ފޮޓޯގެލަރީ / ޕީޕީއެމް

ޕީޕީއެމްގެ "ތައްޔާރު" ޖަލްސާ

ހުސެއިން ވަހީދު

20 އޮކްޓޯބަރ 2017

މާލެ، އޮކްޓޯބަރު 19، 2017- "ތައްޔާރު" ގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމުން އަލިމަސް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ: މި ޖަލްސާގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވަނީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ރައީސް މައުމޫންގެ ވެރިކަމުގައި ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަންގެ އެކި ވާހަކަތައް އާންމުންނާ ހިއްސާ ކުރައްވާފައި. ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވި މި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދެއްކެވި ބޭފުޅުންނާއި ވީޑިއޯ ޕްރެޒެންޓޭޝަންތަކުގައި ވެސް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަލިއަލުވާލާފައި ވަނީ ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުގެ ކޮރަޕްޝަންގެ ވާހަކަ..---ފޮޓޯތައް: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

އޮކްޓޯބަރު 20، 2017- "ތައްޔާރު" ގެ ނަމުގައި އަލިމަސް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި، ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އޮކްޓޯބަރު 20، 2017- ޕީޕީއެމުން "ތައްޔާރު" ގެ ނަމުގައި އަލިމަސް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ ފެށުމުގެ ކުރިން އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހްމަދު ޒިޔާދު ބާގިރާއި ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު އައްސަދު ފްރޭމަކާ އެކު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިވަޑައިގެން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އޮކްޓޯބަރު 20، 2017- ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމުން "ތައްޔާރު" ގެ ނަމުގައި އަލިމަސް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، އެ ޕާޓީގެ ލީޑަޝިޕާ މެދު އުފެދުނު ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކުގައި ދުވަސްކޮޅަކަށް ޕީޕީއެމާ ދުރަށް ވަޑައިގެންނެވި މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ތޯރިގް (ކ): އޭނާ އަނެއްކާވެސް ވަނީ ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތްތަކުން ފެންނަން ފަށާފައި.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

އޮކްޓޯބަރު 20، 2017- ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމުން "ތައްޔާރު" ގެ ނަމުގައި އަލިމަސް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހީމް (ވ) އަދި ސިއްހަތާ ބެހޭ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އޮކްޓޯބަރު 20، 2017- ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމުން "ތައްޔާރު" ގެ ނަމުގައި އަލިމަސް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ އަށް ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިގަންނަވާނެ އިރެއްގެ އިންތިޒާރުގައި ސަރުކާރު އަދި ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް އިސް ވެރިން މަޑުކޮށްލައްވައިގެން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އޮކްޓޯބަރު 20، 2017- ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމުން "ތައްޔާރު" ގެ ނަމުގައި އަލިމަސް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު އަދި ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އޮކްޓޯބަރު 20، 2017- ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމުން "ތައްޔާރު" ގެ ނަމުގައި އަލިމަސް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ސިޔާމްއާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އޮކްޓޯބަރު 20، 2017- ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމުން "ތައްޔާރު" ގެ ނަމުގައި އަލިމަސް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީނާއި ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު އަދި ސަރުކާރު އަދި ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އޮކްޓޯބަރު 20، 2017- ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމުން "ތައްޔާރު" ގެ ނަމުގައި އަލިމަސް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އޮކްޓޯބަރު 20، 2017- ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމުން "ތައްޔާރު" ގެ ނަމުގައި އަލިމަސް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އޮކްޓޯބަރު 20، 2017- ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމުން "ތައްޔާރު" ގެ ނަމުގައި އަލިމަސް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ސިޔާސީ ބައެއް ބޭފުޅުން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އޮކްޓޯބަރު 20، 2017- ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމުން "ތައްޔާރު" ގެ ނަމުގައި އަލިމަސް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މީހުން: ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި މި ޖަލްސާ އަށް ގިނަ ބަޔަކު ދިޔަ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އޮކްޓޯބަރު 20، 2017- "ތައްޔާރު" ގެ ނަމުގައި އަލިމަސް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި، ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އޮކްޓޯބަރު 20، 2017- ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމުން "ތައްޔާރު" ގެ ނަމުގައި އަލިމަސް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މީހުން: ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި މި ޖަލްސާ އަށް ގިނަ ބަޔަކު ދިޔަ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އޮކްޓޯބަރު 19، 2017- ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމުން "ތައްޔާރު" ގެ ނަމުގައި އަލިމަސް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި އެމްޑީއޭގެ ނައިބު ލީޑަރު އަހްމަދު އާމިރު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އޮކްޓޯބަރު 19، 2017- ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމުން "ތައްޔާރު" ގެ ނަމުގައި އަލިމަސް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އޮކްޓޯބަރު 19، 2017- ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމުން "ތައްޔާރު" ގެ ނަމުގައި އަލިމަސް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި މީހަކު ފޯނުން ވީޑިއޯ ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އޮކްޓޯބަރު 19، 2017- ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމުން "ތައްޔާރު" ގެ ނަމުގައި އަލިމަސް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އޮކްޓޯބަރު 19، 2017- ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމުން "ތައްޔާރު" ގެ ނަމުގައި އަލިމަސް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އޮކްޓޯބަރު 19، 2017- ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމުން "ތައްޔާރު" ގެ ނަމުގައި އަލިމަސް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބާރަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ސުޖާއު "ބަރާބަރު" ކަމުގެ ނިޝާން އަތުން ދައްކާލައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އޮކްޓޯބަރު 19، 2017- ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމުން "ތައްޔާރު" ގެ ނަމުގައި އަލިމަސް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އޮކްޓޯބަރު 19، 2017- ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމުން "ތައްޔާރު" ގެ ނަމުގައި އަލިމަސް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމަށް ފަހު އިށީނދެވަޑައިގަތުމަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު، އެމަނިކުފާނަށް ހިތްވަރުދީ އަތްޖަހަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

އޮކްޓޯބަރު 19، 2017- ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމުން "ތައްޔާރު" ގެ ނަމުގައި އަލިމަސް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އޮކްޓޯބަރު 19، 2017- ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމުން "ތައްޔާރު" ގެ ނަމުގައި އަލިމަސް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އާއި އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ސިޔާމް ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އޮކްޓޯބަރު 19، 2017- ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމުން "ތައްޔާރު" ގެ ނަމުގައި އަލިމަސް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އޮކްޓޯބަރު 19، 2017- ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމުން "ތައްޔާރު" ގެ ނަމުގައި އަލިމަސް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި އެހެން ބައެއް ބޭފުޅުން ގައުމީ ސަލާމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އޮކްޓޯބަރު 19، 2017- ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމުން "ތައްޔާރު" ގެ ނަމުގައި އަލިމަސް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ ނިންމާލެއްވުމަށް ފަހު، އެ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމްއާ ރައީސް ޔާމީން ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އޮކްޓޯބަރު 19، 2017- ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމުން "ތައްޔާރު" ގެ ނަމުގައި އަލިމަސް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ ނިންމާލެއްވުމަށް ފަހު ޖަލްސާގެ ބައިވެރިންނާ ރައީސް ޔާމީން ސަލާންކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އޮކްޓޯބަރު 19، 2017- ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމުން "ތައްޔާރު" ގެ ނަމުގައި އަލިމަސް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ ނިންމާލެއްވުމަށް ފަހު ޖަލްސާގެ ބައިވެރިންނާ ރައީސް ޔާމީން ސަލާންކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy