13 hours ago

4

ކޭބަލް ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިޔަށް ގެންދަން އޭސީސީން ހުއްދަދީފި

ހުޅުމާލެއިން މާލެއަށް ހައި ވޮލްޓޭޖް ކޭބަލެއް އަޅަން ޗައިނާގެ ޑޮންފެން އިލެކްޓްރިކް އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަނާ ހަވާލުކުރުން މަޑުޖައްސާލަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ން...

12 hours ago
ސީއެންއީއީސީއަށް ކޭބަލް އަޅަން ދޭންއުޅުނު ކަމެއް ނޭނގެ
8 hours ago
1.3 މިލިއަން ޓޫރިސްޓުންނާއެކު ރެކޯޑް ހަދައިފި
4 hours ago
ވިލާގެ ރިސޯޓުތަކުގެ މައްސަލާގައި މަޓީ ހިމޭނުން!