ފޮޓޯގެލަރީ / ރޯދަ މަސް

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފިތުރު އީދަށް ހަނދު ބެލުން

މުހައްމަދު ޝަރުހާން

4 ޖުލައި 2016

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފިތުރު އީދަށް ހަނދު ބެލުން

ޖުލައި 5، 2016، މާލެ، އިސްލާމީ މަރުކަޒު: މި އަހަރުގެ ޝައްވާލް މަހުގެ ހަނދާ ބެހޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމަވަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު --ފޮޓޯ/މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

ޖުލައި 5، 2016، މާލެ، އިސްލާމީ މަރުކަޒު: މި އަހަރުގެ ޝައްވާލް މަހުގެ ހަނދާ ބެހޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމަވަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު --ފޮޓޯ/މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

ޖުލައި 5، 2016، މާލެ، އިސްލާމީ މަރުކަޒު: މި އަހަރުގެ ޝައްވާލް މަހުގެ ހަނދާ ބެހޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމަވަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު. --ފޮޓޯ/މުހައްމަދު ޝަރުހާން/މިހާރު

ޖުލައި 5، 2016، މާލެ، އިސްލާމީ މަރުކަޒު: މި އަހަރުގެ ޝައްވާލް މަހުގެ ހަނދާ ބެހޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމަވަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު. --ފޮޓޯ/މުހައްމަދު ޝަރުހާން/މިހާރު

ޖުލައި 5، 2016، މާލެ، އިސްލާމީ މަރުކަޒު: މި އަހަރުގެ ޝައްވާލް މަހުގެ ހަނދާ ބެހޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމަވަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު --ފޮޓޯ/މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

ޖުލައި 5، 2016، މާލެ، އިސްލާމީ މަރުކަޒު: މި އަހަރުގެ ޝައްވާލް މަހުގެ ހަނދާ ބެހޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމަވަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު --ފޮޓޯ/މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

ޖުލައި 5، 2016، މާލެ، އިސްލާމީ މަރުކަޒު: މި އަހަރުގެ ޝައްވާލް މަހުގެ ހަނދާ ބެހޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމަވަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު --ފޮޓޯ/މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

ޖުލައި 5، 2016، މާލެ، އިސްލާމީ މަރުކަޒު: މި އަހަރުގެ ޝައްވާލް މަހުގެ ހަނދާ ބެހޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމަވަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު. --ފޮޓޯ/މުހައްމަދު ޝަރުހާން/މިހާރު

ޖުލައި 5، 2016، މާލެ، އިސްލާމީ މަރުކަޒު: މި އަހަރުގެ ޝައްވާލް މަހުގެ ހަނދާ ބެހޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމަވަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު --ފޮޓޯ/މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

ޖުލައި 5، 2016، މާލެ، އިސްލާމީ މަރުކަޒު: މި އަހަރުގެ ޝައްވާލް މަހުގެ ހަނދާ ބެހޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމަވަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު --ފޮޓޯ/މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

ޖުލައި 5، 2016، މާލެ، އިސްލާމީ މަރުކަޒު: މި އަހަރުގެ ޝައްވާލް މަހުގެ ހަނދާ ބެހޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމަވަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު. --ފޮޓޯ/މުހައްމަދު ޝަރުހާން/މިހާރު

ޖުލައި 5، 2016، މާލެ، އިސްލާމީ މަރުކަޒު: މި އަހަރުގެ ޝައްވާލް މަހުގެ ހަނދާ ބެހޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމަވަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު --ފޮޓޯ/މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

ޖުލައި 5، 2016، މާލެ، އިސްލާމީ މަރުކަޒު: މި އަހަރުގެ ޝައްވާލް މަހުގެ ހަނދާ ބެހޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމަވަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު --ފޮޓޯ/މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

ޖުލައި 5، 2016، މާލެ، އިސްލާމީ މަރުކަޒު: މި އަހަރުގެ ޝައްވާލް މަހުގެ ހަނދާ ބެހޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމަވަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޒިޔާދު ބާގިރު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ --ފޮޓޯ/މުހައްމަދު ޝަރުހާން/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy