ފޮޓޯގެލަރީ / އައްޑޫ

އިބޫ އަށް އައްޑޫން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

13 ޖުލައި 2018

އައްޑޫ: ޖުލައި 13، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ވާދަ ކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ކެމްޕޭނަށް އައްޑު އަށް ވަޑައިގަތުމުން ގަން އެއާޕޯޓުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔުން: މިއީ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށްވެ ވަޑައިގަތް ފަހުން އިބޫ ކެމްޕޭން ކުރައްވަން އަތޮޅަކަށް ވަޑައިގެންނެވި ފުރަތަމަ ފަހަރު. މި ދަތުރުގެ ތެރެއިން އިބޫ ފުވައްމުލަކަށް ވެސް ވަޑައިގަންނަވާނެ.-- ފޮޓޯ: ހަސަން ސައީދު

އައްޑޫ: ޖުލައި 13، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ވާދަ ކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ކެމްޕޭނަށް އައްޑު އަށް ވަޑައިގަތުމުން ގަން އެއާޕޯޓުގައި ސަޕޯޓަރުން އޭނާ އާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހަސަން ސައީދު

އައްޑޫ: ޖުލައި 13، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ވާދަ ކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ކެމްޕޭނަށް އައްޑު އަށް ވަޑައިގަތުމުން ގަން އެއާޕޯޓުގައި ސަޕޯޓަރުން އޭނާ އާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހަސަން ސައީދު

އައްޑޫ: ޖުލައި 13، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ވާދަ ކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ކެމްޕޭނަށް އައްޑު އަށް ވަޑައިގަތުމުން ގަން އެއާޕޯޓުގައި ސަޕޯޓަރުން އޭނާ އާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހަސަން ސައީދު

އައްޑޫ: ޖުލައި 13، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ވާދަ ކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ކެމްޕޭނަށް އައްޑު އަށް ވަޑައިގަތުމުން ގަން އެއާޕޯޓުގައި ސަޕޯޓަރުން އޭނާ އާ ސަލާމް ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: ހަސަން ސައީދު

އައްޑޫ: ޖުލައި 13، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ވާދަ ކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ކެމްޕޭނަށް އައްޑު އަށް ވަޑައިގަތުމުން ގަން އެއާޕޯޓުގައި ސަޕޯޓަރުން އޭނާ އާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހަސަން ސައީދު

އައްޑޫ: ޖުލައި 13، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ވާދަ ކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ކެމްޕޭނަށް އައްޑު އަށް ވަޑައިގަތުމުން ގަން އެއާޕޯޓުގައި ސަޕޯޓަރުން އޭނާ އާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހަސަން ސައީދު

އައްޑޫ: ޖުލައި 13، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ވާދަ ކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ކެމްޕޭނަށް އައްޑު އަށް ވަޑައިގަތުމުން ގަން އެއާޕޯޓުގައި ސަޕޯޓަރުން އޭނާ އާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހަސަން ސައީދު

އައްޑޫ: ޖުލައި 13، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ވާދަ ކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ކެމްޕޭނަށް އައްޑު އަށް ވަޑައިގަތުމުން ގަން އެއާޕޯޓުގައި ސަޕޯޓަރަކު އޭނާ އާއެކު ސެލްފީއެއް ނަގަނީ.-- ފޮޓޯ: ހަސަން ސައީދު

އައްޑޫ: ޖުލައި 13، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ވާދަ ކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ކެމްޕޭނަށް އައްޑު އަށް ވަޑައިގަތުމުން ގަން އެއާޕޯޓުގައި ސަޕޯޓަރުން އޭނާ އާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހަސަން ސައީދު

އައްޑޫ: ޖުލައި 13، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ވާދަ ކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ކެމްޕޭނަށް އައްޑު އަށް ވަޑައިގަތުމުން ގަން އެއާޕޯޓުގައި ސަޕޯޓަރުން އޭނާ އާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހަސަން ސައީދު

އައްޑޫ: ޖުލައި 13، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ވާދަ ކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ކެމްޕޭނަށް އައްޑު އަށް ވަޑައިގަތުމުން ގަން އެއާޕޯޓުގައި ސަޕޯޓަރުން އޭނާ އާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހަސަން ސައީދު

އައްޑޫ: ޖުލައި 13، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ވާދަ ކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ކެމްޕޭނަށް އައްޑު އަށް ވަޑައިގަތުމުން ގަން އެއާޕޯޓުގައި ސަޕޯޓަރުން އޭނާ އާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހަސަން ސައީދު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy