11 hours ago

ޕަދްމާވަތު ދެއްކުން މަނައެއް ނުކުރެވޭނެ: ސުޕްރީމް ކޯޓު

އާންމުން ހަމަނުޖެހުން ހިންގަފާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮތް ކަމަށް ބުނެ އިންޑިއާގެ އެއްވެސް ސްޓޭޓެއްގައި "ޕަދްމާވަތު" ފިލްމު މަނާ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އިންޑިޔާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ބުނެފި...

20 hours ago
އަންހެނުން ދެކެ އަކްޝޭ ބިރުގަނޭ: ސޯނަމް
20 hours ago
ސަލްމާން "މައިނޭ ޕިޔާރް ކިޔާ" ގައި ހުރި ސިފަޔަށް
15 hours ago
"އައިޑޮލް 3" ގެ އޮޑިޝަން ޝޯތައް އަންނަ މަހު