03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2019 14
ޓެގްތައް ގެނައީ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް: އޮޑިޓް

އުމަރު ނަސީރުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު ކަމުގައި، ނުރައްކާތެރި ކުށްވެރިންގެ ފައިގައި އެޅުވުމަށް ޓެގް ގެންނަން އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކުރީ ގަވައިދާ ހިލާފަށް ކަމަށް އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް ނެރުއްވާފައިވާ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ބުނެފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2019 16
އުމަރަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައެއް އޭސީސީން ބަލަނީ

އުމަރު ނަސީރުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު ކަމުގައި، ނުރައްކާތެރި ކުށްވެރިން ކަމަށް ބެލެވޭ މީހުންގެ ފައިގައި އަޅުވާ ޓެގް ގެނައުމަށް އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލު ކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހިންގާފައިވޭތޯ، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2018 88
މަހުލޫފްގެ ގޮވާލެއްވުން އެތައް ބަޔަކަށް މައްސަލައަކަށް!

މާރާމާރީ ހުއްޓުވަން ގޭންގްތަކާ މަޝްވަރާ ކުރަން ޒުވާނުންގެ މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ނިންމެވުމުން އެތައް ބަޔަކު ވަނީ ހައިރާންވެފަ އެވެ. ބައެއް އާންމުންގެ ސުވަލަކީ މީހުން މެރުމާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރުމާއި ޖިނާއީ ބޮޑެތި ކުށްކުރާ ބަޔަކާ ސަރުކާރުން މަޝްވަރާ ކުރަން ޖެހޭތޯ އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2018 74
"ގޭންގުތަކުގައި ޓެގް އަޅުވައި ގައުމު އަމާންކުރާނަން"

ހުރިހާ ނުބައި ކަމެއްގެ ފެށުމަކީ މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ވާތީ، މަސްތުވާތަކެތި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް ކުއްތާތައް އިތުރުކޮށް، ގޭންގުތަކުގައި އުޅޭ މީހުންގެ ފައިގައި ޓެގް އަޅުވާނެ ކަމަށް، ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވަަން ނިންމަވާފައިވާ ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2017 9
16 މީހެއްގެ ފައިގައި ޓެގު އަޅުވަން ފުލުހުން އެދިއްޖެ

މޮނިކޮން އަމުރުގެ ދަށުން، ބޮޑެތި ތުހުމަތު ކުރެވޭ 16 މީހެއްގެ ފައިގައި ޓެގު އަޅުވައި ދިނުމަށް ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުގައި އެދިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2017 74
މެރުން ހުއްޓުވޭނީ ގޭންގުތައް ފުނޑުކޮށްލާނެ ވެރިއަކަށް

ރާއްޖޭގައި މީހުން މެރުން ހުއްޓުވޭނީ ގޭންގުތައް ފުނޑުފުނޑުކޮށްލައި މުލުން ލުހެލުމުގެ ހިތްވަރު ހުރި ވެރިއަކު އިންތިޚާބުކޮށްގެން ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2016 22
"ގޭންގަކުން" އުމަރަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދީފި

ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރަށް ބަޔަކު ރޭ މަރުގެ އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2016 47
ދެން އަޅުގަނޑު ބަދުނާމުން ސަލާމަތްވާނެ: އުމަރު

މޮނިޓަރިން އެންޑް ކޮންޓްރޯލް (މޮނިކޮން) އަމުރަށް ހައި ކޯޓުގައި އެދުމުގެ މަރުހަލާތައް އުނދަގޫވި ނަމަވެސް، އެ ބަދަލާއެކު، އޭނާގެ ބޮލުގައި އަޅުވަމުންދާ ބަދުނާމުން ސަލާމަތްވާނެ ކަމަށް...

June 19, 2016 136
މޮނިކޮން އަމުރުގެ ބާރު އުމަރު އަތުން ނަގައިފި

މޮނިޓަރިން އެންޑް ކޮންޓްރޯލް (މޮނިކޮން) އަމުރަށް ހައި ކޯޓުގައި އެދުމުގެ ބާރު ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު އަތުން ނެގުމަށް ފަހު، އެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ހަތަރު މެމްބަރުންގެ...

16 ޖޫން

June 16, 2016 1
އިސްލާހުކުރަން ޖެހޭ 21 ކުއްޖަކު ވާނީއަށް ގެންގޮސްފި

ގާނޫނާ ހިލާފު ކަންތައްތައް ކުރާތީ އިސްލާހުކުރުމުގެ ގޮތުން 21 ކުއްޖަކު މިއަދު ދ. ވާނީއަށް ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2016 27
"ހައްލަކީ އުމަރެއް ނޫން، އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ޖެހޭ"

އަބަދުވެސް "ހުދު ވަލެއްގައި ހިފަހައްޓަވައި" މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯއްދަވައި ދެއްވާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވިއަސް އެކަން ކާމިޔާބު ނުވެ މީހުން މެރުމާއި މާރާމާރީ އާއްމުވެފައިވާ މައްސަލާގައި އޭނާ އިސްތިއުފާ ދެއްވަން އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2016 10
ހަތް މީހަކަށް ހައި ކޯޓުން މޮނިކޮން އަމުރު ނުނެރެދިން

މޮނިޓަރިން އެންޑް ކޮންޓްރޯލް ނުވަތަ "މޮނިކޮން" އަމުރު ނެރެދިނުމަށް ހައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މީހުންގެ ތެރެއިން ހަތް މީހެއްގެ މައްޗަށް، ގާނޫނުގައި ބުނާ މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ވެސް އަމުރު...

June 05, 2016 40
ފުލުފުލުން ޕްލޭންތައް، ލޭ އޮހޮރުުވުން ކުރިއަށް!

މުޅި ގައުމުގައި އޮތީ ގޭންގްތަކުގެ އިސް ލީޑަރުންގެ ފައިގައި ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ޓެގް އަޅުވައި އެ މީހުން ބަރާބަރަށް މޮނީޓަ ކުރަމުން އަންނަ ވާހަކަ އެވެ. ކޮންމެ...