ފޮޓޯގެލަރީ / ޓީސީ ސްޕޯޓްސް

އޭއެފްސީ ކަޕަށް ޓީސީ ތައްޔާރުވުން

ނިޝާން އަލީ

29 ޖެނުއަރީ 2018

ގަލޮޅު ދަނޑު، މާލެ: 29 ޖެނުއަރީ 2018 ، އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޕްރިލިމަރީ ބުރުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިއަދު މާލޭގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ސައިފް ސްޕޯޓިން ކްލަބާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ މެޗަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ޕްރެކްޓިސްކުރަނީ: ފުރަތަމަ ލެގު 1-0 އިން ޓީސީ ކާމިޔާބުކޮށްފައިވުމުން ޕްލޭއޮފަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު އެ ޓީމަށް ބޮޑު. –ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ގަލޮޅު ދަނޑު، މާލެ: 29 ޖެނުއަރީ 2018 ، އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޕްރިލިމަރީ ބުރުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިއަދު މާލޭގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ސައިފް ސްޕޯޓިން ކްލަބާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ މެޗަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ޕްރެކްޓިސްކުރަނީ: ފުރަތަމަ ލެގު 1-0 އިން ޓީސީ ކާމިޔާބުކޮށްފައިވުމުން ޕްލޭއޮފަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު އެ ޓީމަށް ބޮޑު. –ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ގަލޮޅު ދަނޑު، މާލެ: 29 ޖެނުއަރީ 2018 ، އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޕްރިލިމަރީ ބުރުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިއަދު މާލޭގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ސައިފް ސްޕޯޓިން ކްލަބާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ މެޗަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ޕްރެކްޓިސްކުރަނީ: ފުރަތަމަ ލެގު 1-0 އިން ޓީސީ ކާމިޔާބުކޮށްފައިވުމުން ޕްލޭއޮފަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު އެ ޓީމަށް ބޮޑު. –ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ގަލޮޅު ދަނޑު، މާލެ: 29 ޖެނުއަރީ 2018 ، އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޕްރިލިމަރީ ބުރުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިއަދު މާލޭގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ސައިފް ސްޕޯޓިން ކްލަބާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ މެޗަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ޕްރެކްޓިސްކުރަނީ: ފުރަތަމަ ލެގު 1-0 އިން ޓީސީ ކާމިޔާބުކޮށްފައިވުމުން ޕްލޭއޮފަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު އެ ޓީމަށް ބޮޑު. –ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ގަލޮޅު ދަނޑު، މާލެ: 29 ޖެނުއަރީ 2018 ، އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޕްރިލިމަރީ ބުރުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިއަދު މާލޭގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ސައިފް ސްޕޯޓިން ކްލަބާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ މެޗަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ޕްރެކްޓިސްކުރަނީ: ފުރަތަމަ ލެގު 1-0 އިން ޓީސީ ކާމިޔާބުކޮށްފައިވުމުން ޕްލޭއޮފަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު އެ ޓީމަށް ބޮޑު. –ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ގަލޮޅު ދަނޑު، މާލެ: 29 ޖެނުއަރީ 2018 ، އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޕްރިލިމަރީ ބުރުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިއަދު މާލޭގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ސައިފް ސްޕޯޓިން ކްލަބާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ މެޗަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ޕްރެކްޓިސްކުރަނީ: ފުރަތަމަ ލެގު 1-0 އިން ޓީސީ ކާމިޔާބުކޮށްފައިވުމުން ޕްލޭއޮފަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު އެ ޓީމަށް ބޮޑު. –ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ގަލޮޅު ދަނޑު، މާލެ: 29 ޖެނުއަރީ 2018 ، އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޕްރިލިމަރީ ބުރުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިއަދު މާލޭގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ސައިފް ސްޕޯޓިން ކްލަބާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ މެޗަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ޕްރެކްޓިސްކުރަނީ: ފުރަތަމަ ލެގު 1-0 އިން ޓީސީ ކާމިޔާބުކޮށްފައިވުމުން ޕްލޭއޮފަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު އެ ޓީމަށް ބޮޑު. –ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ގަލޮޅު ދަނޑު، މާލެ: 29 ޖެނުއަރީ 2018 ، އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޕްރިލިމަރީ ބުރުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިއަދު މާލޭގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ސައިފް ސްޕޯޓިން ކްލަބާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ މެޗަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ޕްރެކްޓިސްކުރަނީ: ފުރަތަމަ ލެގު 1-0 އިން ޓީސީ ކާމިޔާބުކޮށްފައިވުމުން ޕްލޭއޮފަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު އެ ޓީމަށް ބޮޑު. –ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ގަލޮޅު ދަނޑު، މާލެ: 29 ޖެނުއަރީ 2018 ، އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޕްރިލިމަރީ ބުރުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިއަދު މާލޭގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ސައިފް ސްޕޯޓިން ކްލަބާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ މެޗަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ޕްރެކްޓިސްކުރަނީ: ފުރަތަމަ ލެގު 1-0 އިން ޓީސީ ކާމިޔާބުކޮށްފައިވުމުން ޕްލޭއޮފަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު އެ ޓީމަށް ބޮޑު. –ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ގަލޮޅު ދަނޑު، މާލެ: 29 ޖެނުއަރީ 2018 ، އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޕްރިލިމަރީ ބުރުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިއަދު މާލޭގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ސައިފް ސްޕޯޓިން ކްލަބާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ މެޗަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ޕްރެކްޓިސްކުރަނީ: ފުރަތަމަ ލެގު 1-0 އިން ޓީސީ ކާމިޔާބުކޮށްފައިވުމުން ޕްލޭއޮފަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު އެ ޓީމަށް ބޮޑު. –ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ގަލޮޅު ދަނޑު، މާލެ: 29 ޖެނުއަރީ 2018 ، އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޕްރިލިމަރީ ބުރުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިއަދު މާލޭގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ސައިފް ސްޕޯޓިން ކްލަބާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ މެޗަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ޕްރެކްޓިސްކުރަނީ: ފުރަތަމަ ލެގު 1-0 އިން ޓީސީ ކާމިޔާބުކޮށްފައިވުމުން ޕްލޭއޮފަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު އެ ޓީމަށް ބޮޑު. –ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ގަލޮޅު ދަނޑު، މާލެ: 29 ޖެނުއަރީ 2018 ، އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޕްރިލިމަރީ ބުރުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިއަދު މާލޭގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ސައިފް ސްޕޯޓިން ކްލަބާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ މެޗަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ޕްރެކްޓިސްކުރަނީ: ފުރަތަމަ ލެގު 1-0 އިން ޓީސީ ކާމިޔާބުކޮށްފައިވުމުން ޕްލޭއޮފަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު އެ ޓީމަށް ބޮޑު. –ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ގަލޮޅު ދަނޑު، މާލެ: 29 ޖެނުއަރީ 2018 ، އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޕްރިލިމަރީ ބުރުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިއަދު މާލޭގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ސައިފް ސްޕޯޓިން ކްލަބާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ މެޗަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ޕްރެކްޓިސްކުރަނީ: ފުރަތަމަ ލެގު 1-0 އިން ޓީސީ ކާމިޔާބުކޮށްފައިވުމުން ޕްލޭއޮފަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު އެ ޓީމަށް ބޮޑު. –ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ގަލޮޅު ދަނޑު، މާލެ: 29 ޖެނުއަރީ 2018 ، އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޕްރިލިމަރީ ބުރުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިއަދު މާލޭގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ސައިފް ސްޕޯޓިން ކްލަބާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ މެޗަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ޕްރެކްޓިސްކުރަނީ: ފުރަތަމަ ލެގު 1-0 އިން ޓީސީ ކާމިޔާބުކޮށްފައިވުމުން ޕްލޭއޮފަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު އެ ޓީމަށް ބޮޑު. –ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy