ފޮޓޯގެލަރީ / ސްޓެލްކޯ

ސްޓެލްކޯ އަށް 20 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުން

ނިޝާން އަލީ

19 ޖޫން 2017

ސްޓެލްކޯ އަށް 20 އަހަރު ފުރުން އަދި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދެމުން އަންނަތާ 67 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް އެ ކުންފުނީގެ އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި މި ޖަލްސާ، މި ޖަލްސާގައި ސްޓެލްކޯ އާއި އެކި ރަށްރަށުގައި ހުރި އެ ކުންފުނީގެ އިންޖީނުގެތަކުގެ އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒަފުންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިން. --ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ސްޓެލްކޯ އަށް 20 އަހަރު ފުރުން އަދި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދެމުން އަންނަތާ 67 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމަށް އެ ކުންފުނީގެ އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި މި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން، މި ޖަލްސާގައި ސްޓެލްކޯ އާއި އެކި ރަށްރަށުގައި ހުރި އެ ކުންފުނީގެ އިންޖީނު ގެތަކުގެ އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒަފުންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނެވެ--. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ސްޓެލްކޯ އަށް 20 އަހަރު ފުރުން އަދި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދެމުން އަންނަތާ 67 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމަށް އެ ކުންފުނީގެ އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި މި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން، މި ޖަލްސާގައި ސްޓެލްކޯ އާއި އެކި ރަށްރަށުގައި ހުރި އެ ކުންފުނީގެ އިންޖީނު ގެތަކުގެ އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒަފުންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިން. -- ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ސްޓެލްކޯ އަށް 20 އަހަރު ފުރުން އަދި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދެމުން އަންނަތާ 67 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމަށް އެ ކުންފުނީގެ އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި މި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން، މި ޖަލްސާގައި ސްޓެލްކޯ އާއި އެކި ރަށްރަށުގައި ހުރި އެ ކުންފުނީގެ އިންޖީނު ގެތަކުގެ އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒަފުންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިން. -- ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ސްޓެލްކޯ އަށް 20 އަހަރު ފުރުން އަދި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދެމުން އަންނަތާ 67 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމަށް އެ ކުންފުނީގެ އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި މި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން، މި ޖަލްސާގައި ސްޓެލްކޯ އާއި އެކި ރަށްރަށުގައި ހުރި އެ ކުންފުނީގެ އިންޖީނު ގެތަކުގެ އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒަފުންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިން. -- ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

ސްޓެލްކޯ އަށް 20 އަހަރު ފުރުން އަދި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދެމުން އަންނަތާ 67 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމަށް އެ ކުންފުނީގެ އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި މި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން، މި ޖަލްސާގައި ސްޓެލްކޯ އާއި އެކި ރަށްރަށުގައި ހުރި އެ ކުންފުނީގެ އިންޖީނު ގެތަކުގެ އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒަފުންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިން. -- ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ސްޓެލްކޯ އަށް 20 އަހަރު ފުރުން އަދި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދެމުން އަންނަތާ 67 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމަށް އެ ކުންފުނީގެ އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި މި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން، މި ޖަލްސާގައި ސްޓެލްކޯ އާއި އެކި ރަށްރަށުގައި ހުރި އެ ކުންފުނީގެ އިންޖީނު ގެތަކުގެ އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒަފުންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިން. -- ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ސްޓެލްކޯ އަށް 20 އަހަރު ފުރުން އަދި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދެމުން އަންނަތާ 67 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމަށް އެ ކުންފުނީގެ އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި މި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން، މި ޖަލްސާގައި ސްޓެލްކޯ އާއި އެކި ރަށްރަށުގައި ހުރި އެ ކުންފުނީގެ އިންޖީނު ގެތަކުގެ އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒަފުންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިން. -- ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ސްޓެލްކޯ އަށް 20 އަހަރު ފުރުން އަދި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދެމުން އަންނަތާ 67 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމަށް އެ ކުންފުނީގެ އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި މި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން، މި ޖަލްސާގައި ސްޓެލްކޯ އާއި އެކި ރަށްރަށުގައި ހުރި އެ ކުންފުނީގެ އިންޖީނު ގެތަކުގެ އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒަފުންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިން. -- ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ސްޓެލްކޯ އަށް 20 އަހަރު ފުރުން އަދި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދެމުން އަންނަތާ 67 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމަށް އެ ކުންފުނީގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން--. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ސްޓެލްކޯ އަށް 20 އަހަރު ފުރުން އަދި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދެމުން އަންނަތާ 67 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމަށް އެ ކުންފުނީގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން--. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ސްޓެލްކޯ އަށް 20 އަހަރު ފުރުން އަދި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދެމުން އަންނަތާ 67 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމަށް އެ ކުންފުނީގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން--. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ސްޓެލްކޯ އަށް 20 އަހަރު ފުރުން އަދި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދެމުން އަންނަތާ 67 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމަށް އެ ކުންފުނީގެ އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި މި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން، މި ޖަލްސާގައި ސްޓެލްކޯ އާއި އެކި ރަށްރަށުގައި ހުރި އެ ކުންފުނީގެ އިންޖީނު ގެތަކުގެ އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒަފުންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިން. -- ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ސްޓެލްކޯ އަށް 20 އަހަރު ފުރުން އަދި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދެމުން އަންނަތާ 67 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމަށް އެ ކުންފުނީގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން ސްޓެލްކޯގެ ކުރީގެ އެމްޑީ ޝުކޫރުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން، އާ އެމްޑީ ޒުހޫރު ހަނދާނީ ފިލައެއް މިއަދު އަރުވަނީ --. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ސްޓެލްކޯ އަށް 20 އަހަރު ފުރުން އަދި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދެމުން އަންނަތާ 67 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމަށް އެ ކުންފުނީގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެކުންފުނީގެ ކުރީގެ އެމްޑީ ޝުކޫރު ވަހަކަދައްކަވަނީ--. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy