4 hours ago

30

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ މަގާމު ހުސްވެއްޖެ

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ޖަލަށް ލާން ކުރި ހުކުމް ރަނގަޅު ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމުމާ އެކު، އެ ދެ ބޭފުޅުން މިއަދުން...

4 hours ago
ދެފަނޑިޔާރުންނަށް އިއްވި ހުކުމް ރަނގަޅު:ސުޕްރީމް ކޯޓު
2 hours ago
"ނިންމުން ރިވިއުކުރަން އެދޭނަން، މަގާމެއް ނުގެއްލޭ"
5 hours ago
ފަސް މުވައްޒަފެއްގެ އިތުރު ގަޑިއަށް ހަތަރު ލައްކަ