8 hours ago

ބަންގާޅުން އޮސްކާ އަށް އިރްފާންގެ ފިލްމެއް

އަންނަ އަހަރުގެ އޮސްކާ އެވޯޑްގެ ފޮރިން ލެންގްއޭޖް ފިލްމު ކެޓަގަރީ އަށް ބަންގްލަދޭޝް އިން ހުށަހަޅާ ފިލްމަކަށް، ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރް އިރްފާން ހާން ކުޅެފައިވާ ޑޫބް: ނޯ ބެޑް އޮފް ރޯސެސް:...

7 hours ago
އިންތިޒާރަށް ނިމުމެއް، "ކަސޯޓީ" މިރޭ
7 hours ago
"ތަގްސް" ގެ ޓްރެއިލާ ޔާޝް ޗޯޕްޅާގެ އުފަން ދުވަހު
7 hours ago
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް