ފޮޓޯގެލަރީ /

ބާޒާރުގައި ދެ ކުލަ

ނިއުމަތުﷲ އިދުރީސް

3 މެއި 2018

ދޮން އަނބާއި ރަތް ޖަނބުރޯލުން މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓު ތިޔާގިވެ، އެ ސަރަހައްދުން މިހާރު ފެންނަނީ ހިތްގައިމު މަންޒަރެއް. -- ފޮޓޯތައް: ހުސެން ވަހީދު/މިހާރު

މެއި 2، 2018: މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ވިއްކަން ބަހައްޓާފައި ހުރި ޖަނބުރޯލުތަކެއް: މި ދުވަސްވަރު ބާޒާރުގައި އެންމެ ގިނައީ އަނބާއި ޖަނބުރޯލު. -- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/މިހާރު

މެއި 2، 2018: މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ވިއްކަން ހުރި އަނބާއި ޖަނބުރޯލު: މި ދުވަސްވަރު ބާޒާރުގައި އެންމެ ގިނައީ އަނބާއި ޖަނބުރޯލު. -- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/މިހާރު

މެއި 2، 2018: މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި މީހަކު އަނބު ވިއްކަނީ: މި ދުވަސްވަރު ބާޒާރުގައި އެންމެ ގިނައީ އަނބާއި ޖަނބުރޯލު. -- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/މިހާރު

މެއި 2، 2018: މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ވިއްކަން ބަހައްޓާފައި ހުރި އަނބުތަކެއް: މި ދުވަސްވަރު ބާޒާރުގައި އެންމެ ގިނައީ އަނބާއި ޖަނބުރޯލު. -- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/މިހާރު

މެއި 2، 2018: މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ވިއްކަން ބަހައްޓާފައި ހުރި އަނބުތަކެއް: މި ދުވަސްވަރު ބާޒާރުގައި އެންމެ ގިނައީ އަނބާއި ޖަނބުރޯލު. -- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/މިހާރު

މެއި 2، 2018: މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓުން މީހަކު ވިޔަފާރިކުރަނީ. މި ދުވަސްވަރު ބާޒާރުގައި އެންމެ ގިނައީ އަނބާއި ޖަނބުރޯލު. -- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/މިހާރު

މެއި 2، 2018: މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ވިއްކަން ބަހައްޓާފައި ހުރި އަނބާއި ޖަނބުރޯލު: މި ދުވަސްވަރު ބާޒާރުގައި އެންމެ ގިނައީ އަނބާއި ޖަނބުރޯލު. -- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/މިހާރު

މެއި 2، 2018: މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓުން މީހަކު އަނބު ގަންނަނީ: މި ދުވަސްވަރު ބާޒާރުގައި އެންމެ ގިނައީ އަނބާއި ޖަނބުރޯލު. -- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/މިހާރު

މެއި 2، 2018: މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ވިއްކަން ބަހައްޓާފައި ހުރި އަނބުތަކެއް: މި ދުވަސްވަރު ބާޒާރުގައި އެންމެ ގިނައީ އަނބާއި ޖަނބުރޯލު. -- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/މިހާރު

މެއި 2، 2018: މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ވިއްކަން ބަހައްޓާފައި ހުރި މޭވާ: މި ދުވަސްވަރު ބާޒާރުގައި އެންމެ ގިނައީ އަނބާއި ޖަނބުރޯލު. -- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/މިހާރު

މެއި 2، 2018: މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓު ބޭރުގައި ވިއްކަން ބަހައްޓާފައި ހުރި އަނބާއި ޖަނބުރޯލު: މި ދުވަސްވަރު ބާޒާރުގައި އެންމެ ގިނައީ އަނބާއި ޖަނބުރޯލު. -- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/މިހާރު

މެއި 2، 2018: މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި މީހަކު މޭވާ ވިއްކަނީ: މި ދުވަސްވަރު ބާޒާރުގައި އެންމެ ގިނައީ އަނބާއި ޖަނބުރޯލު. -- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/މިހާރު

މެއި 2، 2018: މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ވިއްކަން ބަހައްޓާފައި ޖަނބުރޯލުތަކެއް: މި ދުވަސްވަރު ބާޒާރުގައި އެންމެ ގިނައީ އަނބާއި ޖަނބުރޯލު. -- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/މިހާރު

މެއި 2، 2018: މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ވިއްކަން ބަހައްޓާފައި ހުރި އަނބާއި ޖަނބުރޯލު: މި ދުވަސްވަރު ބާޒާރުގައި އެންމެ ގިނައީ މި ދެ ބާވަތް. -- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/މިހާރު

މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ވިއްކަން ބަހައްޓާފައި ހުރި އަނބުތަކެއް: މި ދުވަސްވަރު ބާޒާރުގައި އެންމެ ގިނައީ އަނބާއި ޖަނބުރޯލު. -- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/މިހާރު

މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ވިއްކަން ބަހައްޓާފައި ހުރި އަނބުތަކެއް: މި ދުވަސްވަރު ބާޒާރުގައި އެންމެ ގިނައީ އަނބާއި ޖަނބުރޯލު. -- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy