ފޮޓޯގެލަރީ / ޚަބަރު

ރައީސް ޔާމީނާއި މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ބައްދަލުކުރެއްވުން

އަހުމަދު ހަމްދޫން

20 ޑިސެމްބަރ 2017

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 20، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގްގެ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުންގެ ދައުވަތަކަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވި ނަޖީބުގެ ދެކަނބަލުންނަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން މިއަދު ހެނދުނު ވަނީ ރަަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދަންނަވާފައި. އޭގެ ފަހުން ރައީސް ޔާމީނާއި ނަޖީބު ބައްދަލުކުރައްވައި، ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި ހަތަރު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރެއްވި. އަދި ރާއްޖެ އާއި މެލޭޝިއާގެ ރަސްމީ ވާހަކަތައް ރައީސް އޮފީހުގައި ވަނީ ބާއްވާފައި.---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 20، 2017- ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުންގެ ދައުވަތަކަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވި މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބާއި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައްދަލުކުރެއްވުން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 20، 2017- ރައީސް ޔާމީނާއި މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ސަލާމް ކުރައްވަނީ: ނަޖީބުގެ ދެކަނބަލުން ރާއްޖެ ވަޑައިގަތީ ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުންގެ ދައުވަތަަކަށް.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 20، 2017- ރައީސް ޔާމީނާއި މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ސަލާމް ކުރައްވަނީ: ނަޖީބުގެ ދެކަނބަލުން ރާއްޖެ ވަޑައިގަތީ ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުންގެ ދައުވަތަަކަށް.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 20، 2017- ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުންގެ ދައުވަތަކަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވި، މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގް ރައީސް އޮފީހަށް ވަޑައިގެން މެހުމާނުން ސޮއިކުރައްވާ ފޮތުގައި ލިޔުއްވާއިރު އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި ރައީސް ޔާމީން މަޑުކޮށްލައްވައިގެން---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 20، 2017- ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުންގެ ދައުވަތަކަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވި، މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގް ރައީސް އޮފީހަށް ވަޑައިގެން މެހުމާނުން ސޮއިކުރައްވާ ފޮތުގައި ލިޔުއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 20، 2017- ރައީސް ޔާމީނާއި މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ބައްދަލުކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 20، 2017- ރައީސް އޮފީހުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި، ރާއްޖޭގެ ބައެއްގެ ވެރިންގެ ފޮޓޯފުޅުތައް ރައީސް ޔާމީން، މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބަށް ތައާރަފު ކޮށްދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 20، 2017- ރައީސް އޮފީހުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި، ރާއްޖޭގެ ބައެއްގެ ވެރިންގެ ފޮޓޯފުޅުތައް ރައީސް ޔާމީން، މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބަށް ތައާރަފު ކޮށްދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 20، 2017- ރައީސް އޮފީހުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި، ރާއްޖޭގެ ބައެއްގެ ވެރިންގެ ފޮޓޯފުޅުތައް ރައީސް ޔާމީން، މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބަށް ތައާރަފު ކޮށްދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 20، 2017- ރައީސް ޔާމީނާއި މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ބައްދަލުކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 20، 2017- ރައީސް ޔާމީނާއި މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ބައްދަލުކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy