ފޮޓޯގެލަރީ / ގައުމިއްޔަތު އާލާކުރުން

ދިވެހި ގައުމިއްޔަތު އާލާކޮށް ދިރުވުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

7 މާޗް 2018

މާލެ: މާޗު 6، 2018: ދިވެހި ގައުމިއްޔަތު އާލާކޮށް ދިރުވުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ: މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިންސާނިއްޔަތުގެ ސިފަތަކުގައި ހުންނަ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ ގިނަ ސިފަތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި، ހިތްހެޔޮވުމާއި ހިތްތިރިވުމާއި ހިނިތުވުމާއި ހީވާގިވުމާއި ހެޔޮ ވިސްނުމާއި ހެޔޮ ވިސްނުން ގެންގުޅުމާއި ހުލްގު ހުރި ދިރިއުޅުމަށް ލޯބި ކުރުމާއި އެކުވެރިވެ އެކީގައި އުޅުން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނޭ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު ވިދާޅުވި.-- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާޗު 6، 2018: ދިވެހި ގައުމިއްޔަތު އާލާކޮށް ދިރުވުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާޗު 6، 2018: ދިވެހި ގައުމިއްޔަތު އާލާކޮށް ދިރުވުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާޗު 6، 2018: ދިވެހި ގައުމިއްޔަތު އާލާކޮށް ދިރުވުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާޗު 6، 2018: ދިވެހި ގައުމިއްޔަތު އާލާކޮށް ދިރުވުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާޗު 6، 2018: ދިވެހި ގައުމިއްޔަތު އާލާކޮށް ދިރުވުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާޗު 6، 2018: ދިވެހި ގައުމިއްޔަތު އާލާކޮށް ދިރުވުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާޗު 6، 2018: ދިވެހި ގައުމިއްޔަތު އާލާކޮށް ދިރުވުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެމެއެންޑީއެފްގެ އިސްބޭފުޅަކު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާޗު 6، 2018: ދިވެހި ގައުމިއްޔަތު އާލާކޮށް ދިރުވުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބައެއް ވަޒީރުންނާއި ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާޗު 6، 2018: ދިވެހި ގައުމިއްޔަތު އާލާކޮށް ދިރުވުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާޗު 6، 2018: ދިވެހި ގައުމިއްޔަތު އާލާކޮށް ދިރުވުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާޗު 6، 2018: ދިވެހި ގައުމިއްޔަތު އާލާކޮށް ދިރުވުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ނައިބް ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު(ކ-2)،ގެ އިތުރުން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް(ކ)، ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު(ވ2) އަދި ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާޗު 6، 2018: ދިވެހި ގައުމިއްޔަތު އާލާކޮށް ދިރުވުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ދެ ދަރިވަރަކު އައިޓަމެއް ހުށަހަޅާދެނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާޗު 6، 2018: ދިވެހި ގައުމިއްޔަތު އާލާކޮށް ދިރުވުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ޗާންސެލަރު ޝަހީމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާޗު 6، 2018: ދިވެހި ގައުމިއްޔަތު އާލާކޮށް ދިރުވުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ނައިބް ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy