ފޮޓޯގެލަރީ / ރޯދަ މަސް

ތަރާވީހު ނަމާދު ފެށުން

ހުސެއިން ވަހީދު

26 މެއި 2017

މާލެ: މޭ 26، 2017- މި އަހަރުގެ ރޯދަމަހުގެ ތަރާވީހު ނަމާދު މާލޭގެ އެކި މިސްކިތްތަކުން: މާދަމާ އަކީ މި އަހަރުގެ ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް ކަމަށް ވާއިރު، މާލޭގައި ތަރާވީހު ނަމާދު ނުކުރަނީ ދަރުމަވަންތަ މިސްކިތުގައި އެކަނި: ސަބަބަކީ އެ މިސްކިތުގައި ދޫލައެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާތީ. ނަމަވެސް މާދަމާ މެންދުރު ނަމާދުން ފެށިގެން އެ މިސްކިތް ބޭނުންކުރަން ފެށުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ނިންމާފައި. ރޯދަމަހަކީ އަންނަ އެންމެ މާތް މައްސަރު ކަމަށްވާއިރު، ތަރާވީހް ނަމާދަށް ގިނަ ބަޔަކު ހާއްސަ އިސްކަމެއް ދޭ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 26، 2017- މާދަމާ ފަށާ މި އަހަރުގެ ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ތަރާވީހު ނަމާދު ފުރުގާން މިސްކިތުގައި ކުރަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 26، 2017- މާދަމާ ފަށާ މި އަހަރުގެ ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ތަރާވީހު ނަމާދު އިބްރާހިމް މިސްކިތުގައި ކުރަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 26، 2017- މާދަމާ ފަށާ މި އަހަރުގެ ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ތަރާވީހު ނަމާދު ފުރުގާން މިސްކިތުގައި ކުރަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 26، 2017- މާދަމާ ފަށާ މި އަހަރުގެ ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ތަރާވީހު ނަމާދު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކުރަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 26، 2017- މާދަމާ ފަށާ މި އަހަރުގެ ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ތަރާވީހު ނަމާދު ނޫރު މިސްކިތުގައި ކުރަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 26، 2017- މާދަމާ ފަށާ މި އަހަރުގެ ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ތަރާވީހު ނަމާދު ފުރުގާން މިސްކިތުގައި ކުރަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 26، 2017- މާދަމާ ފަށާ މި އަހަރުގެ ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ތަރާވީހު ނަމާދު ފުރުގާން މިސްކިތުގައި ކުރަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 26، 2017- މާދަމާ ފަށާ މި އަހަރުގެ ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ތަރާވީހު ނަމާދު ފުރުގާން މިސްކިތުގައި ކުރަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 26، 2017- މާދަމާ ފަށާ މި އަހަރުގެ ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ތަރާވީހު ނަމާދު ފުރުގާން މިސްކިތުގައި ކުރަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 26، 2017- މާދަމާ ފަށާ މި އަހަރުގެ ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ތަރާވީހު ނަމާދު ފުރުގާން މިސްކިތުގައި ކުރަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy