ފޮޓޯގެލަރީ / އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް

އިމްރާން ޖަލުގައި ހުންނަވާތާ 1،000 ދުވަސް

ނިޝާން އަލީ

25 ޖެނުއަރީ 2018

މޭ 1، 2015 ގައި ނުވަތަ އެ އަހަރުގެ މޭ ޑޭގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ބޭއްވި ބޮޑު މުޒާހަރާއާ ގުޅިގެން، އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ 12 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށް ލާފައިވާއިރު، އެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތުގައި ލީޑަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އަނިޔާއެއް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅަކީ އިމްރާން. ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މިހާތަނަށް ބޭއްވި އެންމެ ބޮޑު ހަރަކާތުގެ އިސް މޭސްތިރި އިމްރާން ޖަލުގައި ހުންނަވާތާ 1،000 ދުވަސް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ޖެނުއަރީ 25، 2018 ގައި ފާހަގަކުރީ ހިތާމަ އާއި ކެތްތެރިކަމާއެކު. އެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކުނޫޒްގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އިމްރާންގެ ދިފާއުގައި ގިނަ ބޭފުޅުންތަކެއް ވާހަކަ ދެއްކެވި.---ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 25، 2018- އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ ޖަލުގައި ހުންނަވާތާ 1،000 ދުވަސް ވުން ފާހަގަކުރުމަށް ކުނޫޒްގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 25، 2018- އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ ޖަލުގައި ހުންނަވާތާ 1،000 ދުވަސް ވުން ފާހަގަކުރުމަށް ކުނޫޒްގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގެ ބައެއް އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 25، 2018- އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ ޖަލުގައި ހުންނަވާތާ 1،000 ދުވަސް ވުން ފާހަގަކުރުމަށް ކުނޫޒްގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގެ ބައެއް އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 25، 2018- އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ ޖަލުގައި ހުންނަވާތާ 1،000 ދުވަސް ވުން ފާހަގަކުރުމަށް ކުނޫޒްގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ބޭފުޅުން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 25، 2018- އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ ޖަލުގައި ހުންނަވާތާ 1،000 ދުވަސް ވުން ފާހަގަކުރުމަށް ކުނޫޒްގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ބޭފުޅުން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 25، 2018- އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ ޖަލުގައި ހުންނަވާތާ 1،000 ދުވަސް ވުން ފާހަގަކުރުމަށް ކުނޫޒްގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 25، 2018- އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ ޖަލުގައި ހުންނަވާތާ 1،000 ދުވަސް ވުން ފާހަގަކުރުމަށް ކުނޫޒްގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 25، 2018- އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ ޖަލުގައި ހުންނަވާތާ 1،000 ދުވަސް ވުން ފާހަގަކުރުމަށް ކުނޫޒްގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 25، 2018- އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ ޖަލުގައި ހުންނަވާތާ 1،000 ދުވަސް ވުން ފާހަގަކުރުމަށް ކުނޫޒްގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 25، 2018- އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ ޖަލުގައި ހުންނަވާތާ 1،000 ދުވަސް ވުން ފާހަގަކުރުމަށް ކުނޫޒްގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަލީ ޒާހިރު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 25، 2018- އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ ޖަލުގައި ހުންނަވާތާ 1،000 ދުވަސް ވުން ފާހަގަކުރުމަށް ކުނޫޒްގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އޭނާގެ އަނބިކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 25، 2018- އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ ޖަލުގައި ހުންނަވާތާ 1،000 ދުވަސް ވުން ފާހަގަކުރުމަށް ކުނޫޒްގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގެ ބައެއް އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 25، 2018- އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ ޖަލުގައި ހުންނަވާތާ 1،000 ދުވަސް ފުރުމާ ގުޅިގެން، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި ޖަލްސާއަށް، ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފާރިސް މައުމޫން ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ކިޔަނީ: ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތުގައި، ހުކުމަކާ ނުލައި ފާރިސް ހައްޔަރުކޮށް ޖަލަށް ލާފައިވާތާ ހަ މަސް ފަހުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އޭނާ މިއަދު ދޫކޮލުމުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ވަނީ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބިފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 25، 2018- އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ ޖަލުގައި ހުންނަވާތާ 1،000 ދުވަސް ފުރުމާ ގުޅިގެން، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި ޖަލްސާއަށް، ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފާރިސް މައުމޫން ވަޑައިގަތުމުން އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މަރުހަބާ ވިދާޅުވަނީ: ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތުގައި، ހުކުމަކާ ނުލައި ފާރިސް ހައްޔަރުކޮށް ޖަލަށް ލާފައިވާތާ ހަ މަސް ފަހުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އޭނާ މިއަދު ދޫކޮލުމުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ވަނީ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބިފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 25، 2018- އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ ޖަލުގައި ހުންނަވާތާ 1،000 ދުވަސް ވުން ފާހަގަކުރުމަށް ކުނޫޒްގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 25، 2018- އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ ޖަލުގައި ހުންނަވާތާ 1،000 ދުވަސް ފުރުމާ ގުޅިގެން، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި ޖަލްސާއަށް، ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފާރިސް މައުމޫން ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ކިޔަނީ: ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތުގައި، ހުކުމަކާ ނުލައި ފާރިސް ހައްޔަރުކޮށް ޖަލަށް ލާފައިވާތާ ހަ މަސް ފަހުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އޭނާ މިއަދު ދޫކޮލުމުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ވަނީ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބިފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy