ފޮޓޯގެލަރީ / އުރީދޫ

އުރީދޫ "މަސް ރޭސް" ތައާރަފު ކުރުން

ހުސެއިން ވަހީދު

10 އެޕްރީލް 2018

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2018- ދެ އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު އަނެއްކާ ވެސް އުރީދޫގެ "މަސް ރޭސް" ފެށުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި. މި ގެލެރީން ތިޔަ ފެންނަނީ "މަސް ރޭސް" ލޯންޗް ކުރުމަށްޓަކައި ހޮޓެލް ޖެންގައި އުރީދޫން ބޭއްވި ހަފުލާގެ ފޮޓޯތައް. މަސް ރޭހުގެ އެކި ބުރުތައް މީގެ ކުރިން ހަމައެކަނި މާލެ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ނަމަވެސް މި ރޯދަ މަހުގެ މުބާރާތުގެ އެކި ބުރުތައް މަސް ރޭހުގެ އެކި ބުރުތައް ރާއްޖޭގެ އެހެން ހިސާބުތަކުގައި ވެސް ބާއްވަން އެ ކުންފުނިން ވަނީ ނިންމާފައި. މި މަހުގެ ފަހުކޮޅު ފަށާ މަސް ރޭހުގައި 10 އިވެންޓް އޮންނާނެ. އެންމެ ފަހު ބުރުތައް އޮންނާނީ މި އަހަރުގެ ޖޫންގައި.---ފޮޓޯތައް: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2018- މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު އުރީދޫން ބާއްވާ "މަސް ރޭސް" ލޯންޗު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން: އާންމުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލުކަން ބޮޑު މި ހަރަކާތް މި ފަހަރު މި ބާއްވަނީ ދެ އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2018- މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު އުރީދޫން ބާއްވާ "މަސް ރޭސް" ލޯންޗު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން: އާންމުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލުކަން ބޮޑު މި ހަރަކާތް މި ފަހަރު މި ބާއްވަނީ ދެ އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2018- މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު އުރީދޫން ބާއްވާ "މަސް ރޭސް" ލޯންޗު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން: އާންމުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލުކަން ބޮޑު މި ހަރަކާތް މި ފަހަރު މި ބާއްވަނީ ދެ އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2018- މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު އުރީދޫން ބާއްވާ "މަސް ރޭސް" ލޯންޗު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އުރީދޫގެ ޑިރެކްޓަ އޮފް ސޭލްސް އަހުމަދު ނިޔާޒް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: އާންމުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލުކަން ބޮޑު މި ހަރަކާތް މި ފަހަރު މި ބާއްވަނީ ދެ އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2018- މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު އުރީދޫން ބާއްވާ "މަސް ރޭސް" ލޯންޗު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން: އާންމުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލުކަން ބޮޑު މި ހަރަކާތް މި ފަހަރު މި ބާއްވަނީ ދެ އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2018- މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު އުރީދޫން ބާއްވާ "މަސް ރޭސް" ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރުގެ ނައިބު ޝާހު އިސްމާއިލް (ވ) ލޯންޗް ކޮށްދެއްވަނީ: އާންމުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލުކަން ބޮޑު މި ހަރަކާތް މި ފަހަރު މި ބާއްވަނީ ދެ އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2018- މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު އުރީދޫން ބާއްވާ "މަސް ރޭސް" ލޯންޗު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން: އާންމުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލުކަން ބޮޑު މި ހަރަކާތް މި ފަހަރު މި ބާއްވަނީ ދެ އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2018- މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު އުރީދޫން ބާއްވާ "މަސް ރޭސް" ލޯންޗު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ކުންފުނީގެ އެސިސްޓެންޓް ޖެނެރަލް މެނޭޖަ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ނޫރާ އިބްރާހިމް ޒާހިރު އެ މުބާރާތާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ: އާންމުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލުކަން ބޮޑު މި ހަރަކާތް މި ފަހަރު މި ބާއްވަނީ ދެ އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2018- މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު އުރީދޫން ބާއްވާ "މަސް ރޭސް" ލޯންޗު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރުގެ ނައިބު ޝާހު އިސްމާއިލް (ކ) އަދި އުރީދޫގެ ޑިރެކްޓަ އޮފް ސޭލްސް އަހުމަދު ނިޔާޒް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: އާންމުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލުކަން ބޮޑު މި ހަރަކާތް މި ފަހަރު މި ބާއްވަނީ ދެ އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2018- މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު އުރީދޫން ބާއްވާ "މަސް ރޭސް" ލޯންޗު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ކުންފުނީގެ އެސިސްޓެންޓް ޖެނެރަލް މެނޭޖަ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ނޫރާ އިބްރާހިމް ޒާހިރު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: އާންމުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލުކަން ބޮޑު މި ހަރަކާތް މި ފަހަރު މި ބާއްވަނީ ދެ އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2018- މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު އުރީދޫން ބާއްވާ "މަސް ރޭސް" ލޯންޗު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން: އާންމުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލުކަން ބޮޑު މި ހަރަކާތް މި ފަހަރު މި ބާއްވަނީ ދެ އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2018- މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު އުރީދޫން ބާއްވާ "މަސް ރޭސް" ލޯންޗު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި ދެ މީހަކު މަޝްވަރާ ކުރަނީ: އާންމުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލުކަން ބޮޑު މި މުބާރާތުގައި އޮފީސްތަކާއި ކުންފުނިތައް އަދި ރިސޯޓުތަކަށް ވެސް ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަށް އުރީދޫން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2018- މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު އުރީދޫން ބާއްވާ "މަސް ރޭސް" ލޯންޗު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން: އާންމުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލުކަން ބޮޑު މި ހަރަކާތް މި ފަހަރު މި ބާއްވަނީ ދެ އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy