އާދަމް ނައީމް، ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަނީ-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: މޭ 23، 2017: ކޮޅުވެއްޓީގައި ތިބި މީހުން މާލެ އައުމުން އާއިލާގެ މީހުން އެ މީހުންނާ ބައްދަލުކުރަނީ-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: މޭ 23، 2017: ކޮޅުވެއްޓީގައި ތިބި މީހުން މާލެ އައުމުން އާއިލާގެ މީހުން އެ މީހުންނާ ބައްދަލުކުރަނީ-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: މޭ 23، 2017: ބެހިގެން ދިޔަ ކޮޅުވެއްޓީގައި ތިބި މީހުން ގޮނޑީގައި އިށީނދެލައިގެން-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: މޭ 23، 2017: ކޮޅުވެއްޓީގެ ކެޕްޓަން އާދަމް ނައީމުގެ އަންހެނުން ޒުލޭހާ އުސްމާން-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: މޭ 23، 2017: ކޮޅުވެއްޓީގައި ތިބި މީހުން މާލެ އައުމުން އާއިލާގެ މީހުން އެ މީހުންނާ ބައްދަލުކުރަނީ-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/ މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy