ފޮޓޯގެލަރީ / ވިޔަފާރި

ކްލިކް ކޮމްޕިއުޓާސްގެ އާ ޝޯރޫމް ހުޅުވުން

އަހުމަދު ހަމްދޫން

16 އޮކްޓޯބަރ 2017

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 16، 2017- ކްލިކް ކޮމްޕިއުޓާސްގެ އާ ޝޯރޫމް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާ: ކުރިން ވެސް މަޖީދީ މަގުގައި ކްލިކް ކޮމްޕިއުޓާސް ހިންގި އިމާރާތުގައި ހުޅުވި މި ޝޯރޫމުން ގަންނަ ކޮންމެ ޕްރޮޑަކްޓަކުން ވަކި ވަރަކަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެ. އަދި ގަަންނަ ކޮންމެ ޕްރޮޑަކްޓަކާ އެކު ހަދިޔާއެއް ވެސް ލިބޭނެ ކަމަށް ކްލިކް ކޮމްޕިއުޓާސް އިން ބުނޭ.---ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 16، 2017- ކްލިކް ކޮމްޕިއުޓާސްގެ އާ ޝޯރޫމް ހުޅުއްވައި ދެއްވުމަށް ފަހު، އެތަނުގެ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ޒާހިރުގެ ދެކަނބަލުން ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން: ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާކޮށް ކޮމްޕިއުޓަރުގެ ވިޔަފާރިކުރާ އެއް ކުންފުނި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފުޅާކޮށްފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 16، 2017- ކްލިކް ކޮމްޕިއުޓާސްގެ އާ ޝޯރޫމްގައި ހުރި ލެޕްޓޮޕްތަކެއް ބަޔަކު ބަލަނީ: އާ ޝޯރޫމާއެކު ކްލިކް ކޮމްޕިއުޓާސްގެ ވިޔަފާރި ވަނީ ފުޅާކޮށްފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 16، 2017- ކްލިކް ކޮމްޕިއުޓާސްގެ އާ ޝޯރޫމްގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ކޮމްޕިއުޓަރުތަކެއް: އާ ޝޯރޫމާއެކު ކްލިކް ކޮމްޕިއުޓާސްގެ ވިޔަފާރި ވަނީ ފުޅާކޮށްފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 16، 2017- ކްލިކް ކޮމްޕިއުޓާސްގެ އާ ޝޯރޫމްގައި ހުރި ތަކެތި ބަލަނީ: އާ ޝޯރޫމާއެކު ކްލިކް ކޮމްޕިއުޓާސްގެ ވިޔަފާރި ވަނީ ފުޅާކޮށްފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 16، 2017- ކްލިކް ކޮމްޕިއުޓާސްގެ އާ ޝޯރޫމް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގައި އެތަނުގެ ސީއީއޯ ޒާހިރު (ވ): އާ ޝޯރޫމާއެކު ކްލިކް ކޮމްޕިއުޓާސްގެ ވިޔަފާރި ވަނީ ފުޅާކޮށްފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 16، 2017- ކްލިކް ކޮމްޕިއުޓާސްގެ އާ ޝޯރޫމްގައި ވިއްކަން ބަހައްޓާފައި ހުރި ބައެއް ސާމާނު: އާ ޝޯރޫމާއެކު ކްލިކް ކޮމްޕިއުޓާސްގެ ވިޔަފާރި ވަނީ ފުޅާކޮށްފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 16، 2017- ކްލިކް ކޮމްޕިއުޓާސްގެ އާ ޝޯރޫމްގައި ހުރި ތަކެތި ބަލަނީ: އާ ޝޯރޫމާއެކު ކްލިކް ކޮމްޕިއުޓާސްގެ ވިޔަފާރި ވަނީ ފުޅާކޮށްފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 16، 2017- ކްލިކް ކޮމްޕިއުޓާސްގެ އާ ޝޯރޫމްގައި ހުރި ތަކެތި ބަލަނީ: އާ ޝޯރޫމާއެކު ކްލިކް ކޮމްޕިއުޓާސްގެ ވިޔަފާރި ވަނީ ފުޅާކޮށްފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 16، 2017- ކްލިކް ކޮމްޕިއުޓާސްގެ އާ ޝޯރޫމްގައި ހުރި ތަކެތި ބަލަނީ: އާ ޝޯރޫމާއެކު ކްލިކް ކޮމްޕިއުޓާސްގެ ވިޔަފާރި ވަނީ ފުޅާކޮށްފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 16، 2017- ކްލިކް ކޮމްޕިއުޓާސްގެ އާ ޝޯރޫމްގައި ހުރި ތަކެތި ބަލަނީ: އާ ޝޯރޫމާއެކު ކްލިކް ކޮމްޕިއުޓާސްގެ ވިޔަފާރި ވަނީ ފުޅާކޮށްފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 16، 2017- ކްލިކް ކޮމްޕިއުޓާސްގެ އާ ޝޯރޫމްގައި ހުރި ތަކެތި މީހަކު ބަލަނީ: އާ ޝޯރޫމާއެކު ކްލިކް ކޮމްޕިއުޓާސްގެ ވިޔަފާރި ވަނީ ފުޅާކޮށްފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 16، 2017- ކްލިކް ކޮމްޕިއުޓާސްގެ އާ ޝޯރޫމް ހުޅުވުމަށް ފަހު، އެތަނުގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު ރިފާޝާ މީޑިއާއާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: އާ ޝޯރޫމާއެކު ކްލިކް ކޮމްޕިއުޓާސްގެ ވިޔަފާރި ވަނީ ފުޅާކޮށްފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 16، 2017- ކްލިކް ކޮމްޕިއުޓާސްގެ އާ ޝޯރޫމް ހުޅުއްވައި ދެއްވުމަށް ފަހު، އެތަނުގެ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ޒާހިރުގެ ދެކަނބަލުން ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން: ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާކޮށް ކޮމްޕިއުޓަރުގެ ވިޔަފާރިކުރާ އެއް ކުންފުނި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފުޅާކޮށްފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 16، 2017- ކްލިކް ކޮމްޕިއުޓާސްގެ އާ ޝޯރޫމްގެ މުވައްޒަފުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚިދުމަތް ދެނީ: އާ ޝޯރޫމާއެކު ކްލިކް ކޮމްޕިއުޓާސްގެ ވިޔަފާރި ވަނީ ފުޅާކޮށްފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 16، 2017- ކްލިކް ކޮމްޕިއުޓާސްގެ އާ ޝޯރޫމްގައި ވިއްކަން ބަހައްޓާފައި ހުރި ބައެއް ސާމާނު: އާ ޝޯރޫމާއެކު ކްލިކް ކޮމްޕިއުޓާސްގެ ވިޔަފާރި ވަނީ ފުޅާކޮށްފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 16، 2017- ކްލިކް ކޮމްޕިއުޓާސްގެ އާ ޝޯރޫމްގައި ހުރި ތަކެތި ބަލަނީ: އާ ޝޯރޫމާއެކު ކްލިކް ކޮމްޕިއުޓާސްގެ ވިޔަފާރި ވަނީ ފުޅާކޮށްފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 16، 2017- ކްލިކް ކޮމްޕިއުޓާސްގެ އާ ޝޯރޫމް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން: އާ ޝޯރޫމާއެކު ކްލިކް ކޮމްޕިއުޓާސްގެ ވިޔަފާރި ވަނީ ފުޅާކޮށްފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 16، 2017- ކްލިކް ކޮމްޕިއުޓާސްގެ އާ ޝޯރޫމްގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް މަސައްކަތުގައި: އާ ޝޯރޫމާއެކު ކްލިކް ކޮމްޕިއުޓާސްގެ ވިޔަފާރި ވަނީ ފުޅާކޮށްފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 16، 2017- މަޖީދީ މަގުގައި ކުރިން ކްލިކް ކޮމްޕިއުޓާސް ހިންގި އިމާރާތުގައި ހުޅުވި އެތަނުގެ އާ ޝޯރޫމް: އާ ޝޯރޫމާއެކު ކްލިކް ކޮމްޕިއުޓާސްގެ ވިޔަފާރި ވަނީ ފުޅާކޮށްފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 16، 2017- ކްލިކް ކޮމްޕިއުޓާސްގެ އާ ޝޯރޫމްގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ލެޕްޓޮޕްތަކެއް: އާ ޝޯރޫމާއެކު ކްލިކް ކޮމްޕިއުޓާސްގެ ވިޔަފާރި ވަނީ ފުޅާކޮށްފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 16، 2017- ކްލިކް ކޮމްޕިއުޓާސްގެ އާ ޝޯރޫމް ހުޅުވުމުގެ ހަފުލާ: އާ ޝޯރޫމާއެކު ކްލިކް ކޮމްޕިއުޓާސްގެ ވިޔަފާރި ވަނީ ފުޅާކޮށްފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 16، 2017- ކްލިކް ކޮމްޕިއުޓާސްގެ އާ ޝޯރޫމް، އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ޒާހިރުގެ އަނބިކަނބަލުން، ނާދިޔާ މުހައްމަދު ހުޅުއްވައި ދެއްވަނީ: އާ ޝޯރޫމާއެކު ކްލިކް ކޮމްޕިއުޓާސްގެ ވިޔަފާރި ވަނީ ފުޅާކޮށްފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy