10 hours ago

46

މަޖިލީހުގެ ނިންމުން ގާނޫނާ ޚިލާފު: ޕީޖީ

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ގަރާރާ މެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އިއްޔެ ނިންމި ނިންމުން ގާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް އައިޝަތު ބިޝާމް ފުލުހުންނަށް...

18 hours ago
ބްރިޖްގެ ކުރެހުން ހަގީގީ މަންޒަރަކަށް!
7 hours ago
ރިޔާސީ ބަޔާނަށް ދޭންޖެހޭ ރައްދެއް ނޯންނާނެ: އިިދިކޮޅު
11 hours ago
ލަފާ ދެންދެން ކުއްލި ހާލަތަށް އަމަލުކުރަން އަންގައިފި