14 hours ago

20

ފުވައްމުލަކުގައި އެކްސިޑެންޓު ހިނގައި އެކަކު މަރުވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކުގައި މިރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އެކަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

21 hours ago
"ތަފާތުކުރުން ބޮޑު ބަޖެޓެއް، މައްސަލަތައް ގޯސްވާނެ"
17 hours ago
ބައެއް މުއައްސަސާތަކުގެ ބަޖެޓު ކުޑަވެގެން ކަންބޮޑުވެއްޖެ
20 hours ago
ދެކިޑްނީ ފެއިލްވެފައިވާ މި މަންމަ އެދެނީ އެހީތެރިކަމަށް