3 hours ago

"ކޮފީ ވިތު ކަރަން" ގައި ކަރީނާ އާއި ޕްރިޔަންކާ

ކަރަން ޖޯހަރުގެ ޗެޓް ޝޯ "ކޮފީ ވިތު ކަރަން" ގެ ހަ ވަނަ ސީޒަން އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 21 ގައި ދައްކަން ފެށީ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން އާއި އާލިއާ ބަޓް މެހުމާނުންގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވި ފޯރި ގަދަ ފުރަތަމަ...

3 hours ago
ކާޖޮލް އާއި އަޖޭ ޕްލާސްޓިކާ ދެކޮޅަށް
3 hours ago
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް
3 hours ago
"އެލިޒަބަތު" ސީރީޒްގެ އިތުރު ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައިފި