ފޮޓޯގެލަރީ / ކުޅިވަރު

ވެލެންސިޔާ އާއި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ ބައްދަލު ކުރި މެޗު

ނިޝާން އަލީ

27 ޖޫން 2016

ދިވެހި ފްރިމިއާރ ލީގުގައި ވެލެންސިޔާ އާއި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ ބައްދަލު ކުރި މެޗު

މާލެ: 26 ޖޫން 2016، ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވެލެންސިއާ އާއި ޔުނައިޓަޑް ވިކްޓަރީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން. މި މެޗު 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބު ކުރީ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: 26 ޖޫން 2016، ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވެލެންސިއާ އާއި ޔުނައިޓަޑް ވިކްޓަރީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން. މި މެޗު 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބު ކުރީ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: 26 ޖޫން 2016، ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވެލެންސިއާ އާއި ޔުނައިޓަޑް ވިކްޓަރީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ޔޫވީގެ ޑިފެންޑަރު މަޒްހަރު ބޯޅަ ކުރިޔަށް ފޮނުވާލަނީ . މި މެޗު 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބު ކުރީ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: 26 ޖޫން 2016، ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވެލެންސިއާ އާއި ޔުނައިޓަޑް ވިކްޓަރީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ވެެލެންސިއާގެ އަދުހަމް ބޯޅަހިފައިގެން ދަނީ. މި މެޗު 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބު ކުރީ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: 26 ޖޫން 2016، ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވެލެންސިއާ އާއި ޔުނައިޓަޑް ވިކްޓަރީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން. މި މެޗު 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބު ކުރީ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: 26 ޖޫން 2016، ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވެލެންސިއާ އާއި ޔުނައިޓަޑް ވިކްޓަރީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން. މި މެޗު 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބު ކުރީ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: 26 ޖޫން 2016، ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވެލެންސިއާ އާއި ޔުނައިޓަޑް ވިކްޓަރީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ވެލެންސިއާގެ ޝާފީ ގޯލަށް ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލަނީ. މި މެޗު 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބު ކުރީ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: 26 ޖޫން 2016، ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވެލެންސިއާ އާއި ޔުނައިޓަޑް ވިކްޓަރީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ވެލެންސިއާގެ ޑިފެންޑަރު ބޯޅަކުރިޔަށް ފޮނުވާލަނީ. މި މެޗު 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބު ކުރީ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: 26 ޖޫން 2016، ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވެލެންސިއާ އާއި ޔުނައިޓަޑް ވިކްޓަރީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއާއަށް އިނާމް ހަވާލުކުރަނީ. މި މެޗު 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބު ކުރީ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: 26 ޖޫން 2016، ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވެލެންސިއާ އާއި ޔުނައިޓަޑް ވިކްޓަރީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން. މި މެޗު 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބު ކުރީ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy