16 hours ago

8

ރަށްތައް ބެލެހެއްޓުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް!

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށްތައް ބެލެހެއްޓުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

15 hours ago
ރާއްޖެ މާކެޓްކުރުން އަވަސްކުރަން ޖެހޭ: ރިފްއަތު
15 hours ago
ޑީސަލުން ޑިއުޓީ ކަނޑާލަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި
15 hours ago
ފީ ނުދައްކާ ކުންފުނިތައް އުވައިލެވޭ ގޮތަށް ފާސްކޮށްފި