ފޮޓޯގެލަރީ / ސިޔާސީ ޕާޓީ

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ޖޮއިންޓް ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ނިއުސް ކޮންފަރެންސް

ހަފީޒާ އަހުމަދު

13 ޖުލައި 2017

މާލެ: ޖުލައި 12، 2017- އިދިކޮޅު ޕާޓީތައް ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ ޖޮއިންޓް ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ފުރަތަމަ ނިއުސް ކޮންފަރެންސް: ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ހަރުގެ މ. ކުނޫޒްގައި ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ އިދިިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ 29 މެމްބަރަކު ބައިވެރިވި. މިވަގުތު މާލޭގައި ތިއްބެވި އިދިކޮޅު ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ މެމްބަރުން ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހާއި އަދި ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މިހާރު ހުށަހަޅާފައިވާ ދުސްތޫރީ މައްސަލަ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔާފައި.---މިހާރު ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖުލައި 12، 2017: ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުގެ ޖޮއިންޓް ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ބޭއްވި ނިއުސް ބްރީފިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖުލައި 12، 2017: ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުގެ ޖޮއިންޓް ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ބޭއްވި ނިއުސް ބްރީފިންގައި މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާައިރާގެ މެމްބަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖުލައި 12، 2017: ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުގެ ޖޮއިންޓް ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ބޭއްވި ނިއުސް ބްރީފިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖުލައި 12، 2017: ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުގެ ޖޮއިންޓް ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ބޭއްވި ނިއުސް ބްރީފިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖުލައި 13، 2017: ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުގެ ޖޮއިންޓް ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ބޭއްވި ނިއުސް ބްރީފިންގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖުލައި 13، 2017: ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުގެ ޖޮއިންޓް ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ބޭއްވި ނިއުސް ބްރީފިންގައި އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖުލައި 12، 2017: ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުގެ ޖޮއިންޓް ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ބޭއްވި ނިއުސް ބްރީފިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖުލައި 12، 2017: ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުގެ ޖޮއިންޓް ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ބޭއްވި ނިއުސް ބްރީފިންގައި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން ވަކިކޮށްފައިވާ އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖުލައި 12، 2017: ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުގެ ޖޮއިންޓް ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ބޭއްވި ނިއުސް ބްރީފިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖުލައި 12، 2017: ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުގެ ޖޮއިންޓް ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ބޭއްވި ނިއުސް ބްރީފިންގައި ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން ވަކިވެވަޑައިގެންފައިވާ މުހައްމަދު މުސްތަފާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖުލައި 12، 2017: ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުގެ ޖޮއިންޓް ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ބޭއްވި ނިއުސް ބްރީފިންގައި މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އަދާލަތު ޕާަޓީގެ މެމްބަރު އަނާރާ ނައީމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖުލައި 12، 2017: ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުގެ ޖޮއިންޓް ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ބޭއްވި ނިއުސް ބްރީފިންގައި މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އަދާލަތު ޕާަޓީގެ މެމްބަރު އަނާރާ ނައީމް (ކ) އަދި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖުލައި 12، 2017: ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުގެ ޖޮއިންޓް ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ބޭއްވި ނިއުސް ބްރީފިންގައި ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން ވަކިވެވަޑައިގެންފައިވާ އަބްދުއްލަތީފް މުހައްމަދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖުލައި 12، 2017: ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުގެ ޖޮއިންޓް ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ބޭއްވި ނިއުސް ބްރީފިންގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް (ވ) އަދި އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) މަޝްވަރާ ކުރައްވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖުލައި 12، 2017: ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުގެ ޖޮއިންޓް ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ބޭއްވި ނިއުސް ބްރީފިންގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް (ކ) އަދި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖުލައި 13، 2017: ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުގެ ޖޮއިންޓް ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ބޭއްވި ނިއުސް ބްރީފިންގައި އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (ވ) އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ސަމާސާ ކުރައްވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy