ފޮޓޯގެލަރީ / އުރީދޫ

އުރީދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ

ހުސެއިން ވަހީދު

7 މެއި 2018

މާލެ: މޭ 6، 2018- ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި އުރީދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ: އާންމުންނަށް ހިއްސާ ވިއްކި ފަހުން އުރީދޫން ބޭއްވި ދެ ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި، އެ ކުންފުންޏަށް މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ފައިދާގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ހިއްސާ އަކަށް 3.20ރ. ބަހަން ވަނީ ފާސްކޮށްފައި. މި ޖަލްސާގައި ފާސްކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި އެ ކުންފުންޏަށް މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު 580.4 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން 85 ޕަސެންޓް ހިއްސާދާރުންގެ މެދުގައި ބަހާނެ..---ފޮޓޯތައް: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މޭ 6، 2018- އުރީދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ހިއްސާދާރަކު ވާހަކަ ދައްކަނީ: އުރީދު އަށް މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ފައިދާގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ހިއްސާއަކަށް 3.20ރ. ބަހަން މި ޖަލްސާގައި ވަނީ ފާސްކޮށްފައި..---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މޭ 6، 2018- ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި އުރީދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ އަށް ފަހު، އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ ނަޖީބް ޚާން މީޑިއާއާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: އާންމުންނަށް ހިއްސާ ވިއްކި ފަހުން އުރީދޫން ބޭއްވި ދެ ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި އުރީދު އަށް މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ފައިދާގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ހިއްސާއަކަށް 3.20ރ. ބަހަން ވަނީ ފާސްކޮށްފައި..---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މޭ 6، 2018- އުރީދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ހިއްސާދާރަކު ސުވާލެއް ކުރަނީ: އުރީދު އަށް މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ފައިދާގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ހިއްސާއަކަށް 3.20ރ. ބަހަން މި ޖަލްސާގައި ވަނީ ފާސްކޮށްފައި..---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މޭ 6، 2018- އުރީދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފެއް: އުރީދު އަށް މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ފައިދާގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ހިއްސާއަކަށް 3.20ރ. ބަހަން މި ޖަލްސާގައި ވަނީ ފާސްކޮށްފައި..---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މޭ 6، 2018- އުރީދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ހިއްސާދާރުން: އުރީދު އަށް މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ފައިދާގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ހިއްސާއަކަށް 3.20ރ. ބަހަން މި ޖަލްސާގައި ވަނީ ފާސްކޮށްފައި..---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މޭ 6، 2018- އުރީދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދަނީ: އުރީދު އަށް މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ފައިދާގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ހިއްސާއަކަށް 3.20ރ. ބަހަން މި ޖަލްސާގައި ވަނީ ފާސްކޮށްފައި..---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މޭ 6، 2018- އުރީދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދަނީ: އުރީދު އަށް މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ފައިދާގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ހިއްސާއަކަށް 3.20ރ. ބަހަން މި ޖަލްސާގައި ވަނީ ފާސްކޮށްފައި..---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މޭ 6، 2018- އުރީދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ހިއްސާދާރުން: އުރީދު އަށް މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ފައިދާގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ހިއްސާއަކަށް 3.20ރ. ބަހަން މި ޖަލްސާގައި ވަނީ ފާސްކޮށްފައި..---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މޭ 6، 2018- އުރީދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ އެ ކުންފުނީގެ އިސް ބޭފުޅަކު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ: އުރީދު އަށް މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ފައިދާގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ހިއްސާއަކަށް 3.20ރ. ބަހަން މި ޖަލްސާގައި ވަނީ ފާސްކޮށްފައި..---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މޭ 6، 2018- އުރީދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި، އެ ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ހޮވާފައިވާ އަހުމަދު ޒުހޫރު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ: އުރީދު އަށް މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ފައިދާގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ހިއްސާއަކަށް 3.20ރ. ބަހަން މި ޖަލްސާގައި ވަނީ ފާސްކޮށްފައި..---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މޭ 6، 2018- އުރީދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ އެ ކުންފުނީގެ އިސް ބޭފުޅަކު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ: އުރީދު އަށް މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ފައިދާގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ހިއްސާއަކަށް 3.20ރ. ބަހަން މި ޖަލްސާގައި ވަނީ ފާސްކޮށްފައި..---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މޭ 6، 2018- އުރީދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ އެ ކުންފުނީގެ އިސް ބޭފުޅަކު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ: އުރީދު އަށް މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ފައިދާގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ހިއްސާއަކަށް 3.20ރ. ބަހަން މި ޖަލްސާގައި ވަނީ ފާސްކޮށްފައި..---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މޭ 6، 2018- އުރީދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން: އުރީދު އަށް މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ފައިދާގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ހިއްސާއަކަށް 3.20ރ. ބަހަން މި ޖަލްސާގައި ވަނީ ފާސްކޮށްފައި..---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މޭ 6، 2018- އުރީދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ އެ ކުންފުނީގެ އިސް ދެބޭފުޅަކު ކުރިއަށް ގެންދަވަނީ: އުރީދު އަށް މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ފައިދާގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ހިއްސާއަކަށް 3.20ރ. ބަހަން މި ޖަލްސާގައި ވަނީ ފާސްކޮށްފައި..---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy