ފޮޓޯގެލަރީ / ފިތުރު އީދު

މިފަހަރުގެ އީދު ވެސް އެހާމެ ކުލަ ގަދަ

އަހުމަދު ނިޝާތު

15 ޖޫން 2018

ޖޫން 15، 2018- ފިތުރު އީދު: ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި މިއަދު އޮތް ފެންކުޅި އާއި ކުލަ ޖެހުން. މި ހަރަކާތަށް ޒުވާނުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު. --މިހާރު ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު ނިޝާތު

މާލެ: ޖޫން 15، 2018- ފިތުރު އީދާ ގުޅުވައިގެން ރަސްފަންނުގައި ބޭއްވި ފެންކުޅި އާއި ކުލަޖެހުމުގައި ބައިވެރިވި ދެ ކުއްޖަކު ކުލައިން ފޯވެފައި --މިހާރު ފޮޓޯ:އަހުމަދު ނިޝާތު

މާލެ: ޖޫން 15، 2018- ފިތުރު އީދާ ގުޅުވައިގެން ރަސްފަންނުގައި ބޭއްވި ފެންކުޅި އާއި ކުލަޖެހުމުގައި ބައިވެރިވި ކުށްޖަކު ކުލަ ޖަހަނިކޮށް.---މިހާރު ފޮޓޯ:އަހުމަދު ނިޝާތު

މާލެ: ޖޫން 15، 2018- ފިތުރު އީދާ ގުޅުވައިގެން ރަސްފަންނުގައި ބޭއްވި ފެންކުޅި އާއި ކުލަޖެހުމުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން ކުލަ ޖަހަނިކޮށް.---މިހާރު ފޮޓޯ:އަހުމަދު ނިޝާތު

މާލެ: ޖޫން 15، 2018- ފިތުރު އީދާ ގުޅުވައިގެން ރަސްފަންނުގައި ބޭއްވި ފެންކުޅި އާއި ކުލަޖެހުމުގައި ބައިވެރިވި ކުށްޖަކު.---މިހާރު ފޮޓޯ:އަހުމަދު ނިޝާތު

މާލެ: ޖޫން 15، 2018- ފިތުރު އީދާ ގުޅުވައިގެން ރަސްފަންނުގައި ބޭއްވި ފެންކުޅި އާއި ކުލަޖެހުމުގައި ބައިވެރިވި ކުށްޖަކު ކުލަ ޖަހަނިކޮށް.---މިހާރު ފޮޓޯ:އަހުމަދު ނިޝާތު

މާލެ: ޖޫން 15، 2018- ފިތުރު އީދާ ގުޅުވައިގެން ރަސްފަންނުގައި ބޭއްވި ފެންކުޅި އާއި ކުލަޖެހުމުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން ކުލަ ޖަހަނިކޮށް.---މިހާރު ފޮޓޯ:އަހުމަދު ނިޝާތު

މާލެ: ޖޫން 15، 2018- ފިތުރު އީދާ ގުޅުވައިގެން ރަސްފަންނުގައި ބޭއްވި ފެންކުޅި އާއި ކުލަޖެހުމުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން ފޮޓޯއަކަށް ތައްޔާރުވެގެން.---މިހާރު ފޮޓޯ:އަހުމަދު ނިޝާތު

މާލެ: ޖޫން 15، 2018- ފިތުރު އީދާ ގުޅުވައިގެން ރަސްފަންނުގައި ބޭއްވި ފެންކުޅި އާއި ކުލަޖެހުމުގައި ބައިވެރިވި ކުށްޖަކު.---މިހާރު ފޮޓޯ:އަހުމަދު ނިޝާތު

މާލެ: ޖޫން 15، 2018- ފިތުރު އީދާ ގުޅުވައިގެން ރަސްފަންނުގައި ބޭއްވި ފެންކުޅި އާއި ކުލަޖެހުމުގައި ބައިވެރިވި ކުށްޖަކު ފޮޓޯ އަކަށް ހުޓިގެން.---މިހާރު ފޮޓޯ:އަހުމަދު ނިޝާތު

މާލެ: ޖޫން 15، 2018- ފިތުރު އީދާ ގުޅުވައިގެން ރަސްފަންނުގައި ބޭއްވި ފެންކުޅި އާއި ކުލަޖެހުމުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން ކުލަ ޖަހަނިކޮށް.---މިހާރު ފޮޓޯ:އަހުމަދު ނިޝާތު

މާލެ: ޖޫން 15، 2018- ފިތުރު އީދާ ގުޅުވައިގެން ރަސްފަންނުގައި ބޭއްވި ފެންކުޅި އާއި ކުލަޖެހުމުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން .---މިހާރު ފޮޓޯ:އަހުމަދު ނިޝާތު

މާލެ: ޖޫން 15، 2018- ފިތުރު އީދާ ގުޅުވައިގެން ރަސްފަންނުގައި ބޭއްވި ފެންކުޅި އާއި ކުލަޖެހުމުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން ކުލަ ޖަހަނިކޮށް.---މިހާރު ފޮޓޯ:އަހުމަދު ނިޝާތު

މާލެ: ޖޫން 15، 2018- ފިތުރު އީދާ ގުޅުވައިގެން ރަސްފަންނުގައި ބޭއްވި ފެންކުޅި އާއި ކުލަޖެހުމުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން ކުލަ ޖަހަނިކޮށް.---މިހާރު ފޮޓޯ:އަހުމަދު ނިޝާތު

މާލެ: ޖޫން 15، 2018- ފިތުރު އީދާ ގުޅުވައިގެން ރަސްފަންނުގައި ބޭއްވި ފެންކުޅި އާއި ކުލަޖެހުމުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން ކުލަ ޖަހަނިކޮށް.---މިހާރު ފޮޓޯ:އަހުމަދު ނިޝާތު

މާލެ: ޖޫން 15، 2018- ފިތުރު އީދާ ގުޅުވައިގެން ރަސްފަންނުގައި ބޭއްވި ފެންކުޅި އާއި ކުލަޖެހުމުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން ކުލަ ޖަހަނިކޮށް.---މިހާރު ފޮޓޯ:އަހުމަދު ނިޝާތު

މާލެ: ޖޫން 15، 2018- ފިތުރު އީދާ ގުޅުވައިގެން ރަސްފަންނުގައި ބޭއްވި ފެންކުޅި އާއި ކުލަޖެހުމުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން ކުލަ ޖަހަނިކޮށް.---މިހާރު ފޮޓޯ:އަހުމަދު ނިޝާތު

މާލެ: ޖޫން 15، 2018- ފިތުރު އީދާ ގުޅުވައިގެން ރަސްފަންނުގައި ބޭއްވި ފެންކުޅި އާއި ކުލަޖެހުމުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން ކުލަ ޖަހަނިކޮށް.---މިހާރު ފޮޓޯ:އަހުމަދު ނިޝާތު

މާލެ: ޖޫން 15، 2018- ފިތުރު އީދާ ގުޅުވައިގެން ރަސްފަންނުގައި ބޭއްވި ފެންކުޅި އާއި ކުލަޖެހުމުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން ފޮޓޯއަކަށް ތައްޔާރުވެގެން.---މިހާރު ފޮޓޯ:އަހުމަދު ނިޝާތު

މާލެ: ޖޫން 15، 2018- ފިތުރު އީދާ ގުޅުވައިގެން ރަސްފަންނުގައި ބޭއްވި ފެންކުޅި އާއި ކުލަޖެހުމުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން ފޮޓޯއަކަށް ތައްޔާރުވެގެން.---މިހާރު ފޮޓޯ:އަހުމަދު ނިޝާތު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy