ފޮޓޯގެލަރީ / ރޯދަ މަސް

ރޯދަ ކުރުކުރުން

ނިޝާން އަލީ

8 ޖޫން 2016

ރޯދަ ކުރުކުރުމަށާއި މުނިފޫހިފިލުވުމަށް މާލެގައި އާއްމުން ކުރާ ބައެއް ކަންތައް.--

މާލެ، 7 ޖޫން 2016: ބްރިޖު އަޅާ ސަރަހައްދު ބަލާލަން ޖޫން 7، 2016 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ބަޔަކު ސައިކަލުތަކެއްގައި މަޑުކޮށްލައިގެން..-- ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ، 7 ޖޫން 2016: ރޯދަ ކުރުކޮށްލުމަށް ޖޫން 7، 2016 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ބަޔަކު މަޑި އަރުވަނީ: ރޯދަ މަހު ކުޑަކުދިން އެންމެ ފޯރި ހުންނަ އެއް ކުޅިވަރަކީ މަޑި އެރުވުން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ، 7 ޖޫން 2016: ރޯދަ ކުރުކޮށްލުމަށްޓަކައި ޖޫން 7، 2016 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު މަސްވެރިންގެ ޕާކުގައި ބަޔަކު ރާޒުވާ ކުޅެނީ.-- ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ، 7 ޖޫން 2016: ރޯދަ ކުރުކޮށްލުމަށްޓަކައި ޖޫން 7، 2016 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު މަސްވެރިންގެ ޕާކުގައި ބަޔަކު ރާޒުވާ ކުޅެނީ.-- ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ، 7 ޖޫން 2016: ރޯދަ ކުރުކޮށްލުމަށްޓަކައި ޖޫން 7، 2016 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު މަސްވެރިންގެ ޕާކުގައި ބަޔަކު ރާޒުވާ ކުޅެނީ.-- ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ، 7 ޖޫން 2016: ރޯދަ ކުރުކޮށްލުމަށް ޖޫން 7، 2016 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ކުޑަކުއްޖަކު ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ކޮތަރުތަކަކާ ކުޅެނީ.-- ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ، 7 ޖޫން 2016: ރޯދަ ކުރުކޮށްލުމަށް ޖޫން 7، 2016 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ކުޑަކުއްޖަކު ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ކޮތަރުތަކަކާ ކުޅެނީ.-- ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ، 7 ޖޫން 2016: ރޯދަ ކުރުކޮށްލުމަށް ޖޫން 7، 2016 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ކުޑަކުއްޖަކު ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ކޮތަރުތަކަކާ ކުޅެނީ.-- ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ، 7 ޖޫން 2016: ރޯދަ ކުރުކޮށްލުމަށްޓަކައި ޖޫން 7، 2016 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ކުޑަކުދިންތަކެއް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބައިސިކަލް ދުއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ، 7 ޖޫން 2016: ފެންއަރުވާ ވަޑާން ކައިރީ ޖޫން 7، 2016 ވަނަ ދުވަހު ހަވީރު ކުޑަކުދިންތަކެއް ކުޅެނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ، 7 ޖޫން 2016: ރޯދަ ކުރުކޮށްލުމަށް 7 ޖޫން 2016 ތިން ރުއް ޕާކު ކައިރީ ބަޔަކު ޑްރޯން އަރުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ، 7 ޖޫން 2016: ރޯދަ ކުރުކޮށްލުމަށް ޖޫން 7، 2016 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ބަޔަކު މަޑި އަރުވަނީ: ރޯދަ މަހު ކުޑަކުދިން އެންމެ ފޯރި ހުންނަ އެއް ކުޅިވަރަކީ މަޑި އެރުވުން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ، 7 ޖޫން 2016: ރޯދަ ކުރުކޮށްލުމަށް ޖޫން 7، 2016 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ބަޔަކު މަޑި އަރުވަނީ: ރޯދަ މަހު ކުޑަކުދިން އެންމެ ފޯރި ހުންނަ އެއް ކުޅިވަރަކީ މަޑި އެރުވުން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ، 7 ޖޫން 2016: ރޯދަ ކުރުކޮށްލުމަށް ޖޫން 7، 2016 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ބަޔަކު މަޑި އަރުވަނީ: ރޯދަ މަހު ކުޑަކުދިން އެންމެ ފޯރި ހުންނަ އެއް ކުޅިވަރަކީ މަޑި އެރުވުން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ، 7 ޖޫން 2016: ރޯދަ ކުރުކޮށްލުމަށް ޖޫން 7، 2016 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ބަޔަކު މަޑި އަރުވަނީ: ރޯދަ މަހު ކުޑަކުދިން އެންމެ ފޯރި ހުންނަ އެއް ކުޅިވަރަކީ މަޑި އެރުވުން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ، 7 ޖޫން 2016: ރޯދަ ކުރުކޮށްލުމަށް ޖޫން 7، 2016 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ބަޔަކު މަޑި އަރުވަނީ: ރޯދަ މަހު ކުޑަކުދިން އެންމެ ފޯރި ހުންނަ އެއް ކުޅިވަރަކީ މަޑި އެރުވުން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ، 7 ޖޫން 2016: ރޯދަ ކުރުކޮށްލުމަށް ޖޫން 7، 2016 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ބަޔަކު ސައިކަލު ބުރު ޖަހަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy