ފޮޓޯގެލަރީ / ހދ. ކުޅުދުއްފުށި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ މަށިކުޅި

ހަފީޒާ އަހުމަދު

1 ނޮވެމްބަރ 2017

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: ނޮވެމްބަރު 1، 2017: ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅީގެ ފޮޓޯތައް: ކުޅުދުއްފުށީ މަށިކުޅި އަކީ ރާއްޖޭގެ އުތުރުގައި އޮންނަ މިފަދަ އެންމެ ބޮޑު އަދި ދިރުންތައް އެންމެ ގިނަ ކުޅި. އެތަނުގައި ތަފާތު އަށް ބާވަތެއްގެ ޓްރޫ މެންގްރޫވް (ކަނޑޫފަލުގައި ހެދޭ ގަސް) ހުރޭ. މީގެ އިތުރުން އަހަރުގެ އެކި ދުވަސްވަރު އެ ކުޅިއަށް އެކި ވައްތަރުގެ ދޫނި ވެސް ހިޖުރަކުރޭ. ގުދުރަތީ އެ ހިތްގައިމުކަން އެހެން އޮތް ނަމަވެސް ކުޅުދުއްފުށީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ކުޅި ހިއްކައިގެން ނަމަވެސް އެއާޕޯޓް އަޅަން. އަދި ކުޅިން ނުވަ ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ނޮވެމްބަރު މަހު ބާރަ ވަނަ ދުވަހު ފަށާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި. އީއައިއޭ ރިޕޯޓުތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި ކުޅި ހިއްކައިފި ނަމަ ގުދުރަތީ ގޮތުން ރަށަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ.

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: ނޮވެމްބަރު 1، 2017: ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅީގައި ކުއްޖަކު ކެނޯއެއް ދުއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝައްފާހު / މިހާރު

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: ނޮވެމްބަރު 1، 2017: ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅި.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝައްފާހު / މިހާރު

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: ނޮވެމްބަރު 1، 2017: ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅި ސަރަހައްދު ފެންނަ ގޮތަށް މަތިން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝައްފާހު / މިހާރު

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: ނޮވެމްބަރު 1، 2017: ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅި ސަރަހައްދު ފެންނަ ގޮތަށް މަތިން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝައްފާހު / މިހާރު

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: ނޮވެމްބަރު 1، 2017: ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅި ސަރަހައްދު ފެންނަ ގޮތަށް މަތިން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝައްފާހު / މިހާރު

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: ނޮވެމްބަރު 1، 2017: ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅި ސަރަހައްދު ފެންނަ ގޮތަށް މަތިން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝައްފާހު / މިހާރު

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: ނޮވެމްބަރު 1، 2017: ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅި.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝައްފާހު / މިހާރު

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: ނޮވެމްބަރު 1، 2017: ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅި-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝައްފާހު / މިހާރު

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: ނޮވެމްބަރު 1، 2017: ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅި.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝައްފާހު / މިހާރު

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: ނޮވެމްބަރު 1، 2017: ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅީގައި އަންހެނަކު ބޮނބި ފާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝައްފާހު / މިހާރު

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: ނޮވެމްބަރު 1، 2017: ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅީގައި އަންހެނަކު ބޮނބި ފާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝައްފާހު / މިހާރު

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: ނޮވެމްބަރު 1، 2017: ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅީގައި އަންހެނަކު ބޮނބި ފާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝައްފާހު / މިހާރު

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: ނޮވެމްބަރު 1، 2017: ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅި.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝައްފާހު / މިހާރު

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: ނޮވެމްބަރު 1، 2017: ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅި.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝައްފާހު / މިހާރު

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: ނޮވެމްބަރު 1، 2017: ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅީގައި މީހަކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝައްފާހު / މިހާރު

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: ނޮވެމްބަރު 1، 2017: ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅީގައި ކުދިންތަކެއް ހަރަކާތްތެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝައްފާހު / މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy