2 hours ago

1

އައިސްލެންޑް: ފިވަޅަކަށް ފަހު ފިޔަވަޅެއް ކުރިއަށް!

މީގެ 15 ވަރަކަަށް އަހަރު ކުރިއަށް ބަލާއިރު އައިސްލެންޑަށް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުތަކުގައި މާ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ނުލިބޭނެ އެވެ. އެކަމަކު މިދިޔަ ދެ އަހަރު ތެރޭ އެ ޓީމުން ފުޓްބޯޅައިގައި...

2 hours ago
ރޮނާލްޑޯގެ ޖާޒީ ހޯދަން ރެފްރީ އެދިފައެއް ނުވޭ: ފީފާ
2 hours ago
"އާޖެންޓީނާ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ނުކުޅޭ"
11 hours ago
އާޖެންޓީނާ ހާސްކޮށްލުމަށް ފަހު ކްރޮއޭޝިއާ އަނެއް ބުރަށް