ފޮޓޯގެލަރީ / ޚަބަރު

ރާއްޖެ-ޗައިނާ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރުން

އަހުމަދު ހަމްދޫން

8 ޑިސެމްބަރ 2017

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 7، 2017- ރާއްޖޭގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޗައިނާ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅުގައި، ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި އިގްތިސާދީ އަދި އިޖުތިމާއީ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރެއްވުން: ދެ ގައުމުގެ ފަރާތުން ބެހޭ ދާއިރާތަކުގެ އިސް އޮފިޝަލުން 12 އެއްބަސްވުމެއްގައި ވަނީ ސޮއިކުރައްވާފައި. މީގެ ތެރެއިން އެންމެ ފާހަގަކުރެވޭ އެއް އެއްބަސްވުމަކީ ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު މިނިވަން ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުން. މި އެއްބަސްވުންތަކުގެ ތަފުސީލެއް ދެ ގައުމުގެ ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތަކުން އަދި އާންމެއް ނުކުރޭ.---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 7، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޗައިނާ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ރާއްޖޭގެ ސެންޓްރަލް ބޭންކް އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު އަހުމަދު ނަސީރު (ވ) އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރެއްވުމަށް ފަހު، ޗައިނާގެ އޮފިޝަލާ އެކު އެއްބަސްވުން ބަދަލުކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 7، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޗައިނާ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ދެ ގައުމުގެ އޮފިޝަލުން އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 7، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޗައިނާ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި، އެ ގައުމުގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންއާ އެކު ވަަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 7، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޗައިނާ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި، އެ ގައުމުގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންއާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 7، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޗައިނާ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި، ރާއްޖޭގެ ހައުސިން ޑިވެލޮމްޕެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) ގެ އެމްޑީ ސައިމަން (ވ) އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރެއްވުމަށް ފަހު އެއްބަސްވުން ބަދަލުކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 7، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޗައިނާ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި، ރާއްޖޭގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު (ވ) އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރެއްވުމަށް ފަހު އެއްބަސްވުން ބަދަލުކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 7، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޗައިނާ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި، ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ދިވެހި ވަފްދުގެ ބައެއް ބޭފުޅުން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 7، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޗައިނާ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި، ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ދިވެހި ވަފްދުގެ ބައެއް ބޭފުޅުން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 7، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޗައިނާ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި، ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އެ ގައުމުގެ ބައެއް އިސްވެރިން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 7، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޗައިނާ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި، ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޔާމީނާއި ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 7، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޗައިނާ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި، ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޔާމީނާއި ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 7، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޗައިނާ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ދެ ގައުމުގެ އޮފިޝަލުން އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 7، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޗައިނާ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި، ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ދިވެހި ވަފްދުގެ ބައެއް ބޭފުޅުން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 7، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޗައިނާ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި، ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި، ދިވެހިހި ވަފްދުގެ ބައެއް ބޭފުޅުން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 7، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޗައިނާ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި، ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ރާއްޖޭގެ ބައެއް ވަޒީރުން ވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 7، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޗައިނާ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި، ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އާސިމް (ވ) އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރެއްވުމަށް ފަހު އެއްބަސްވުން ބަދަލުކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 7، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޗައިނާ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ދެ ގައުމުގެ އޮފިޝަލުން އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 7، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޗައިނާ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި، ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޔާމީނާއި ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy